Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy

  • Oblast HOPKS
  • Pohotovostní zásoby určené pro potřeby HZS ČR

Oblast HOPKS

Hospodářským opatřením pro krizové stavy je podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HOPKS“), „organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů“. V rámci Ministerstva vnitra jsou tato opatření přijímána především v souvislosti se zajištěním výkonu státní správy a podpory činnosti Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.
Pro řešení mimořádných událostí a krizových situací je pro Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) jedním z určujících faktorů, které ovlivňují účinné provádění záchranných a likvidačních prací a zajištění ochrany obyvatelstva, moderní a dostatečné materiální a technické vybavení jednotek a zařízení HZS ČR. Doplňování jednotek a zařízení HZS ČR materiálem a technickými prostředky na požadované (plánované) počty je v posledním období ovlivňováno omezeným množstvím přidělovaných finančních prostředků do rozpočtu Ministerstva vnitra, resp. HZS ČR. A i když částečně došlo k obnovení techniky, není v současné době vybavení HZS ČR dimenzováno na taková zatížení, která vyžadují provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí většího rozsahu a krizových situací. Tento nedostatek je dále umocňován skutečností, že potencionálně spolupracující subjekty, které je možné zapojit do řešení ochrany osob a majetku, nemohou být nasazeny bezprostředně po vzniku mimořádné události jako jednotky HZS ČR, ale s odstupem až několika hodin. Přitom, ale např. bezprostřední úkony k ochraně osob zejména před účinky nebezpečných látek spočívají v dekontaminaci osob, musí být prováděny co nejrychleji.
K částečné eliminaci tohoto negativního stavu je využíváno opatření, které umožňuje realizovat zákon o HOPKS, a to vytvářením pohotovostních zásob v systému státních hmotných rezerv.

Pohotovostní zásoby určené pro potřeby HZS ČR

     Podle zákona o HOPKS pohotovostní zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv v systému státních hmotných rezerv.
O použití pohotovostních zásob rozhoduje vedoucí ústředního správního úřadu, na základě jehož požadavku byly pohotovostní zásoby vytvořeny. V souladu s tímto rozhodnutím Správa státních hmotných rezerv poskytne pohotovostní zásoby příjemci, kterým může být správní úřad nebo orgán územní samosprávy nebo sbor či služba podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o HOPKS. Příjemce je oprávněn poskytnout pohotovostní zásoby fyzické nebo právnické osobě nebo jiné organizační složce státu.
     Poskytnuté pohotovostní zásoby, mimo zásob, které byly spotřebovány, je příjemce povinen vrátit do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této lhůtě je příjemce oprávněn užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy uzavřené se Správou státních hmotných rezerv. Návrh smlouvy zpracuje Správa státních hmotných rezerv na základě žádosti předložené příjemcem do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Pokud příjemce žádost v uvedené lhůtě nepředloží, je užívání pohotovostních zásob neoprávněným použitím majetku, k němuž má Správa státních hmotných rezerv příslušnost hospodařit. V případě nevrácení poskytnutých pohotovostních zásob se postupuje podle právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu.
Skladba pohotovostních zásob ve vazbě na nezbytnou dodávku
     Pro zajištění činnosti (potřeby) HZS ČR je v současné době vytvořeno v systému nouzového hospodářství osm „typů nezbytných dodávek“:
 Typy "nezbytných dodávek"
1. Prostředky pro likvidaci požárů
2. Prostředky pro odstraňování následků povodní a ropných havárií
3. Prostředky pro zabezpečení náhradních zdrojů energie
4. Prostředky pro detekci a dekontaminaci
5. Prostředky pro zabezpečení činnosti IZS ropnými produkty
6. Prostředky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při   těžkých  dopravních nehodách
7. Prosředky pro nouzové přežití obyvatelstva
8. Prostředky pro řešení průmyslových havárií
      Naplňování nezbytných dodávek se plánuje ve dvouletých plánovacích cyklech s tím, že realizace pořizování věcných prostředků se provádí podle „Plánu hmotného doplnění, obměn a záměn pohotovostních zásob, zásob pro humanitární pomoc a mobilizačních rezerv k Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR na daná léta pro Ministerstvo vnitra".

vytisknout  e-mailem