Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy

U všech uvedených právních předpisů je třeba brát do úvahy jejich případné pozdější úpravy, změny a doplňky. 

Usnesení vlády a směrnice.

 • Usnesení vlády České republiky č. 461 ze dne 12. května 2003 k základnímu systému ochrany občanů ČR před vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny v resortu zdravotnictví
 • Usnesení vlády České republiky č. 1214 ze dne 21. září 2005 k optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 1194 ze dne 22. října 2007 o Transformaci resortu Ministerstva obrany
 • Usnesení vlády České republiky č. 165 ze dne 25. února 2008 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky č. 170 ze dne 25. února 2008 o Harmonogramu dalšího postupu zpracování dokumentů Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národního programu ochrany kritické infrastruktury
 • Usnesení vlády České republiky č. 7 ze dne 9. ledna 2008 k Informaci o plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 859 ze dne 1. prosince 2010 k Vyhodnocení Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013, s výhledem do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky č. 665 ze dne 8. září 2011 o Bezpečnostní strategii ČR
 • Usnesení vlády České republiky č. 682 ze dne 14. září 2011 o Pandemickém plánu České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 720 ze dne 27. září 2011 o Plánu obrany ČR
 • Usnesení vlády České republiky č. 781 ze dne 19. října 2011 o ustavení NBÚ gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast
 • Usnesení vlády České republiky č. 785 ze dne 25. října 2011 o Národním akčním plánu ČR pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
 • Usnesení vlády České republiky č. 934 ze dne 14. prosince 2011 k určení prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
 • Usnesení vlády České republiky č. 44 ze dne 16. ledna 2013 ke stavu plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky
 • Usnesení vlády České republiky č. 63 ze dne 25. ledna 2016 o Systému vyhlašování stupňů ohrožení terorismem
 Metodické pokyny ministerstev a ostatních ústředních správní úřadů.
 • Metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MV-76085-1/PO-OKR-2011)
 • Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j.: MV-140690-1/PO-OKR-2011)
 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ze dne 30. března 2001 ve věci případné likvidace těl nakažených zvířat spalováním (ZP 23/2001)
 • Výklad k vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (30 554/2001 - 20)
 • Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (Správa státních hmotných rezerv, schváleno usnesením vlády č. 14/2012)
 • Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy (Správa státních hmotných rezerv, 2013)
 • Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS (Správa státních hmotných rezerv, 2006)
 • Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: MV-117572-2/PO-OKR-2011  ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011)
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011, k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 3 ze dne 20. června 2011)
 • Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 1, částka 6)
 • Směrnice ministerstva vnitra ze dne 27.10.2003 č.j.: MS-1662/4-2003 k postupu krajských úřadů při provádění dozoru a kontroly obcí (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 1, částka 9)
 • Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2004)
 • Koncepce chemické služby HZS ČR(2005)
 • Koncepce požární prevence v České republice na období let 2012 až 2016
 • Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

vytisknout  e-mailem