HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Operační technik

Česká republika - Hasičský záchranný sbor České republiky
Oznámení ředitele
HZS Libereckého kraje

Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),

prodlužuji lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení na obsazení služebního místa operační technik, ve služební hodnosti inspektor

Se zařazením: HZS Libereckého kraje Kancelář krajského ředitele Psychologické pracoviště,
Místo služebního působiště: Liberec
Náplň služebního místa:

Samostatná operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku.

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:01.06.2020

Charakteristika služebního místa:
* tarifní třída: 05
* minimální stupeň dosaženého vzdělání: střední s maturitní zkouškou
 

Nárokové složky služebního příjmu:
* základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe
* zvláštní příplatek podle § 120 odst. 3 zákona v 2. skupině, rozpětí 1.000 Kč až 5.000 Kč
* základní tarif bude zvýšen o 10% za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce:
* profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
* ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Poučení pro žadatele/ku:

Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 29.02.2020 na adresu:

Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec 3

(k č.j. HSLI-1-6/KŘ-R-2020)

Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení. Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady nebo nebude přihláška doručena do termínu uvedeného v předchozím odstavci, nebude uchazeč do výběrového řízení zařazen.

Případné další informace podá pracoviště personální a PaM plk. Mgr. Jiří Hansal, tel. 950470149, 950470032.

plk. Ing. Luděk Prudil v. r.
ředitel HZS Libereckého kraje
 

vytisknout  e-mailem