HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jednotky SDH obcí

 • Jednotky SDH obcí
 • Aktualizace informací o jednotce
 • Přehled dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • Postup obce při zřízení jednotky SDH obce
 • Zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce
 • Doporučená struktura jednoty SDH obce
 • Odborná příprava
 • Dotace a příspěvky
 • Zprávy o zásahu

Jednotky SDH obcí

Jednotky SDH obcí

Zabezpečování požární ochrany na území obce je svěřeno do pravomocí obcí. Připravenost k zásahu je z organizačního, materiálního i finančního hlediska plně v kompetenci obcí (zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). V souvislosti s existencí jednotky požární ochrany, jejího zařazení do plošného pokrytí k zabezpečování požární ochrany a čerpání prostředků z dotačních a grantových projektů vyžaduje rovněž administrativní správnost všech dokumentů a podkladů.

Základním dokumentem jednotky požární ochrany obce je zřizovací listina  - § 12 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů (další dokumentace dle tohoto nařízení: stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky, seznam členů jednotky, dokumentace o odborné způsobilosti členů, doklad o zdravotní způsobilosti členů pro výkon v jednotce). Pokud obec nemá zřizovací listinu, doporučujeme vystavení nové zřizovací listiny.

Při zabezpečování požární ochrany na území obce je možno, kromě zřízení vlastní jednotky PO, sdružovat prostředky a zřídit společnou jednotku PO. Společnou jednotku požární ochrany mohou dvě nebo více obcí zřídit na základě smlouvy o sdružení § 69a zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zřizování společných jednotek požární ochrany schvaluje Hasičský záchranný sbor kraje.

Rovněž je vhodné upozornit na záměnu pojmů "Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce"  a "Sdružení dobrovolných hasičů". Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována. Sdružení dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení na úseku PO, např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednoty nebo Moravské hasičské jednoty.Této organizaci obec může poskytovat dotaci na činnost a spolupracovat s ní v oblasti PO.

Aktualizace informací o jednotce

Aktualizace informací o jednotce

Vzhledem k nutnosti aktualizace údajů o jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí s územní působností v Ústeckém kraji provádíme sběr informací o požární technice a kontaktních údajích JSDHO. Změny hlaste kdykoli dojde ke změně ve vaší jednotce. Sběr informací o jednotce PO je prováděn především za účelem aktualizace a doplnění údajů pro Krajské informační a operační středisko HZS Ústeckého kraje.

PORT.ALL

V průběhu roku 2016 byla v rámci HZS ČR zprovozněna nová webová aplikace PORT.ALL. Tato aplikace je portálem, který sdružuje nejdůležitější informace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů s působností na území České republiky.

V aplikaci je možné vytvářet zprávy o zásahu, spravovat údaje o jednotce SDH obce, jako např. osobní údaje o členech jednotky a údaje o evidenci techniky apod. Nechybí ani kontrolní sestavy a export dat do elektronické podoby nebo přímý tisk na tiskárně. Aplikace je napojena na systém HZS Ústeckého kraje a díky tomu jsou důležitá data odesílána i přijímána automaticky a není již třeba zasílání emailů nebo telefonické ohlašování všech prováděných změn. Technologicky se jedná o webovou aplikaci, která je přístupná z jakéhokoliv počítače na světě, bez nutnosti předchozí instalace. PORT.ALL najdete na adrese https://jsdh.izscr.cz/ a k jejímu spuštění potřebujete PC s připojením na internet, webový prohlížeč a přihlašovací údaje, které obdržel zřizovatelem určený administrátor jednotky SDH obce.

Přehled dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

ehled dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), požární hlídky nebo společné jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka PO“):

a) zřizovací listina,
b) příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka PO – dle zákona č. 133/1985 Sb., o PO § 29 odst.1 písm. m),
c) stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky, u JPO II jmenovací dekrety velitelů družstev,
d) seznam členů a dokumentace o jejich odborné způsobilosti a doklad o jejich zdravotní způsobilosti pro výkon služby v jednotce SDH obce,
e) pro upřesnění práv a povinností obce a člena jednotky se doporučuje uzavřít dohoda o členství v jednotce SDH obce.

Postup obce při zřízení jednotky SDH obce

Postup obce při zřízení jednotky SDH obce 

a) obec zřizuje jednotku SDH obce v souladu s § 29 odst.1 písm.a) nebo písm.m) nebo §69 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

b) obec vyhotovuje zřizovací listinu jednotky SDH obce (§ 3 odst.2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb., - viz. vzor v dokumentech ke stažení),

c) obec z řad občanů zajišťuje potřebný počet členů jednotky SDH obce (návrhy zpravidla dodává sdružení občanů působící na úseku požární ochrany – SH ČMS, ČHJ, MHJ aj.) dle plošného pokrytí, které zpracovává HZS kraje (§ 1 odst.1písm.b),c) a d) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb., ),

d) obec po vyjádření HZS kraje jmenuje velitele jednotky SDH obce a doporučuje se uzavřít s ním dodatek k dohodě o členství v jednotce SDH obce (viz. vzor v dokumentech ke stažení) v souvislosti se jmenováním do funkce velitele jednotky SDH obce (velitel jednotky SDH obce musí mít autoritu mezi členy jednotky SDH obce, organizační a řídící schopnosti a musí být odborně způsobilý, do této funkce se doporučuje vybírat členy, kteří mají minimálně tříletou (JPO II a III) , respektive dvouletou (JPO V) aktivní činnost v jednotce SDH obce),

e) obec na návrh velitele jednotky SDH obce určuje členům jednotky SDH obce jejich funkční zařazení (velitel družstva, strojník, hasič),

f) obec na základě funkčního zařazení členů uzavře se členy jednotky SDH obce dohodu o členství v jednotce SDH obce (viz. vzor v dokumentech ke stažení),

g) obec ve spolupráci s velitelem jednotky SDH obce a HZS kraje zajistí pro velitele jednotek a družstev, strojníky a nositele dýchací techniky jednotky SDH obce účast na kurzech k získání či prodloužení odborné způsobilosti,

h) obec ve spolupráci s velitelem jednotky SDH obce zajistí přehled o odborné způsobilosti všech členů jednotky SDH obce a dále zajistí pravidelnou odbornou přípravu všech členů jednotky SDH obce,

i) obec na základě doporučení zajistí připojištění členům jednotky SDH obce pro případ úrazu při výkonu služby v jednotce SDH obce a pojištění na škody způsobené činností v jednotce SDH obce,

j) za činnost prováděnou v jednotce SDH obce může obec členům jednotky SDH obce zajistit úlevy nebo finanční odměny; finanční odměnu lze poskytnout na základě uzavřeného pracovně právního vztahu mezi obcí a členem jednotky SDH obce, který vykonává službu v jednotce jako svoje zaměstnání; pracovně právní vztah se řídí zákoníkem práce a odměňování členů jednotky SDH obce zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů.

Zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce

Zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce

Povinnost zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce vychází z § 29 odst. 1) písm.b, a spočívá ve stálé organizační, technické a odborné způsobilosti členů a jednotky SDH obce plnit úkoly při provádění záchranných a likvidačních pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Doporučená struktura jednoty SDH obce

Doporučená struktura jednoty SDH obce 

Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů a jejich minimální vybavení vybranou požární technikou a věcnými a technickými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky MV č.247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně. Do vybavení jednotek PO může být zařazena požární technika a jiné věcné a technické prostředky PO, pokud byly určeny k používání dle platných právních předpisů a opatřeny prohlášením o shodě.

Další postupy v Metodice pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pod odkazem Dokumenty ke stažení.

Odborná příprava

Základní odborná příprava členů jednotek SDH obcí a podniků

Členové dobrovolných jednotek PO mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy (§ 72 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).

 •  Určena pro nové členy JSDHO
 • Rozsah 40 vyučovacích hodin (nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky PO)
 • Provádí velitel jednotky

Pravidelná odborná příprava (každoroční):

 • Určena pro stávající členy
 • Rozsah 40 vyučovacích hodin 
 • Provádí velitel jednotky

Odborná příprava vybraných funkcí dobrovolných jednotek PO organizovaná HZS Ústeckého kraje:

Funkce: Kategorie JPO: Základní kurz: Platnost: Příprava k prodloužení platnosti:
Velitelé jednotek a družstev JPO II, III, V, VI kurz V-40** 5 let*  kurz V-8
Strojníci JPO II a III kurz S-40** 5 let kurz S-16
Strojníci JPO V a nezařazené a JPO VI kurz S-16 5 let kurz S-16
Strojníci jednotek, které nedisponují zásahovými požárními automobily JPO V a nezařazené a JPO VI kurz S-8 5 let kurz S-8

* Pokud se velitelé nezúčastní každoroční přípravy k prodloužení platnosti odborné způsobilosti v kurzu V-8 (minimálně 3x v průběhu 5 let), musí po pěti letech znovu absolvovat základní kurz V-40!

** Část kurzu formou e-learningu (16 hod.), zbylých 24 hodin prezenční formou.

Základní (k získání odborné způsobilosti) odborná příprava strojníků, velitelů družstev, velitelů dobrovolných jednotek PO a odborná příprava techniků a nositelů dýchací techniky se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení MV, u HZS krajů nebo vzdělávacích zařízeních určených MV v rozsahu a podle osnov vydaných ministerstvem vnitra.

Pravidelnou (k prodloužení odborné způsobilosti) odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů dobrovolných jednotek PO zabezpečuje HZS kraje.

Specializační kurzy pro členy dobrovolné jednotky: odborná příprava techniků, obsluhy motorových pil a nositelů dýchací techniky se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení MV, u HZS krajů nebo vzdělávacích zařízeních určených MV v rozsahu a podle osnov vydaných ministerstvem vnitra.

Přehled specializačních kurzů:

Viz pokyny k odborné přípravě níže...

Uvedenou odbornou přípravu a specializační kurzy lze provádět u HZS Ústeckého kraje, v Ústřední hasičské škole SHČMS Jánské Koupele nebo v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany.

Ke stažení

Ostatní dokumenty k nalezení na www.hasici-vzdelavani.cz 

Dotace a příspěvky

Dotace a příspěvky

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje každoročně zprostředkuje dva druhy dotací pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí:

 1. Účelová neinvestiční dotace - Před podáním žádosti prosím zkonzultujte všechny výdaje s příslušným územním odborem HZS Ústeckého kraje!!!
   
 2. Investiční dotace

Kontaktní údaje pro podání žádosti:        

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem

ID datové schránky: auyaa6n

Kontakt pro bližší informace:        

kpt. Bc. Petr Pelikus
tel. 950431364
mobil: 737766430
e-mail: petr.pelikus@ulk.izscr.cz

Zprávy o zásahu

Zprávy o zásahu

Formulář (Dílčí) zpráva o zásahu
Zpráva o zásahu - návod
Zpráva o zásahu – metodický list
Metodika sledování SSU + tabulka

Od roku 2017 upřednostňuje HZS Ústeckého kraje elektronické přijímání (dílčích) zpráv o zásahu a zpráv o činnosti zpracovaných jednotkami SDH obcí ve webové aplikaci Port.All.

vytisknout  e-mailem