HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost oddělení

Oddělení kontrolní činnosti jako organizační složka HZS kraje zabezpečuje výkon státního požárního dozoru kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, schvalováním posouzení požárního nebezpečí, schvalováním dokumentace zdolávání požárů a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření. 

Při své kontrolní činnosti vychází zejména z ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., předpisů vydaných na základě zákona o požární ochraně nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (právní úprava).

Posouzení požárního nebezpečí

Oddělení kontrolní činnosti dále v rámci výkonu státního požárního dozoru schvaluje posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany; toto posouzení požární nebezpečí se předkládá před zahájením provozované činnosti na příslušný územní odbor HZS MSK ve dvojím vyhotovení. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí posouzení požárního nebezpečí.
Zjistí-li HZS kraje, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

Dokumentace zdolávání požárů

Oddělení kontrolní činnosti dále ve správním řízení schvaluje dokumentaci zdolávání požárů činností se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah a činností s vysokým požárním nebezpečím.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů.
Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že předložená dokumentace zdolávání požárů vykazuje obsahové nedostatky, pro které ji nelze schválit, vrátí ji zpět předkladateli s uvedením zjištěných nedostatků a současně stanoví přiměřenou lhůtu pro opětovné předložení po odstranění zjištěných nedostatků. Řízení lze přerušit na dobu stanovenou pro odstranění nedostatků a opětovné předložení.
Neodstraní-li předkladatel nedostatky ve stanovené lhůtě, orgán státního požárního dozoru vydá rozhodnutí o neschválení dokumentace zdolávání požárů.

Před změnou v provozované činnosti, která má vliv na obsah schválené dokumentace zdolávání požárů, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předloží orgánu státního požárního dozoru ke schválení novou dokumentaci zdolávání požárů. Do doby schválení předložené dokumentace nelze změny v provozované činnosti provést.

Prevence závažných havárií

Oddělení kontrolní činnosti HZS MSK vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií.
Podílí se na vyjádření k bezpečnostní dokumentaci (Bezpečnostní program prevence závažné havárie a Bezpečnostní zpráva) zpracovávané a předkládané dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.
V součinosti s oddělením ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK provádí společně s Českou inspekcí životního prostředí, Oblastním inspektorátem práce, Českým báňským úřadem, krajským úřadem a krajskou hyginickou stanicí kontrolu podle zákona o prevenci závažných havárií. 

vytisknout  e-mailem