HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapování rizik

Mapy rizik identifikují území s rozdílnou úrovní rizika. Zobrazují interakci projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území. Podávají komplexní informaci o zatížení území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů, komunikačních tras a přírodních útvarů. Obsah i rozsah zobrazení podmiňuje dostupnost parametrů vhodných pro grafické zobrazovací metody. 

 ost.png
Riziko na území správního obvodu ORP Ostrava je vzhledem k počtu a hustotě ohrožujících faktorů a jejich potenciálním dopadům na chráněné zájmy vysoké. Nejvyšší riziko se nachází přímo na katastrálním území Statutárního města Ostrava, konkrétně v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Poruba, Martinov ad.

Nebezpečí na území:

Přirozená povodeň:
Správní obvod ORP Ostrava je ohrožen přirozenou povodní. Přibližně ve středu jižní části správního obvodu ORP Ostrava ve směru svého toku řeka Odra ohrožuje pomezí hranic městských obvodů Proskovice a Polanka nad Odrou, severním směrem pak Výškovice, okrajovou západní část městského obvodu Zábřeh, Svinov, při maximálním rozlivu celé území městského obvodu Nová Ves a jihovýchodní část Třebovic.
V těchto místech se do ní vlévá řeka Opava, která před tím, na území správního obvodu Ostrava ohrožuje ve směru svého toku východní a jihovýchodní část městského obvodu Martinov a již zmíněný městský obvod Třebovice, kde se na jeho hranici a hranici městského obvodu Nová Ves vlévá do Odry.
Odra následně ve směru svého toku ohrožuje neosídlené jižní a jihovýchodní oblasti městského obvodu Hošťálkovice a dále pokračuje severovýchodním směrem ohrožujíc při maximálním rozlivu takřka celý městský obvod Přívoz, neosídlenou část městského obvodu Hrušov, Koblov, Antošovice a Heřmanice, kde hrozí taktéž v neosídlených oblastech vybřežení vodního toku Stružka.
Na pomezí hranic městských obvodů Koblov, Hrušov a Přívoz se vlévá z jihu do Odry vodní tok Ostravice. Ta před tím ve směru svého toku, od překročení hranic správního obvodu ORP Frýdek-Místek ohrožuje na jihu správního obvodu ORP Ostrava katastr města Vratimov, východní část městského obvodu Hrabová a dále severním směrem část Kunčic, Kunčiček a jižní část městského obvodu Slezská Ostrava, katastr Moravské Ostravy je ohrožen ve své sevevýchodní části, stejně tak jako velká část území katastru Přívoz, Hrušov a Koblov, kde se Ostravice vlévá do Odry.
Ostravice však má na území správního obvodu ORP Ostrava přítok, konkrétně na území městského obvodu Slezská Ostrava (pod Slezskoostravským hradem) se do ní vlévá řeka Lučina. Ta před tím (ve směru svého toku) ohrožuje z jihovýchodu správního obvodu ORP Ostrava katastr města Šenov, městský obvod Bartovice, Radvanice a výše zmíněný městský obvod Slezská Ostrava, kde se vlévá do Ostravice.
Jih správního obvodu ORP Ostrava, na území katastru obce Stará ves nad Ondřejnicí, ohrožuje svým rozlivem vodní tok Ondřejnice a to již zmíněnou obec Starou Ves nad Ondřejnicí, kde následně podél hranic s městským obvodem Proskovice, které ohrožuje v její západní polovině, následně přitéká do vodního toku Odra.
Vodní tok Lubina ohrožuje ve stejném místě, tedy jihu správního obvodu ORP Ostrava, část správní obvodu obce Stará Ves na Ondřejnicí, konkrétně jeho místní část Košatka.
Vodní tok Porubka ohrožuje svým rozlivem od západu území správního obvodu ORP Ostrava chatové kolonie jihozápadní části městského obvodu Krásné Pole, a dále přilehlé oblasti podél koryta vodního toku nacházející se v městském obvodu Poruba, směřujíc východním směrem (pod Rudnou), přes městský obvod Svinov, kde se na hranici s městským obvodem Nová Ves vlévá do vodního toku Odra.
Zvláštní povodeň:
Území správního obvodu ORP Ostrava je ohrožen zvláštní povodní při narušení vodního díla Morávka a Šance, ohroženy jsou z jihu směrem na sever: západní část katastru obce Vratimov, Městský obvod Hrabová, Kunčice, jižní část Bartovic, Kunčičky, jihozápadní část Radvanic, východní část Vítkovic a Mariánských Hor, v Přívoze následně rozliv pokračuje severovýchodním směrem a dále přes Hrušov a Koblov na území správního obvodu ORP Bohumín.
Tímto směrem se při narušení vodních děl Slezská Harta a Kružber šíří i jejich záplavová vlna, která však ještě před tím ohrožuje od západu východní polovinu městského obvodu Martinov (spolu s Hlučínským jezerem), jižní část Hošťálkovic, severovýchodní část Třebovic a přes Mariánské Hory, Přívoz, Lhotku, Petřkovice, Koblov a Hrušov pokračuje na území správního obvodu ORP Bohumín.
Z jihovýchodu vstupuje na území správního obvodu ORP Ostrava ohrožení průlomovou vlnou pocházejícího z vodního díla Žermanice, jež ohrožuje přibližně vodorovně střední část katastru města Šenov, jižní část městského obvodu Bartovice, východ Radvanic, Kunčice, Kunčičky, východní polovinu městských obvodů Vítkovice a Moravská Ostrava, jižní část městského obvodu Slezská Ostrava, východní část Muglinova a Přívozu, kde se stáčí stejně jako předešlé záplavové vlny na východ a pokračuje přes Hrušov, Koblov a severní část městského obvodu Heřmanice na území správního obvodu ORP Bohumín.
Únik nebezpečné látky:
Největší koncentrace objektů ohrožujících své okolí nebezpečnou látkou se nachází ve středu severní části území správního obvodu ORP Ostrava. Konkrétně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky se jedná o společnost DUKOL (hořlavé kapaliny – sk. B), Messer Technogas, s.r.o. (technické plyny – sk. A) a společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. (amoniak – sk. B), jež ohrožuje území již zmíněného městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a dále pak Novou Ves, Třebovice, Hošťálkovice, Lhotku, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.
Na území městského obvodu Slezská Ostrava se nachází a své okolí ohrožuje únikem nebezpečné látky firma ArcelorMittal Ostrava, a.s. (hutní plyny a koksárenský benzol sk. B), TAMECH Czech s.r.o. (čpavková voda – sk. A), EUROVIA CS, odštěpný závod Ostrava (benzín), PRES STAVEBNINY (jiné látky nebezpečné pro živ. prostředí), Závod servisních služeb Flotalex (benzín) a firma MG Odra Gas, spol. s r.o. - Kunčice (acetylén a aceton – sk. A).
Na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se v jeho severní části nachází společnost OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Svoboda, která své okolí ohrožuje nebezpečnou látkou (koksárenský benzol a koksárenský plyn – sk. B), firma Pivovary Staropramen a.s., Pivovar Ostravar (amoniak), Man-Gas Ostrava (LPG), MPL KAUF- sklad R 50-53- 2 t (jiné látky nebezpečné pro živ. prostředí) a ČSAD LOGISTIK Ostrava (benzín).
V městském obvodu Vítkovice své okolí ohrožuje firma: Moravskoslezské drátovny a.s. (kyselina chlorovodíková, chlorid zinečnatý). Na území městského obvodu Hrabová své okolí nebezpečnou látkou ohrožuje firma Linde Gas, a.s. plnírna Ostrava (acetylén – sk. B).
Na severu správního obvodu ORP Ostrava, v městském obvodu Martinov pak své okolí ohrožuje firmy: Mlékárna Kunín, a.s. provozovna Martinov (amoniak) a MP Krásno, provozovna Martinov (amoniak).
Společnost OVaK a.s. má v rámci správního obvodu ORP Ostrava pět objektů (čtyři úpravny vody a vodárnu), které ohrožují své okolí únikem nebezpečné látky (chlor) městské obvody Nová Ves, Bělský les, Starou Bělou a Bartovice.
Městský obvod Ostrava-Jih je ohrožen firmou OSTRAVAR ARÉNA, a.s. (amoniak) a firmou Sareza, s.r.o. - Vodní areál JIH (chlor). Území městského obvodu Poruba ohrožuje své okolí nebezpečnou látkou společnost: SAREZA s.r.o. - Letní koupaliště (chlor), Zimní stadion (amoniak), Krytý bazén (chlor).
Na území Ostrava – Michálkovice se nachází společnost Flaga s.r.o., která ohrožuje své okolí únikem nebezpečné látky (LPG). Na území městské obvodu Velká Polom se nachází společnost Kerberos (střelivo a munice).
V městském obvodě Krásné Pole se nachází Vodojem, který ohrožuje své okolí únikem nebezpečné látky (chlor).
V městském obvodě Stará Bělá se nachází Vodojem, který ohrožuje své okolí únikem nebezpečné látky (chlor).
V městském obvodě Radvanice se nachází společnost VVUÚ – sklad výbušnin, která ohrožuje své okolí únikem nebezpečné látky (trhaviny a výbušniny).
V jihovýchodní části území správního obvodu ORP Ostrava, na katastru města Vratimov své okolí ohrožuje firma: MG Odra Gas, spol. s r. o. (kyslík – sk. A).
Společnost ČEZ Distribuce - Rozvodna distr. soust. má v rámci správního obvodu ORP Ostrava 12 objektů, které ohrožují své okolí únikem nebezpečné látky (olej) městské obvody Ostrava – Jih, Kunčice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a obec Vratimov.
Na území správního obvodu ORP Ostrava je dále vysoká hustota stáčíren pohonných hmot, včetně LPG, jejichž nebezpečné látky mohou v případě realizace rizika negativně působit vůči svému okolí.
Havárie v silniční dopravě:
Silniční síť na území Statutárního města Ostrava je velice hustá. Územím správního obvodu prochází dálnice č. D1, jež esovitým tvarem prochází z jihozápadu správního území ORP přes statutární město Ostravu dále na severovýchod směrem ke státním hranicím s Polskou republikou (ORP Bohumín).
Ze severozápadu je Ostrava propojena se statutárním městem Opava silnicí I. třídy č. 11, jež dále prochází jižní částí statutárního města Ostrava směrem na východ do města Havířov a Český Těšín.
Z jihu je Statutární město Ostrava spojena silnicí I. třídy č. 58. Větší města, jimiž prochází, jsou Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Příbor a Mošnov.
Východ Statutárního města Ostrava spojuje s městy Havířov a Český Těšín již zmíněná silnice I. třídy č. 11, která je propojena ve středu východní části správního obvodu ORP Ostrava se silnicí první třídy číslo 59, která za městským obvodem Radvanice a Bartovice následně opouští území správního obvodu ORP Ostrava a přes město Petřvald a Orlová pokračuje východním směrem do Karviné.
Ze severu je Statutární město Ostrava spojeno silnicí I. třídy č. 56, vedoucí z města Hlučín.
Havárie v železniční dopravě:
Územím správního obvodu ORP Ostrava prochází z jihovýchodu na severozápad významná železniční trať č. 270, která de facto spojuje Statutární město Ostrava s Hlavním městem Praha. Přičemž prochází městy Česká Třebová, Olomouc a na území správního obvodu ORP Ostrava městským obvodem Polanka nad Odrou, Svinov a dále vede do správního obvodu ORP Bohumín.
Jižní trasa, trať č. 323, spojuje Statutární město Ostrava s městem Frýdek-Místek. Trať č. 321 vedoucí z východu na západ spojuje Ostravu s Havířovem.
Ze severozápadu pak trať č. 321 spojuje Statutární město Opava se statuárním městem Ostrava.
Metan:
Severovýchodní část správního obvodu ORP Ostrava, cca 25 % intravilánu, je území, jež je ohroženo únikem důlních plynů zahrnujíc veškeré stupně – kategorie. Od “území s možným nahodilým výstupem“ (největší oblast), přes “ohrožené území“ (vyšší kategorie rizika, avšak zabírající menší plochu) a “nebezpečným územím“ nacházející se v lokalitách městského obvodu Slezská Ostrava (cca 80 % intravilánu), Muglinov, Hrušov a konče územím tzv. “Karbonské okno“ nacházející se na území městských obvodů Hošťákovice, Lhotka, Petřkovice, Koblov a Slezská Ostrava. Více Operační plán “Nekontrolovatelný výstup důlních plynů na povrch“.
Zranitelnost území:
Nejvyšší zranitelnost na území správního obvodu ORP Ostrava se nejvíce projevuje přímo na katastrálním území Statutárního města Ostrava, jakožto krajského města nejlidnatějšího kraje České republiky, počtem obyvatel 3. největší v České republice, s vysokým počtem podniků mnoha průmyslových odvětví (např. chemického, hutního, strojírenského, elektrotechnického ad.), hustou veřejnou infrastrukturou, včetně dopravní, elektrické ad. Konkrétně se však nejvyšší míra zranitelnosti projevuje na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Poruba, Martinov ad., kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. Z jihu správního obvodu ORP Ostrava do jeho středu zasahuje pás chráněné krajinné oblasti Poodří. Míru zranitelnosti také zvyšuje vyšší míra pravděpodobnosti vzniku dominoefektů a kumulací negativních jevů v relativně malém prostoru a čase.

sdfsf

vytisknout  e-mailem