HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrovaný záchranný systém a operační řízení

 

plk. Ing. Pavel Hráček

  

Oddělení integrovaného záchranného systému a služeb

 

Oddělení IZS a služeb odpovídá za řešení problematiky IZS kraje, koordinaci záchranných prací a spolupráci složek IZS, za usměrňování, koordinaci a kontrolu činnosti jednotek PO, za plnění úkolů strojní, chemické a technické služby, za organizaci a výkon služby v jednotkách HZS kraje a odbornou přípravu v této oblasti.

a) předkládá podklady pro zpracování koncepce požární ochrany kraje a roční zprávy o stavu požární ochrany kraje, podílí se na přípravě podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje,

b) zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO v kraji, zpracovává návrhy na organizaci a početní stavy HZS kraje, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení,

c) v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím organizuje odbornou přípravu příslušníků a velitelů a strojníků jednotek PO, připravuje prověřovací a taktická cvičení jednotek PO,

d) řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje,

e) vede v rámci své působnosti přehled jednotek PO, jejich činností, početních stavů a jejich vybavení a vede přehledy o ostatních složkách IZS na základě dohod o součinnosti, vede a využívá stanovenou dokumentaci požární ochrany a IZS,

f) organizuje a zabezpečuje připravenost a akceschopnost jednotek PO, organizuje a kontroluje výkon služby jednotek PO, sleduje a vyhodnocuje zásahy jednotek PO a navrhuje příslušná opatření,

g) zpracovává podklady pro požární poplachový plán kraje, poplachový plán IZS kraje a pro zpracování havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a krizového plánu kraje,

h) podílí se na realizaci činnosti složek IZS v kraji a usměrňuje spolupráci těchto složek, vyjadřuje se k dokumentům, které se svým obsahem dotýkají složek IZS, vyhodnocuje společnou činnost složek IZS,

i) připravuje podklady pro prověřovací a taktická cvičení IZS,

j) podílí se na organizaci a koordinaci humanitární pomoci,

k) vykonává státní požární dozor v oblasti akceschopnosti jednotek PO v kraji,

l) určuje zřízení jednotky HZS podniku a jednotky SDH podniku, vydává souhlas s jejím zrušením a schvaluje zřizování společných jednotek PO.

m) zabezpečuje akceschopnost požární techniky a dalších strojních věcných prostředků PO vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství,

n) zabezpečuje akceschopnost hydraulických vyprošťovacích zařízení,

o) zabezpečuje spolehlivou funkci opravárenských, diagnostických a dalších zařízení umožňujících nepřetržitou pohotovost požární techniky k výjezdu,

p) sleduje a vyhodnocuje nehodovost vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji,

q) zabezpečuje akceschopnost ochranných prostředků pro hasiče,

r) zabezpečuje akceschopnost hasiv, prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek,

s) zabezpečuje akceschopnost záchranných a pneumatických vyprošťovacích prostředků, prostředků pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami, pro činnost na vodě, ve vodě a pod hladinou,

t) zajišťuje odbornou podporu při zásahu jednotek PO v prostředí nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatelstva,

u) podílí se na odborné přípravě hasičů.

 

Oddělení komunikačních a informačních systémů

 

Oddělení KIS odpovídá za výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí, zabezpečení provozu jednotného systému varování, za krizovou komunikaci a plní současně i úkoly spojové služby jednotek PO.

a) zabezpečuje činnost v oblasti linkových a rádiových přenosových prostředků, včetně zařízení systému varování a vyrozumění,

b) realizuje výstavbu koncových prvků varování, zabezpečuje jejich revize a údržbu,

c) zajišťuje provoz informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizaci jejího programového vybavení v rámci HZS kraje,

d) provozuje informační systémy v oblasti PO, krizového řízení a IZS,

e) zajišťuje dohled provozovaných rádiových sítí IZS, přenosových sítí a prostředků,

f) provádí pravidelné kontroly přenosových prostředků a koncových zařízení a zajišťuje jejich údržbu,

g) spolupracuje a podílí se na zajištění funkce operačních a informačních středisek HZS kraje,

h) vykonává správu GIS u HZS kraje,

i) koordinuje spolupráce s orgány státní správy v oblasti GIS,

j) zabezpečuje příjem a výdej dat, jejich verifikaci, analýzu, modelování a interpretaci výsledků v systému GIS.

 

Oddělení krajské operační a informační středisko

 

Oddělení operačního řízení odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS. Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, kterými jsou podle § 5 zákona o IZS operační a informační střediska HZS krajů (v podmínkách Zlínského kraje je to KOPIS se sídlem ve Zlíně). KOPIS je jediným partnerem pro příjem tísňového volání s oprávněním nasadit síly a prostředky na likvidaci mimořádných událostí. Organizační součástí KOPIS je pracoviště telefonního centra tísňového volání 112 (TCTV 112).

a) zabezpečuje a organizuje samotný výkon služby na KOPIS,

b) přijímá a vyhodnocuje zprávy o požárech a jiných mimořádných událostech, vysílá stanovené síly a prostředky jednotek PO a složek IZS, právnických a fyzických osob ve prospěch záchranných a likvidačních prací dle požárního poplachového plánu, poplachového plánu IZS, předurčenosti jednotek PO, typových plánů složek IZS a dohod o spolupráci,

c) zpracovává a zabezpečuje pravidla součinnosti operačních středisek základních složek a ostatních složek IZS,

d) poskytuje informační podporu nasazeným jednotkám PO a složkám IZS, org. krizového řízení a územním správním úřadům,

e) podílí se na shromažďování a vyhodnocení statistických údajů o požárech a událostech řešených v rámci PO a IZS,

f) spolupracuje s bezpečnostní radou kraje a krizovým štábem kraje při řešení mimořádných událostí a krizových situací,

g) shromažďuje, statisticky vyhodnocuje a analyzuje v rámci kraje údaje o požárech, jiných mimořádných událostech, o činnosti jednotek PO a IZS, o závažných haváriích a o vyhlášených krizových stavech a technických zásazích,

h) provádí varování a vyrozumění obyvatelstva.

 

  Úsek IZS a operačního řízení
Funkce Jméno Telefon
vrchní rada - náměstek ředitele HZS kraje Pavel Hráček, Ing.
pavel.hracek
950 670 200
  Oddělení IZS a služeb
Funkce Jméno Telefon
rada - vedoucí oddělení Pavel Dekret, Ing.
pavel.dekret
950 670 201
vrchní komisař - koordinátor-metodik Petr Materna, Ing.
petr.materna
950 670 210
vrchní komisař - koordinátor-metodik Josef Žajdlík, Ing.
josef.zajdlik
950 670 220
komisař - specialista v obl. IZS a řízení JPO Radek Polášek, DiS.
radek.polasek
950 670 212
komisař - specialista v obl. IZS a řízení JPO Tomáš Čech, DiS.
tomas.cech
950 670 211
komisař - technik - technická služba Josef Janečka, Bc.
josef.janecka
950 670 270
komisař - technik - strojní služba Vlastimil Balcárek, Bc.
vlastimil.balcarek
950 670 260
  Oddělení KOPIS
Funkce Jméno Telefon
Odd.krajské operační a informační středisko (KOPIS) krajské operační středisko
opis
950 670 222
rada - vedoucí oddělení neobsazeno
neobsazeno
950 670 230
komisař - analytická činnost Luděk Zavadil, Ing.
ludek.zavadil
950 670 242
  Oddělení KIS
Funkce Jméno Telefon
rada - vedoucí oddělení Eduard Polomík, Ing.
eduard.polomik
950 670 280
vrchní komisař - technik KIS - komunik. a informač.služba Otakar Lysoněk, Ing.
otakar.lysonek
950 670 284
komisař - technik KIS - komunik. a informač.služba Ivo Válka, Ing.
ivo.valka
950 670 282
komisař - technik KIS - komunik. a informač.služba Jakub Škarpa, Ing.
jakub.skarpa
950 670 283
komisař geografická informační služba Jana Štěpánů, Ing. et Bc.
jana.stepanu
950 670 285

 

vytisknout  e-mailem