HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o doručování

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE zveřejňuje povinné informace podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ

v listinné (analogové) podobě
na technických nosičích dat v elektronické (digitální) podobě

Krajské ředitelství: 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon - Ústředna KŘ: 950 430 011
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz
e-mail: ulk.spisovna@hzscr.cz

Územní odbor Ústí nad Labem:
Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem
Telefon: 950 431 111
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz 
e-mail: ulk.ul.spisovna@hzscr.cz

Územní odbor Děčín: 
 Provaznická 1394/10, 405 01 Děčín
Telefon: 950 435 111
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz
e-mail: ulk.dc.spisovna@hzscr.cz

Územní odbor Chomutov:
Beethovenova 1347/19, 430 01 Chomutov
Telefon: 950 421 011
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz
e-mail:ulk.cv.spisovna@hzscr.cz

Územní odbor Žatec:
Chmelařské náměstí 347, 438 27 Žatec
Telefon: 950 411 011, 950 411 012
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz
e-mail:ulk.za.spisovna@hzscr.cz

Územní odbor Litoměřice:
Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice
Telefon: 950 425 111
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz
e-mail:ulk.lt.spisovna@hzscr.cz

Územní odbor Most:
Dělnická 163, 434 01 Most- Velebudice
Telefon: 950 415 110
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz
e-mail:ulk.mo.spisovna@hzscr.cz

Územní odbor Teplice:
Riegrova 1898, 415 01 Teplice
Telefon: 950 441 205
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz
e-mail:ulk.tp.spisovna@hzscr.cz

v elektronické (digitální) podobě e-mailem na adresu společnou pro všechny útvary HZS ÚK

Při zasílání datové zprávy prostřednictvím e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení a doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

epodatelna@ulk.izscr.cz
v elektronické (digitální) podobě datovou schránkou společnou pro všechny útvary HZS ÚK

Identifikátor datové schránky HZS ÚK:
auyaa6n

Otevírací hodiny podatelny Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje:

Po 8:00 – 16:00
Út  8:00 – 15:00
St  8:00 – 16:00
Čt  8:00 – 15:00
Pá  8.00 – 13:00

VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROVOZU ELEKTRONICKÉ PODATELNY

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny HZS ÚK mohou být zasílány na elektronickou adresu: epodatelna@ulk.izscr.cz, případně na poštovní adresu: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem.

 DORUČOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV

Elektronická podatelna má povinnost přijímat a odesílat datové zprávy se zaručenými elektronickými podpisy, elektronickými značkami a kvalifikovanými časovými razítky založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.

Pracovník podatelny každého útvaru HZS ÚK kontroluje zda:

 •  je datová zpráva čitelná;
 • datová zpráva odpovídá technickým parametrům, které HZS ÚK zveřejnil;
 • je připojen uznávaný elektronický podpis, elektronická značka nebo kvalifikované časové razítko, pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě, jejich platnost či zneplatnění, včetně uvedení akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který certifikát vydal a zda obsahuje údaje, na jejichž základě je možné osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.

Není-li doručený dokument opatřen uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, je při doručení opatřen kvalifikovaným časovým razítkem HZS ÚK. Pokud je dokument opatřen neplatným uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, i přes to je zaevidován a zpracovatel, kterému byl dokument přidělen rozhodne, zda vyrozumí o zjištěné neplatnosti odesílatele, a to zvláště v případě, že tato neplatnost má právní důsledky pro další zpracování dokumentu.

POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ NEÚPLNÉHO, ČI POŠKOZENÉHO DOKUMENTU, NEBO PŘI VÝSKYTU ŠKODLIVÉHO KÓDU

v případě přijatého elektronického dokumentu

Podání doručená prostřednictvím datové schránky spisový pracovník zkontroluje, zda došlý dokument neobsahuje nepřípustný datový formát či počítačový program schopný poškodit programové vybavení (dále jen „škodlivý kód"). Pokud je škodlivý kód zjištěn, dokument se zničí a považuje se za nedoručený. Lze-li z tohoto dokumentu zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu neprodleně zaslána informace o zničení dokumentu z důvodu zjištění škodlivého kódu. Pokud dokument či jeho přílohy obsahují nepřípustné formáty, je o tom odesílatel vyrozuměn.

Pokud je technický nosič nebo dokument na něm uložený neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, je odesílatel (pokud je možné jej určit) vyrozuměn o vadě a dalším postupu pro její odstranění. Nepodaří-li se odesílatele zjistit, podatelna dokument dále nezpracovává.

v případě přijatého analogového dokumentu

Pokud je analogový dokument neúplný nebo poškozený tak, že pro jeho vady jej nelze přečíst nebo není srozumitelný jeho obsah a odesílatel je znám, je neprodleně vyrozuměn o vadě dokumentu a vyzván k jejímu odstranění. V případě, že odesílatel není znám nebo se jej nepodaří z doručeného dokumentu zjistit, podatelna dokument dále nezpracovává.

PRAVIDLA PRO POTVRZOVÁNÍ DORUČENÍ DATOVÝCH ZPRÁV

 • doručení elektronické zprávy poštou nebo osobně:
  • Pokud je datová zpráva doručena na technickém nosiči prostřednictvím pošty či kurýra, potvrzení o doručení se elektronicky nezasílá.
  • V případě, že byla doručena osobně na podatelnu, je potvrzení o přijetí/nepřijetí vydáno.
   ​(vzor potvrzení: „Podání ze dne DD.MM.RRRR ve věci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo podatelně HZS ÚK doručeno dne DD.MM.RRRR v hh.mm.ss. Identifikátor dokumentu:xxxxx. Jméno, příjmení oprávněného příjemce zprávy.“).
 • - doručení prostřednictvím elektronické podatelny:  
  • V tomto případě je přijetí zprávy potvrzováno elektronickou podatelnou následující úřední den na elektronickou adresu odesilatele, pokud je možné ji z přijaté datové zprávy zjistit (vzor potvrzení: „Podání ze dne DD.MM.RRRR ve věci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo elektronické podatelně HZS ÚK doručeno DD.MM.RRRR v hh.mm.ss. Identifikátor dokumentu:xxxxxx. Jméno, příjmení oprávněného příjemce zprávy“). ​

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči HZS ÚK činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména použití elektronického podpisu:

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb;
 • v případě, že podání není podepsáno zaručeným elektronickým podpsem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb musí být ve lhůtě 5 dnů doplněno nebo potvrzeno ve smyslu ust. § 37 správního řádu.

Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb;

Podání stížností podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • stížnosti podané prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se vyřizují stejným způsobem jako stížnosti podané písemně;
 • u stížností bez zaručeného elektronického podpisu musí být uvedeno jméno, příjmení, adresa nebo e-mail stěžovatele.

Související právní předpisy

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb), v platném znění;

Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. , v platném znění.

PŘEHLED PŘIJÍMANÝCH DATOVÝCH FORMÁTŮ DOKUMENTŮ OBSAŽENÝCH V DATOVÉ ZPRÁVĚ

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III tyto formáty:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
 • P7S, TST, EML, ISDS.

Formát isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší není podporován.

II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

III. Formát xml (Extensible Markup Language Document) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.

PŘENOSNÉ TECHNICKÉ NOSIČE DAT

Jednotlivé HZS ÚK mohou převzít tyto přenosné nosiče dat: USB flashdisk, DVD, CD

vytisknout  e-mailem