Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy jejich případné pozdější úpravy, změny a doplňky. 

 • Mezinárodní vztahy a vazby. Ústavní zákony.
 • Oblast veřejné správy.
 • Oblast krizového řízení. Oblast havarijního plánování a ochrany obyvatelstva.
 • Oblast požární ochrany.
 • Oblast prevence závažných havárií.
 • Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy. Oblast ropné bezpečnosti.
 • Oblast zdravotnictví. Oblast ochrany veřejného zdraví.
 • Oblast ochrany před povodněmi, nouzové zásobování vodou.
 • Oblast jaderné bezpečnosti.
 • Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku.
 • Oblast obrany.
 • Oblast chemických látek a zákazu chemických zbraní.
 • Oblast odpadového hospodářství.
 • Oblast životního prostředí (ochrana ovzduší). Oblast rostlinolékařské péče.
 • Oblast veterinární péče.
 • Oblast energetiky.
 • Oblast dopravy.
 • Oblast komunikačních a informačních systémů.
 • Oblast obnovy postiženého území.
 • Oblast bankovnictví a financování.
 • Oblast ochrany utajovaných informací a ochrany osobních údajů.
 • Ostatní souvisejícíc legislativa.
 • Usnesení vlády, směrnice a metodické pokyny ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů.

Mezinárodní vztahy a vazby. Ústavní zákony.

Mezinárodní vztahy a vazby

Severoatlantická smlouva  (Washington, D.C., 4.dubna 1949)

č. 168/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zhraničních věcí o vázanosti České a Slovenské federativní republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 a o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977

Ústavní zákony

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

č. 347/1997 Sb., Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní  rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 

Oblast veřejné správy.

Oblast veřejné správy

č. 36/1960 Sb., Zákon o územním členění státu

č. 2 /1969 Sb., Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)

č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení)

č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze

č. 320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

č. 314/2002 Sb., Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

č. 388/2002 Sb., Vyhláška MV o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

č. 564/2002 Sb., Vyhláška MV o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

Oblast krizového řízení. Oblast havarijního plánování a ochrany obyvatelstva.

Oblast krizového řízení.

č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákonas č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některcýh zákonů (krizový zákon) 

č. 432/2010 Sb., Nařízení vlády o kriteriích pro určení prvdků kritické infrastruktruy

č. 75/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol 

č. 281/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Oblast havarijního plánování a ochrany obyvatelstva.

č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

č. 463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

č. 328/2001 Sb.,Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

č. 380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Oblast požární ochrany.

Oblast požární ochrany.

č. 320/2015 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně

č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednozárovém mimořádném odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany

č. 202/1999 Sb., Vyhláška Ministersva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dvěří, kouřotěsných dvěří a kouřotěšných požárních dveří

č. 69/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách prostředků požární ochrany

č. 35/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky

č. 23/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb

č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Oblast prevence závažných havárií.

Oblast prevence závažných havárií.

č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

č. 225/2015 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

č. 226/2015 Sb., Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

č. 227/2015 Sb., Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

č. 228/2015 Sb., Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

č. 229/2015 Sb., Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech o obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy. Oblast ropné bezpečnosti.

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy.

č. 241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

č. 498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Oblast ropné bezpečnosti

č. 189/1999 Sb., Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

č. 165/2013 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

Oblast zdravotnictví. Oblast ochrany veřejného zdraví.

Oblast zdravotnictví.

č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

č. 374/2011 Sb., Zákon o zdravotnické záchranné službě

č. 240/2012 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

Oblast ochrany veřejného zdraví.

č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 252/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

č. 537/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem

č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienickcýh požadavcích na provoz zdravotnického zařízení a ústavu sociální péče

č. 137/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných

č. 473/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

Oblast ochrany před povodněmi, nouzové zásobování vodou.

Oblast ochrany před povodněmi, nouzové zásobování vodou.

č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně nekterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

č. 216/2011 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o názležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

č. 236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území

Oblast jaderné bezpečnosti.

Oblast jaderné bezpečnosti.

č. 18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

č. 263/2016 Sb., Atomový zákon

č. 359/2016 Sb., Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

č. 360/2016 Sb., Vyhláška o monitorování radiační situace

č. 409/2016 Sb., Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

č. 422/2016 Sb., Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

č. 21/2017 Sb., Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku.

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku.

č. 273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky

č. 84/1990 Sb., Zákon o právu shromažďovacím

č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích

č. 325/1999 Sb., Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu)

č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

č. 216/2002 Sb., Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

č. 221/2003 Sb., Zákon o dočasné ochraně cizinců

Oblast obrany.

Oblast obrany.

č. 585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

č. 219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky

č. 222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky

č. 280/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

č. 51/2004 Sb., Nařízení vlády o plánování obrany státu

Oblast chemických látek a zákazu chemických zbraní.

Oblast chemických látek a zákazu chemických zbraní.

č. 19/1997 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých záklonů (chemický zákon)

č. 281/2002 Sb., Zákon o některých opatřeních sovisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

č. 474/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

 

Oblast odpadového hospodářství.

 Oblast odpadového hospodářství.

č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 94/2016 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

č. 93/2016 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o Katalogu odpadů

č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Oblast životního prostředí (ochrana ovzduší). Oblast rostlinolékařské péče.

Oblast životního prostředí (charana ovzduší).

č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí

č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí

č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

č. 76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

č. 415/2012 Sb., Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejim zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

č. 330/2012 Sb., Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 

Oblast rostlinolékařské péče

č. 326/2004 Sb., Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

č. 215/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

č. 327/2012 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

č. 32/2012 Sb., Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

Oblast veterinární péče.

Oblast veterinární péče.

č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

č. 298/2003 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích

č. 289/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

č. 329/2003 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o informačním systému Státní veterinární správy

Oblast energetiky.

Oblast energetiky.

č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření s energií

č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

č. 345/2012 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

č. 19/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

č. 344/2012 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

č. 80/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

č. 79/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

č. 225/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování následků stavu nouze v teplárenství

 

Oblast dopravy.

Oblast dopravy.

č. 64/1987 Sb., Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

č. 111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě

č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách

č. 114/1995 Sb., Zákon o vnitrozemské plavbě

č. 173/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích

č. 49/1997 Sb., Zákon o civilním letectví

č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

č. 175/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

č. 1/2000 Sb., Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu

č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

č. 478/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

č. 56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

č. 376/2006 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

Oblast komunikačních a informačních systémů.

Oblast komunikačních a informačních systémů.

č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

č. 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

č. 317/2014 Sb., Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Oblast obnovy postiženého území.

Oblast obnovy postiženého území.

č. 12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č. 186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

Oblast bankovnictví a financování.

Oblast bankovnictví a financování.

č. 6/1993 Sb., Zákon o České národní bance

č. 58/1995 Sb., Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 111/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změněn některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

č. 5/2014 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

č. 410/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

č. 400/2015 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Oblast ochrany utajovaných informací a ochrany osobních údajů.

Oblast ochrany utajovaných informací a ochrany osobních údajů.

č. 412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

č. 522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

č. 523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících komor

č. 432/2011 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

č. 525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

č. 405/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o průmyslové bezpečnosti

č. 363/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

č. 528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

č. 529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Ostatní souvisejícíc legislativa.

Ostatní související legislativa.

 č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

č. 198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

č. 361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Usnesení vlády, směrnice a metodické pokyny ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů.

Usnesení vlády a směrnice.

 • Usnesení vlády České republiky č. 461 ze dne 12. května 2003 k základnímu systému ochrany občanů ČR před vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny v resortu zdravotnictví
 • Usnesení vlády České republiky č. 1214 ze dne 21. září 2005 k optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 1194 ze dne 22. října 2007 o Transformaci resortu Ministerstva obrany
 • Usnesení vlády České republiky č. 165 ze dne 25. února 2008 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky č. 170 ze dne 25. února 2008 o Harmonogramu dalšího postupu zpracování dokumentů Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národního programu ochrany kritické infrastruktury
 • Usnesení vlády České republiky č. 7 ze dne 9. ledna 2008 k Informaci o plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 859 ze dne 1. prosince 2010 k Vyhodnocení Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013, s výhledem do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky č. 665 ze dne 8. září 2011 o Bezpečnostní strategii ČR
 • Usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 14. září 2011 o Pandemickém plánu České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 720 ze dne 27. září 2011 o Plánu obrany ČR
 • Usnesení vlády České republiky č. 781 ze dne 19. října 2011 o ustavení NBÚ gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast
 • Usnesení vlády České republiky č. 785 ze dne 25. října 2011 o Národním akčním plánu ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
 • Usnesení vlády České republiky č. 934 ze dne 14. prosince 2011 k určení prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
 • Usnesení vlády České republiky č. 44 ze dne 16. ledna 2013 ke stavu plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 63 ze dne 25. ledna 2016 o Systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem
 Metodické pokyny ministerstev a ostatních ústředních správní úřadů.
 • Metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MV-76085-1/PO-OKR-2011)
 • Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MV-140690-1/PO-OKR-2011)
 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ze dne 30. března 2001 ve věci případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním (ZP 23/2001)
 • Výklad k vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (30 554/2001 - 20)
 • Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (Správa státních hmotných rezerv, schváleno usnesením vlády č. 14/2012)
 • Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy (Správa státních hmotných rezerv, 2013)
 • Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS (Správa státních hmotných rezerv, 2006)
 • Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: MV-117572-2/PO-OKR-2011  ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011)
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011, k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 3 ze dne 20. června 2011)
 • Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 1, částka 6)
 • Směrnice ministerstva vnitra ze dne 27.10.2003 č.j.: MS-1662/4-2003 k postupu krajských úřadů při provádění dozoru a kontroly obcí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 1, částka 9)
 • Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2004)
 • Koncepce chemické služby HZS ČR(2005)
 • Koncepce požární prevence v České republice na období let 2012 až 2016
 • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

vytisknout  e-mailem