HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jaro přináší riziko venkovních požárů

Až do středy vydrží v Olomouckém kraji krásné jarní počasí a po krátkém ochlazení o víkendu má v následujícím týdnu rtuť teploměru znovu atakovat dvacítku. Předpokládáme proto, že mnoho nedočkavců jistě vyrazí do zahrádek a vrhnou se na úklid po zimě. Hasiči však varují před typicky jarním nešvarem, a to vypalováním trávy a spalováním odpadu. Jen během uplynulého víkendu vyjížděli hasiči v kraji k pěti požárům trávy. Každoročně tyto požáry způsobí velké materiální škody, zranění nebo i úmrtí osob. Obecně řečeno – plošné vypalování porostů je zakázáno, pálit odpad na hromadě lze, ale za dodržení určitých podmínek.  

Vypalování starého suchého porostu

Teplé jarní počasí přináší zvýšené riziko typicky jarních požárů způsobených neopatrností při spalování odpadů na zahrádkách nebo v lesích. Hasiči varují zejména před tradičním nešvarem, kterým je vypalování starého suchého porostu (trávy), což je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. Bohužel se s ní setkáváme každý rok.

V roce 2008 v Olomouckém kraji při vypalování trávy zemřel třiaosmdesátiletý muž. 31. března odpoledne se pustil do vypalování trávy poblíž lesíka v Jindřichově na Šumpersku. K události vyjely čtyři jednotky hasičů, které na požářišti o rozloze asi 60 x 30 metrů našly už jen ohořelé tělo starého muže. Díky rychlému zásahu hasičů se oheň nerozšířil na přilehlý lesík.

Pokuty a sankce

Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí podle zákona o požární ochraně fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Pálení biologického odpadu

Teplé jarní počasí lidi také určitě vyláká k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí). Tyto činnosti s sebou přináší i zvýšený počet zbytečných výjezdů hasičů, protože občané pálení klestí a odpadů nenahlásí.

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky, např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Také pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Pokyny platí stejné jako pro podnikatele.

Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a nebo uvedou v hlášení nesprávné údaje a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Oznámení o pálení klestí

Pálení klestu je třeba nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

  • dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
  • při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
  • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
  • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
  • místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
  • plošné vypalování porostů je zakázáno.

Pokuty a sankce

Při nesplnění povinnosti oznámení o pálení klestí může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství – a někdy je dokonce zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu – je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.

Statistika požárů trav v Olomouckém kraji

rok

počet požárů

2013

96

2014

20

2015

133

2016 (do 4.4.)

20

Budiž varováním, že jarní měsíce (březen, duben) dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy hoří nejčastěji, v dubnu dokonce vzniká nejvíce lesních požárů z celého roku. Velmi však záleží na počasí.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039
mobil: 725 490 377
e-mail: vladimira.hacsikova@hzsol.cz

 

Odkazy do noveho okna

Pozary trav_ilustracni

Pozary trav_ilustracni 

Detailní náhled

Pozary trav_ilustracni

Pozary trav_ilustracni 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem