Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Manipulace a skladování hořlavin v létě

Velmi teplé počasí s sebou přináší nejen značnou zdravotní zátěž pro obyvatelstvo, ale také požární rizika. Nebezpečí se pojí např. se skladováním a manipulací hořlavých kapalin, se kterými se lidé běžně setkávají. 

Málokdo ví, že vysoce hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti (například benzín, aceton nebo metanol) mají teplotu vzplanutí do 21° Celsia. To znamená, že již při této relativně nízké teplotě se z kapaliny uvolní tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs se vzduchem. Pak stačí pouze neopatrné zacházení se zdrojem otevřeného ohně – např. zapálit si v blízkosti cigaretu - a začne hořet. Při vysokých teplotách se kapaliny odpařují více a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů.

Opatrně je třeba zacházet s hořlavými kapalinami jako jsou nafta, benzín, petrolej, aceton, metanol, toluen, líh, či různé barvy, laky, ředidla, oleje, lepidla. Tyto hořlavé kapaliny nevystavujme nikdy slunci a vůbec vysokým teplotám, jinak zvyšujeme riziko vzplanutí a následného požáru. Dávejme si rovněž pozor na zacházení se zdroji otevřeného ohně v jejich blízkosti (cigarety, svíčky, zápalky nebo zapalovače). Chráníme tak nejen sebe, svůj život a zdraví, ale i své okolí.

Při skladování hořlavých či nebezpečných látek dodržujme tato pravidla:
 • pevná paliva ukládejme odděleně od jiných druhů paliv, hořlavých anebo hoření podporujících látek
 • hořlavé kapaliny skladujme v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách  na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci
 • hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny
 • je zakázáno ukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Ukládat lze jen maximálně 40 litrů hořlavé kapaliny potřebné k vytápění těchto objektů, a to v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič
 • v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel. Garáž je třeba vybavit hasicím přístrojem
 • při vysokých teplotách roste riziko také při zacházení s hořlavými plyny (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. s LPG, lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťujme na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Pozor tedy na příliš intenzivní sluneční paprsky, otevřený oheň, kamna, svářecí zařízení apod. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vozidlo nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění
 • plynové spotřebiče neumísťujme v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřme u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení. Propan-butan je těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťujme na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech, zamezme ale přístupu a možné manipulaci dětem
 • pozor dejme na netěsnost tlakové láhve, kdy není spotřebič (např. vařič) dostatečně připevněn. Může dojít k unikání plynu a v uzavřených prostorách pak hrozí nebezpečí výbuchu
 • pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či uhlí. Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. K požáru může dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a není zajištěno dostatečné odvětrávání. Uvnitř složeného materiálu bychom také měli pravidelně měřit teploty a dávat pozor na jeho přílišné zahřátí. V případě, že překročí kritickou mez 65.°C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat do tenčích vrstev a tím ochladit
 • pokud skladujeme velké množství hořlavých látek např. v garáži, markantně se tím zvyšuje riziko vzniku požáru, neboť k zapálení hořlavých výparů stačí jen okamžik nepozornosti – zapálená cigareta, zapalovač, nebo i jiskra v elektrickém osvětlení
 • ke zvýšení požární bezpečnosti ve své domácnosti si poříďme požární hlásiče k včasné detekci případného požáru a hasební prostředky k jeho rychlému zdolání (vhodné přenosné hasicí přístroje). Tato investice se vyplatí, zejména pokud skladujeme větší množství hořlavin na jednom místě.

Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná preventivní opatření zabezpečí náš majetek před požáry a ochrání zdraví naše i našich dětí.

 
 

vytisknout  e-mailem