HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podcenit čištění komínů se nevyplácí

Desítky požárů v komínech řeší každou zimu hasiči v Karlovarském kraji. Při požáru uniká nebezpečný kouř, navíc se plameny mohou rozšířit i na střechu či celý dům. Prevence přitom může téměř zabránit vzniku požáru v komínech. 

V aktuální topné sezóně zasahovali hasiči v Karlovarském kraji u čtyř požárů sazí v komínech a to v Teplé, Horním Slavkově, Nejdku a Hranicích. V porovnání s předchozími roky počty požárů komínových těles ve statistikách hasičů neklesají, naopak každý rok evidují o něco více těchto případů. Na vině může být i mrazivější zima, která si žádá intenzivnější topení a tím i vzrůstá riziko vniku usazenin v komínech a následně jejich zahoření. Platná legislativa určuje minimální počet čištění spalinových cest podle typu a používání kamen, zároveň jasně říká kdy a za jakých podmínek se provádí kontroly a revize. Zatímco čištění komínů si mohou provádět majitelé kotlů sami, kontroly a revize musí provádět odborníci. Ti také na tuto činnost vystaví potvrzení. V případě velkých mrazů, které se zatím Karlovarskému kraji vyhýbají, a tedy předpokladu více protopeného paliva může docházet k rychlejšímu usazování sazí v komíně. Majitelé kotlů by tak měli čištění věnovat více pozornosti a nespoléhat na běžný interval, který se jim osvědčil například v předchozí, teplotě mírnější sezoně. Velký vliv na tvoření usazenin v komíně má i dodržování návodu výrobců kotlů a používaného paliva. Především při použití nevyschlého dřeva se mohou usazeniny tvořit velice rychle.

Pokud i přes pravidelnou údržbu spalinové cesty dojde v komíně k požáru, vznikají uvnitř velmi vysoké teploty. Tím hrozí prasknutí komínového tělesa a jednak únik nebezpečných plynů do všech prostorů domu a také možnost přenosu tepla z komína na hořlavé materiály v jeho blízkosti. Může tak dojít k rozšíření požáru, nejčastěji do střešní konstrukce.

Rada hasičů tak je nepodceňovat pravidelné čištění spalinové cesty a to především s ohledem na intenzitu topení. Přesný interval správného čištění si musí každý majitel kotle vypozorovat sám. Jako vždy ale platí, že častěji je rozhodně lepší, než když už je pozdě.

Přitom stačí včasná prevence, kdy pravidelní čištění minimalizuje riziko vzniku požáru v komínech. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:

 • zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
 • zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
 • zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
 • zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 • zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
 • zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí:

 • před jejím uvedením do provozu,
 • při každé stavební úpravě komína,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 • před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

Je nutné si uvědomit skutečnosti, že neprováděním kontrol a čistění spalinové cesty sice lze „ušetřit“ finance v řádu stovek korun, ale následky, které vznikají po komínovém požáru, jdou v „lepším“ případě do řádu desítek tisíc korun a bohužel bývají i příčinou ohrožení zdraví, či dokonce života osob.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

Odkazy do noveho okna

IMG_20191108_190111

IMG_20191108_190111 

Detailní náhled

IMG_20191108_190544

IMG_20191108_190544 

Detailní náhled

IMG_20191108_190555

IMG_20191108_190555 

Detailní náhled

IMG_20191108_190634

IMG_20191108_190634 

Detailní náhled

IMG_20191108_191423

IMG_20191108_191423 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem