HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kancelář krajského ředitele

Kancelář krajského ředitele zabezpečuje organizaci a koordinaci činnosti krajského ředitelství včetně agend v oblasti organizační, personální práce, vzdělávání, práce a mezd (PaM), sociální, zajišťuje právní činnost, psychologickou agendu, styky s veřejností, poskytování informací, agendu ochrany utajovaných informací a zajišťuje zahraniční spolupráci. Kancelář krajského ředitele zaštiťuje také projekt Dráček Záchranáček, aktivní spolupráci s Nadací policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni a spolupracuje v činnostech ve vztahu k veřejnosti. V čele kanceláře krajského ředitele stojí ředitelka kanceláře. Kancelář krajského ředitele se člení na oddělení personální a PaM, oddělení právní a organizační a psychologické pracoviště. 

 • Oddělení právní a organizační
 • Oddělení personální a PaM
 • Psychologické pracoviště

Oddělení právní a organizační

Oddělení právní a organizační plní zejména následující úkoly:
 • zabezpečuje právní agendu HZS Kraje Vysočina a poskytuje právní pomoc jednotlivým pracovištím HZS Kraje Vysočina,
 • podílí se na zpracování smluv a zápisů o převodech majetku a ostatních smluv,
 • vede správní a přestupkové řízení v působnosti HZS kraje,
 • odpovídá za organizaci a koordinaci činností spojených s postavením krajského ředitele a realizaci jeho rozhodnutí včetně příslušných administrativních úkonů,
 • zabzpečuje personální a administrativní ochranu utajovaných informací,
 • zajišťuje styk s veřejností, agendu mezinárodních styků a agendu poskytovaných informací,
 • zabezpečuje formlání správnost interních aktů řízení krajského ředitele,
 • kontrolu dodržování spisového řádu, zabezpečuje chod podatelny a spisovny krajského ředitelství, organizuje archivaci a skartaci písemností.

Oddělení personální a PaM

Oddělení personální a PaM plní zejména následující úkoly:

 • zajišťuje personální agendu HZS kraje,
 • zajišťuje vzdělávání a odbornou přípravu zaměstnanců ve spolupráci s odbornými pracovišti HZS kraje,
 • zpracovává mzdovou agendu a agendu sociálního zabezpečení zaměstnanců, shromažďuje, prověřuje a zpracovává podklady pro výpalty náležitostí, dávek a příspěvku za službu,
 • zpracovává návrh organizační struktury a systemizace služebních a pracovních míst HZS kraje,
 • zabezpečuje realizaci platové politiky v souladu se stanovenými závaznými ukazateli a pokyny krajského ředitele, řídí a provádí výkaznictví v této oblasti,
 • v oblasti mzdových prostředků odpovídá za sestavení návrhu rozpočtu, za jeho čerpání, předkládá návrhy na rozpočtová opatření, zpracovává podklady do státního závěrečného účtu,
 • vede kmenovou knihu,
 • organizuje vstupní psychologická vyšetření a vstupní, periodické a výstupní lékařské prohlídky.

Psychologické pracoviště

Psychologické pracoviště plní zejména následující úkoly:
 • zabezpečuje posttraumatickou péči příslušníkům HZS ČR,
 • poskytuje psychosociální pomoc obětem mimořádných událostí,
 • připravuje podklady pro personální práci.

vytisknout  e-mailem