HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pojmy a definice krizového řízení

Krizové plánování, krizové stavy, krizová situace, havarijní plánování, havarijní plány, mimořádná událost, závažná havárie, zóna havarijního plánování. 

Je mimořádná událost podle zákona o integrovaném zháchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezepčí, při nichž je vyhlášen stav nebezepčí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen krizový stav); (mimořádná situace, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost a územní celistvost státu, jeho demokratické základy, chod hospodářství, systém státní správy a samosprávy, zdraví a život velkého počtu osob, majetek ve velkém rozsahu, kulturní statky, životní prostředí nebo plnění mezinárodních závazků, přičemž ohrožení nelze zabránit ani jeho následky odstranit obvyklou činností správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb.).

Specifikace typů krizových situací

 1. Přírodní

  1. Živelní pohormy

   • dlouhotrvající sucha,
   • dlouhodobá inverzní situace,
   • povodně velkého rozsahu,
   • jiné živelní pohromy velkého rozsahu (např. rozsáhlé lesní požáry, sněhová kalamita, vichřice, sesuvy, zemětřesení apod.),
  2. Hromadné nákazy

   • epidemie - hromadné nákazy osob,
   • epifytie - hromadné nákazy polních kultur,
   • epizootie - hromadné nákazy zvířat,
 2. Antropogenní

  1. Provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou

   • radiační havárie velkého rozsahu,
   • havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky,
   • jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu, požáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb,
   • narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně,
   • znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu,
  2. Vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize

   • narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu,
   • narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu,
   • narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu,
   • narušení dodávek potravin velkého rozsahu,
   • narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu,
   • narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu,
   • narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu,
   • narušení funkčnosti veřejných komunikačních vazeb velkého rozsahu,
   • narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu,
   • migrační vlny velkého rozsahu,
   • hromadné postižení osob mimo epidemií,
   • hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí, aktivity vnitrostátního nebo mezinárodního zločinu nebo terorismu,
   • závažné narušení veřejného pořádku nebo nárůst závažné majetkové a násilné kriminality velkého rozsahu,
   • ohrožení života a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že je požadováno okamžité poskytnutí materiální nebo finanční humanitární pomoci nebo nasazení záchranných sil a prostředků státních a dobrovolných organizací ČR v rámci zahraniční pomoci,
   • ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými silami,
   • násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků proti chráněným zájmům a vyvolané účastí státu v mezinárodních mírových a humanitárních misí nebo plněním jeho spojeneckých závazků,
   • rozsáhlá a závažná diverzní činnost spojená se zjevnou přípravou vojenské agrese subjektu cizí moci,
   • vnější vojenské napadení státu nebo spojenců,
   • ohrožení základních hodnot demokracie, svobody občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, že ohrožuje bezpečnost mezinárodního prostředí a je požadováno i nasazení ozbrojených sil k provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace.

 

vytisknout  e-mailem