HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krajský standardizovaný projekt HZS ZLK

 

 

Loga_KSP_KOPIS_3_.png
 

Technologie a telefonie pro operační řízení operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a napojení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se podílí na celonárodním projektu s názvem Krajský standardizovaný projekt HZS Zlínského kraje (Projekt Integrovaného operačního programu), registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07769. Dílo je realizované Dodavatelem na základě Dílčí smlouvy o dílo – Rámcové smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS v Krajských standardizovaných projektech HZS krajů a Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství HZS ČR“ uzavřené mezi MV GŘ HZS ČR a ČPOZ ze dne 21.5.2014 a dílčí smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na Národní informační systém IZS“ mezi HZS Zlínského kraje a Českou poštou s.p., Odštěpným závodem ICT ze dne 3.6.2014.

Informační systém operačního řízení (IS OŘ) hasičských záchranných sborů krajů (dále jen „HZS krajů“) je páteřním prvkem zajišťujícím včasnou reakci na mimořádnou událost, účinnou a koordinovanou spolupráci všech jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému (IZS), krizových štábů, velení, dispečerů operačního řízení a mnoha dalších odpovědných příslušníků.

Systém jako takový je komplexní a pokrývá oblasti potřeb operačního řízení od příjmu a vyhodnocení mimořádné události operátorem dispečerské aplikace, přes lokalizaci události na mapách systému GIS (Geografický informační systém), automatizovaný návrh potřebné techniky k jejímu vyřešení, vyhlášení odpovídajícího stupně poplachu požárního poplachového plánu a poplachového plánu IZS, zajištění interoperability na úrovni jednotlivých HZS krajů ale i mezi dalšími základními složkami IZS, až po celé předdefinované série automatických akcí. Automatické akce umožňují mimo jiné ovládat technologie požárních stanic, jakými jsou například automaticky otevíraná vrata garáží výjezdové techniky, rozsvěcení výstražných světel či rozsvícení výjezdových semaforů. Cílem návrhu architektury IS OŘ je poskytnout řešení, které zajistí vysokou dostupnost všech služeb. Systém je koncipován na redundantní topologii, která minimalizuje počet míst náchylných k selhání. Projekt je navržen jako moderní‚ komplexní informační sytém s vrstvovou strukturou. Aplikační vrstvou rozumíme veškeré služby, portály a programové vybavení operačního řízení. Serverová vrstva zajišťuje nezbytné prostředí pro běh aplikační vrstvy, datová úložiště a vysoký výpočetní výkon. Síťová vrstva poskytuje služby a prostředky pro připojení vnějších sítí a systémů.Mezi hlavní informační zdroje pro projekt patří Národní informační systém IZS, kde se přijímají a vytěžují tísňová volání.

Z hlediska realizované funkcionality se systém operačního řízení dělí na tři základní části. První z nich je část informační - informační systém. Zabezpečuje sběr, zpracování a prezentaci informací potřebných k výkonu operačního řízení. V širším smyslu pak i přenos a ukládání těchto informací. Druhá a třetí část systému je technologická – technologický systém a komunikační. Slouží k ovládání a monitoringu technologických prostředků využívaných při operační činnosti. Tyto prostředky jsou značně různorodé povahy (radiostanice, telefonie, ovládání budov – rozhlasy, světla, vrata, systémy vyrozumění, apod.). Hlavní úlohou technologického systému je jejich integrace do jednotného rozhraní. Toto rozhraní je jednak využíváno pro centralizované manuální ovládání a monitoring integrovaných technologií. Dále pak pro automatické akce konfiguračně navázané na definované události systému. Pomocí výše popsaných automatických akcí využívá nasbíraná data a na základě průběhu výkonu činnosti je i generuje i technologický systém a výrazně tak usnadňuje a zrychluje všechny činnosti dispečera operačního řízení.

Hlavní část výkonu operačního řízení leží v těžišti čtyřech platforem, jsou to výše popsané tři funkcionality systémů – dispečerské aplikace, včetně platformy organizační, spočívajíc v dohledu nad systémy OPIS, zabezpečení provozu a v neposlední řadě personálním obsazením kvalifikovaných příslušníků. Projekt Integrovaného operačního programu slouží pro efektivní řízení výkonu činnosti jako vysoce humanitárního systému pomoci v krizových situacích, který přinese při dané úrovni řízení a zejména lidského potenciálu nejefektivnější, nejprogresivnější a nejekonomičtější výsledky pro zmírnění ztrát a následků na životech a zdraví lidí, na majetku a ekonomice v souvislosti s požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Krajský standardizovaný projekt HZS ZLK

vytisknout  e-mailem