HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádost o schválení posouzení požárního nebezpečí (PPN)

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“). 

Žádost o schválení PPN
Kdo podává žádost
Žádost o schválení PPN podává právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Pokud se nechává zastupovat, je povinen žadatel doložit plnou moc.
Co musíte předložit
K žádosti o schválení této dokumentace je nutno přiložit PPN ve 2 vyhotoveních.
Jak předložit
Žádost lze předložit HZS Moravskoslezského kraje krajskému ředitelství Ostrava nebo místně příslušným územním odborům Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Bruntál, osobně nebo poštou.
PPN lze předložit pouze v listinném vyhotovení.
Věcná a místní příslušnost
HZS MSK schvaluje PPN pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím provozované na území Moravskoslezského kraje.
Poplatky Schválení PPN nepodléhá správním ani jiným poplatkům.
Termíny Pro vydání rozhodnutí dotčeným orgánem státní správy platí lhůty podle správního řádu 30 dnů od zahájení řízení, k této lhůtě lze připočíst až 30 dnů, jde-li o zvlášť složitý případ.

Neshledá-li orgán státního požárního dozoru v posouzení požárního nebezpečí nedostatky, posouzení požárního nebezpečí schválí.

Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložené posouzení požárního nebezpečí vykazuje obsahové nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je zpět předkladateli s uvedením zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení vráceného posouzení po odstranění zjištěných nedostatků.

Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve stanovené lhůtě, orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení posouzení požárního nebezpečí

.

vytisknout  e-mailem