Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kurzy pro učitele a vedení školy

Závěrečná zpráva NIDV o konferenci a seminářích (pdf 359kB).

V lednu 2013 byly schváleny upravené Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tyto programy jsou platné od školního roku 2013/2014, což znamenalo, že nejen školy musely reagovat na změnu úpravou svých školních vzdělávacích programů, ale zejména učitelé museli zvládnout konkrétní realizaci ve vyučovacím procesu.

V nově platných RVP ZV došlo k širší specifikaci a rozpracování témat dopravní výchovy a také ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU). Šíři této problematiky deklaruje skutečnost, že z celkově devíti vzdělávacích oblastí se problematika OČMU dotýká sedmi z nich.
Vznikla tedy potřeba dostatečně připravit ty, kteří se se změnami setkávají přímo ve vzdělávacím procesu, učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) sice na svých stránkách zveřejnily podklady k nově zpracovaným tématům, ale to by pro zvládnutí náročných témat nestačilo, vznikla proto potřeba seznámit učitele s danými tématy podrobněji.
Na základě resortního úkolu MŠMT, připravil NIDV k danému tématu na první pololetí roku 2013 sérii seminářů ve vybraných krajích, kterým předcházela celostátní konference. Do přípravy a realizace tohoto úkolu se aktivně zapojilo i ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Ministerstvo dopravy, zástupci občanského sdružení Asociace Záchranný kruh, Studia Lines s.r.o. a učitelé ze Základní školy Rakovského v Praze 4. Ze zástupců uvedených institucí byl sestaven odborný lektorský tým, připravily se podpůrné výukové materiály a sborník prezentací a podkladů k výuce v podobě DVD.
Dne 12. března 2013 se v prostorách MŠMT uskutečnila celostátní konference „Mimořádné události ve škole a jejich řešení – dopravní výchova“, které se zúčastnilo 107 pedagogických pracovníků především ze základních škol. Na této konferenci byli přítomní i krajští koordinátoři BESIP a krajští koordinátoři preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru České Republiky, kteří pak realizovali následné semináře v krajích. Tyto semináře proběhly v období od 15. dubna do 17. června 2013 a bylo na nich proškoleno celkem 274 pedagogických pracovníků v 10 krajských seminářích a celostátní konferenci.
Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo seznámení pedagogické veřejnosti s aktualizací a rozšířením předmětných témat v RVP ZV. Konference i semináře zahrnovaly konkrétní údaje o aktualizaci v oblasti OČMU a dopravní výchově a informace o možných metodách implementace do pedagogické praxe. Součástí byly workshopy k praktickému začlenění témat do výuky, na kterých byly rovněž představeny materiály a pomůcky i příklady dobré praxe, které lze využít při výuce. Důraz byl kladen zejména na praktické způsoby a formy práce, jak daná témata předat žákům.


Spolupráce mezi Hasičským záchranným sborem ČR a NIDV nadále pokračuje, v programové nabídce NIDV je možné nalézt další kurzy s touto problematikou. Prioritně však Hasičský záchranný sbor ČR připravuje a realizuje své vlastní akreditované kurzy.

vytisknout  e-mailem