Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurzy pro učitele a vedení školy

  • Kurzy pro učitele k problematice Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí zařazené do systému DVPP
  • Kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události
  • Vzdělávací akce v minulých letech
  • Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Kurzy pro učitele k problematice Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí zařazené do systému DVPP

Hasičský záchranný sbor ČR nabízí vzdělávací kurzy k problematice Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou určeny učitelům základních a středních škol. Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou začleněny do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kurzy organizují příslušníci jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů. Účastníkům v nich představí problematiku Ochrany člověka z běžných rizik a mimořádných událostí, její konkrétní zařazení v RVP ZV, RVP pro gymnázia a RVP pro střední vzdělávání. Dále doporučí vhodné publikace a učebnice , Podklad k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách,dostupné pomůcky k výuce a přiblíží práci s nimi, užitečné odkazy včetně metodických příruček k výuce dané problematiky, kde je podrobně popsáno učivo, výstupy i testové otázky po jednotlivých ročnících. Představí také příklady dobré praxe a účastníci budou seznámeni s informacemi, jak se zachovat při povodních, nebo jiných mimořádných událostech (např. chemické havárii), které nejvíce ohrožují daný region. Absolventi tohoto sedmihodinového kurzu na závěr obdrží osvědčení. Tyto kurzy jsou obvykle organizovány jednou až dvakrát ročně v každém kraji ČR a jsou pro účastníky zdarma.
V případě zájmu kontaktujte prosím příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR v daném kraji, který Vám poskytne další potřebné informace.

Kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události

Hasičský záchranný sbor ČR nabízí vzdělávací kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události. Je určen pro ředitele škol, management a další pedagogické pracovníky, kteří se podílejí nebo se budou podílet na zvládání mimořádných událostí či krizových situací ve školské praxi. V tomto kurzu získají účastníci praktické informace o tom, jak se při takových událostech správně zachovat, jak mimořádné události řešit ve školské praxi. Získají základní orientaci v právním prostředí a především základní průpravu pro přípravu školy a školského zařízení na mimořádné události a krizové situace. A to jak na ty obecně nejčastější, tak také na mimořádné události s přihlédnutím ke specifikám daného regionu. Základními probíranými tématy jsou také požární prevence, problematika integrovaného záchranného systému a základů krizového řízení. Vzdělávací kurz má formu výkladu a semináře a je rozvržen do 8 vyučovacích hodin. Je pořádán pro účastníky zdarma, a to buď v prostorách škol, nebo v prostorách jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů. Z důvodu jeho začlenění do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl kurz akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho absolventi na závěr obdrží osvědčení.

V případě zájmu o uvedený kurz kontaktujte prosím příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR v daném kraji, který Vám poskytne další potřebné informace.

Příručka pro školy – když se stane neštěstí, je vhodné účastníkům nabídnout jako další studijní materiál k probírané tématice.  

Vzdělávací akce v minulých letech

V lednu 2013 byly schváleny upravené Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tyto programy jsou platné od školního roku 2013/2014, což znamenalo, že nejen školy musely reagovat na změnu úpravou svých školních vzdělávacích programů, ale zejména učitelé museli zvládnout konkrétní realizaci ve vyučovacím procesu.

V nově platných RVP ZV došlo k širší specifikaci a rozpracování témat dopravní výchovy a také ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU). Šíři této problematiky deklaruje skutečnost, že z celkově devíti vzdělávacích oblastí se problematika OČMU dotýká sedmi z nich.
Vznikla tedy potřeba dostatečně připravit ty, kteří se se změnami setkávají přímo ve vzdělávacím procesu, učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) sice na svých stránkách zveřejnily podklady k nově zpracovaným tématům, ale to by pro zvládnutí náročných témat nestačilo, vznikla proto potřeba seznámit učitele s danými tématy podrobněji.
Na základě resortního úkolu MŠMT, připravil NIDV k danému tématu na první pololetí roku 2013 sérii seminářů ve vybraných krajích, kterým předcházela celostátní konference. Do přípravy a realizace tohoto úkolu se aktivně zapojilo i ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Ministerstvo dopravy, zástupci občanského sdružení Asociace Záchranný kruh, Studia Lines s.r.o. a učitelé ze Základní školy Rakovského v Praze 4. Ze zástupců uvedených institucí byl sestaven odborný lektorský tým, připravily se podpůrné výukové materiály a sborník prezentací a podkladů k výuce v podobě DVD.
Dne 12. března 2013 se v prostorách MŠMT uskutečnila celostátní konference „Mimořádné události ve škole a jejich řešení – dopravní výchova“, které se zúčastnilo 107 pedagogických pracovníků především ze základních škol. Na této konferenci byli přítomní i krajští koordinátoři BESIP a krajští koordinátoři preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru České Republiky, kteří pak realizovali následné semináře v krajích. Tyto semináře proběhly v období od 15. dubna do 17. června 2013 a bylo na nich proškoleno celkem 274 pedagogických pracovníků v 10 krajských seminářích a celostátní konferenci.
Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo seznámení pedagogické veřejnosti s aktualizací a rozšířením předmětných témat v RVP ZV. Konference i semináře zahrnovaly konkrétní údaje o aktualizaci v oblasti OČMU a dopravní výchově a informace o možných metodách implementace do pedagogické praxe. Součástí byly workshopy k praktickému začlenění témat do výuky, na kterých byly rovněž představeny materiály a pomůcky i příklady dobré praxe, které lze využít při výuce. Důraz byl kladen zejména na praktické způsoby a formy práce, jak daná témata předat žákům.


Spolupráce mezi Hasičským záchranným sborem ČR a NIDV nadále pokračuje, v programové nabídce NIDV je možné nalézt další kurzy s touto problematikou. Prioritně však Hasičský záchranný sbor ČR připravuje a realizuje své vlastní akreditované kurzy.

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků vzdělávacích programů „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ pořádaných HZS krajů a HZS hl. m. Prahy v kalendářním roce 2018.

Vyhodnocení evaluačních dotazníků  2018

Vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků vzdělávacích programů „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ pořádaných HZS krajů a HZS hl. m. Prahy v kalendářním roce 2017.

Soubor ke stažení

Vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků vzdělávacích programů „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ pořádaných HZS krajů a HZS hl. m. Prahy v kalendářním roce 2016 (porovnání s rokem 2015).

Soubor ke stažení (pdf 790 kB)

Vyhodnocení evaluačních dotazníků od účastníků vzdělávacích programů „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“ pořádaných HZS krajů a HZS hl. m. Prahy v kalendářním roce 2015 (porovnání s rokem 2014).

Soubor ke stažení (pdf 699 kB).

vytisknout  e-mailem