HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Terminologický slovník

 
Aktivní zóna záplavového území
Území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. V této vyhlášené zóně je zakázána jakákoliv stavební činnost a výstavba. (Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území)
 
Bezpečnostní program
Bezpečnostní program prevence závažné havárie je dokument zpracovaný provozovatelem objektu či zařízení, který stanoví systém řízení bezpečnosti v objektu nebo zařízení tak, aby byla zajištěna ministerstvem stanovená úroveň ochrany života a zdraví osob a životního prostředí odpovídajícími prostředky, složkami a systémy řízení. Provozovatel ho předkládá Krajskému úřadu ke schválení. (Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění zákona č.82/2004 Sb., vyhláška MŽP č.8/2000 Sb. kterou se stanoví…způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie)
 
Bezpečnostní zpráva
Bezpečnostní zpráva je provozovatelem objektu či zařízení zpracovaný dokument, ve kterém v jednotlivých kapitolách uvádí podrobný popis částí objektu nebo zařízení tvořících zdroj rizika závažné havárie, systémů a komponent důležitých pro zajištění bezpečného provozu. (Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění zákona č.82/2004 Sb., vyhláška MŽP č.8/2000 Sb. kterou se stanoví…způsob zpracování bezpečnostní zprávy)
 
Civilní nouzové plánování
Proces plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, trvalé funkčnosti státní správy, přijatelné úrovně společenské a hospodářské činnosti státu a obyvatelstva. Nedílnou součástí je koordinace požadavků na civilní zdroje, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR.
 
Evakuační plán
Soubor opatření k zabezpečení přemístění osob, zvířat, předmětů, kulturní hodnoty, technického zařízení příp. strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst zasažených nebo ohrožených mimořádnou událostí vyžadující vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Je součástí havarijního plánu kraje. (Zákon č. 237/2000 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 67/2001 Sb., a § 13 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva)
 
Havarijní plán kraje
Soubor plánovaných opatření k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje. (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)
 
Individuální zásobování pitnou vodou
Zásobování pitnou vodou z jednoho zdroje, např. domovní studny, s denní produkcí menší než 10 m³ vody nebo zdroje zásobujícího maximálně 50 osob, pokud tato voda není užívána k takové komerční činnosti, kde je vyžadováno užití pitné vody nebo jako studna veřejná.
 
Katalogový list
Dokument v přílohové části krizového plánu (katalogu krizových opatření), rozpracovávající na základě seznamu krizových opatření jednotlivé druhy rizik a s tím související opatření do větších podrobností.
(NV č.462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)ve znění NV č. 36/2003 Sb.)
 
Krizový plán
Je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, které ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané působnosti dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.
 
Krizové plánování
Ucelený soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány užívají při přípravě na činnost v krizových situacích a k minimalizaci možných zdrojů krizových situací a jejich škodlivých následků. Srovnej: krizový plán
 
Nouzové zásobování vodou
Způsob řešení zásobování vodou za krizových situací, jehož účelem je zabezpečení nezbytného množství vody požadované jakosti v případech, kdy stávající systém zásobování vodou je zcela nebo částečně nefunkční. Nouzové zásobování vodou je omezováno časově na nezbytně nutnou dobu.
 
Operační plán
Přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, která pro konkrétní druh krizové situace na daném území stanoví postupy, zásady, opatření, síly a prostředky pro její řešení, plány jejich nasazení a zabezpečení. Je to v podstatě příslušný typový plán konkretizovaný pro daný správní úřad, území nebo objekt.
(Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.)
 
Plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu
Přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, která stanoví postupy a termíny zabezpečení připravenosti k plnění úkolů při krizových situacích a opatření k zajištění vlastní ochrany subjektu před následky krizových situací.
(Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.)
 
Plán hospodářské mobilizace
Přílohová část krizového plánu kraje nebo jako samostatná součást krizové dokumentace zpracovaná ústředním správním úřadem, do jehož působnosti patří řízení zabezpečení ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, v systému hospodářské mobilizace. Obsahuje přehled mobilizačních dodávek a jejich dodavatelů.
(Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy)
 
Plán krizové připravenosti
Plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací.
(Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů)
 
Plán nezbytných dodávek
Samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství. Obsahuje přehled nezbytných dodávek a přehled jejich dodavatelů.
(Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy)
 
Plán opatření hospodářské mobilizace
Samostatná část plánu krizové připravenosti zpracovaná dodavatelem mobilizační dodávky v systému hospodářské mobilizace. Obsahuje organizační, materiální a jiné zajištění mobilizační dodávky.
 
Poplachový plán IZS kraje
Dokument vydaný formou nařízení kraje pro povolávání pomoci vybraných sil a prostředků složek IZS a při strategické koordinaci záchranných a likvidačních prací na úrovni kraje.
(Vyhláška č. 328/2000 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému)
 
Povodeň
Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku. Přechodné výrazné stoupnutí vodní hladiny konkrétního vodního toku, při kterém se voda z koryta vylévá, způsobuje následné zaplavení bezprostředního i blízkého okolí vodního toku, ohrožuje životy a majetek, devastuje životní prostředí a působí značné materiální škody. Povodeň je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). Povodňové stupně aktivity: I. stupeň – stav bdělosti, II. stupeň – stav pohotovosti, III. stupeň – stav ohrožení.
(Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č.20/2004 Sb.)
 
Povodňový plán
Dokument obsahující způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity povodňové aktivity. Dělí se na věcnou, organizační a grafickou část.
 
Služba pro nouzové zásobování vodou
Systém určený k zásobování obyvatelstva vodou za krizových stavů, který vytváří podmínky pro zajištění hospodářské činnosti, provádění oprav a obnovy na vodohospodářských zařízeních, likvidaci havarijních úniků závadných látek do vod a půdy, včetně získávání pitné vody z podzemních zdrojů.
 
Typový plán
Přílohová část krizového plánu nezbytná ke zvládnutí krizové situace, kterou ústřední správní úřad podle své působnosti stanoví pro jednotlivé druhy krizových situací doporučené typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení.
(Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.)
 
Vnitřní havarijní plán
dokument, který stanoví opatření uvnitř objektu nebo zařízení vedoucí k zabránění vzniku závažné havárie a při vzniku závažné havárie ke zmírnění jejích dopadů. Obsahuje způsob zajištění havarijní připravenosti informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku havárie, způsob zvládání možných havárií, opatření zajišťující vhodný monitoring následků a sanaci místa havárie. Provozovatel stávajícího objektu nebo zařízení je povinen předložit vnitřní havarijní plán k evidenci a archivaci a popřípadě k dalšímu využití pro účely sestavení vnějšího havarijního plánu krajskému úřadu.
(Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění zákona č.82/2004 Sb., vyhláška MŽP č.8/2000 Sb. kterou se stanoví..způsob vypracování vnitřního havarijního plánu)
 
Vnější havarijní plán
Dokument, který stanoví opatření vně objektu či zařízení vedoucí k zabránění vzniku závažné havárie a při vzniku závažné havárie ke zmírnění jejích dopadů. Krajský úřad stanoví zónu havarijního plánování na základě podkladů od provozovatele a vypracuje pro ni vnější havarijní plán.
(Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění zákona č.82/2004 Sb., vyhláška MŽP č.8/2000 Sb. kterou se stanoví..způsob vypracování vnitřního havarijního plánu).
 
Záplavové území
Území vymezené záplavovou čárou.
(Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území)
 
Zóna havarijního plánování
Zónu havarijního plánování stanovuje Krajský úřad svým rozhodnutím. Jedná se o území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož územním obvodu se nachází objekt nebo zařízení, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů.
(Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů)
 
zdroj:
  • Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu vydalo Ministerstvo vnitra-odb.bezpečnostní politiky, Praha 2004
  • zákony, právní předpisy ministerstev a jiných ústředních správních úřadů

 

vytisknout  e-mailem