HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence závažných havárií

Na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění plní Hasičský záchranný sbor kraje úkoly při přípravě na krizové situace a jejich řešení, tzn. mj. vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení. Mezi zdroje rizik se řadí i stacionární objekty, ve kterých se nachází z pohledu analýzy ohrožení významné množství NL.  Mobilní objekty (přeprava NL), nejsou pro potřeby analýzy ohrožení z podstaty věci evidovány. V případě potřeby je využíván dopravní informační systém (informační systém pro záchranné a likvidační práce v oblasti mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě (http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp); odst. 1 § 9 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění) zabezpečovaný Ministerstvem dopravy ČR.

Z mnoha podchycených právnických osob a podnikajících fyzických osob, které ve svých stacionárních zařízeních nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsi, je nyní vytipováno necelých 50 subjektů. Kritériem výběru byla míra ohrožení okolního prostředí, zejména obyvatel nacházejících se v okolní zdroje ohrožení.

Ohrožující objekty v rámci analýzy ohrožení území hl. m. Prahy

Kategorie objektů Počet objektů Převažující nebezpečná látka
Plavecké areály 10 Chlór
Zimní stadiony 10 Amoniak
Vodovody a kanalizace 4 Chlór
Nemocnice 4

Chlór
Motorová nafta
Kyslík
Acetylen

Ostatní na území HMP 12 Kyanidy
dusičnany
brom
LPG
H2
jiné
Ostatní (SČK) 2 Chlór
Celkem 42

vytisknout  e-mailem