SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro zájemce o studium SOŠ a k přijímacímu řízení

Aktuální informace 22.03.2024:

Od 22.03.2024 budou prostřednictvím systému DIPSY rozesílány pozvánky na školní přijímací zkoušku (ŠPZ) a jednotnou přijímací zkoušku (JPZ).

Uchazeči, kteří pro zaslání přihlášky využili systém DIPSY, obdrží pozvánky prostřednictvím zaručené komunikace. Ostatním uchazečům bude pozvánka odeslána poštou.

Vzhledem k technickým nedostatkům systému žádáme uchazeče, aby otevřeli všechny přílohy zaručené komunikace nezávisle na jejich pojmenování.

Případné dotazy směřujte na studijní pracoviště – tel.: 950 710 268.

Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace 14.03.2024:

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodů technických nedostatků v systému DIPSY bude možné generovat pozvánky ke školní a jednotné přijímací zkoušce až v průběhu nadcházejícího týdne.

Děkujeme za trpělivost.

SOŠ PO a VOŠ PO

Rok 2024:

Kód a název oboru vzdělání:                             39-08-M/01 Požární ochrana

Název školního vzdělávacího programu:         Požární ochrana

Délka a forma vzdělávacího programu:            Čtyřleté denní studium

Stupeň poskytovaného vzdělání:                      Střední vzdělání s maturitní zkouškou

1. Termíny a zapůsob podání přihlášek

1.1 Uchazeči bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP)

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku od 1. února 2024 do 20. února 2024 třemi možnými způsoby:

 • elektronickou formou v systému DIPSY s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity,
 • písemně s podporou elektronického systému DIPSY,
 • v písemné formě bez elektronického systému DIPSY.

V případě nejasností je doporučeno navštívit portál www.prihlaskynastredni.cz nebo se obrátit na pověřenou osobu na své základní škole.

Veškeré formuláře (přihláška a další potřebné formuláře) můžete nalézt na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přímým proklikem ZDE

Součástí přihlášky musí být:

 • výsledky prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků základní školy, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy),
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče pro vybraný obor vzdělání. Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky. POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání,
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) vygeneruje registrační číslo uchazeče (je na všech školách stejné). Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky, a to:

 • buď odesláním zprávy prostřednictvím systému na základě podání ověřené elektronické přihlášky s prokázáním totožnosti pro elektronickou identifikaci;
 • nebo v písemné podobě:
 • v případě přihlášky ve formě výpisu získaného ze systému bez prokázání totožnosti,
 • v případě papírové přihlášky.

1.2 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Uchazeč se SVP doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského pracoviště. Uchazeči se SVP konají zkoušky vždy odděleně od intaktních uchazečů.

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem.

Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

2. Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a školní přijímací zkoušky (ŠPZ).

Školy pro konání JPZ budou určeny systémem. Uchazeči budou pro vykonání JPZ rozděleni dle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče.

Termín ŠPZ:                            08. dubna – 10. dubna 2024

(uchazeč koná školní přijímací zkoušku pouze v jednom z uvedených termínů)

První termín JPZ:                    12. dubna 2024

Druhý termín JPZ:                   15. dubna 2024

Informace o konkrétním termínu a místě bude uchazeči sdělena společně s pozvánkou.

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

Předpokládaný počet přijímaných v 1. kole přijímacího řízení je maximálně 30 žáků.

4. Jednotná kritéria přijímacího řízení a hodnocení výsledků

V rámci přijímacího řízení se hodnotí výsledky jednotné přijímací zkoušky, výsledky z předchozího vzdělávání a fyzická zdatnost. Za test fyzické zdatnosti může uchazeč získat maximálně 40 bodů. Pro splnění zkoušek fyzické zdatnosti musí uchazeč získat z každé disciplíny minimálně 1 bod. Detailní popis disciplín a hodnocení výsledků je uvedeno níže proklikem.

4.1 Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

Hodnotí se známky z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis a tělesná výchova za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Za výsledky z předchozího vzdělávání může uchazeč získat maximálně 20 bodů. Přepočet bodů za dosažený prospěch z předchozího vzdělávání je uveden ZDE

4.2 Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru  Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.

Testy jednotné přijímací zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje CZVV.

Za test z českého jazyka a literatury může uchazeč získat maximálně 50 bodů a za test z matematiky maximálně 50 bodů. Za jednotnou přijímací zkoušku lze získat celkem maximálně 100 bodů.

4.3 Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkoušku tvoří test fyzické zdatnosti, který se skládá ze tří disciplín:

 • 50 m plavání
 • klik – vzpor ležmo
 • Jacíkův motorický test

Popis a kritéria hodnocení jednotlivých disciplín školní přijímací zkoušky naleznete ZDE

K vykonání školní přijímací zkoušky – testu fyzické zdatnosti si uchazeči s sebou vezmou plavky, hygienické potřeby, sportovní úbor a sportovní sálovou obuv.

Celkově lze za přijímací řízení získat maximálně 160 bodů.

4.4 Hodnocení výsledků

Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a ŠPZ) ředitelům středních škol uchazeče na základě jejich prioritizace přiřazovat ke konkrétním školám.

Kritéria pro stanovení pořadí v případě, kdy více uchazečů získá stejný počet bodů, je následující:

a) dosažený vyšší počet bodů z celkových výsledků přijímací zkoušky (celkový součet bodů jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky),

b) v případě rovnosti bodů podle písm. a) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky,

c) v případě rovnosti bodů podle písm. a) a b) vyšší počet bodů z jednotné přijímací zkoušky,

d) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b) a c) vyšší počet bodů z testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky,

e) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c) a d) vyšší počet bodů z testu z matematiky jednotné přijímací zkoušky,

f) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c), d) a e) vyšší počet bodů z hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání.

g) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c), d), e) a f) vyšší počet bodů z disciplíny plavání, která je součástí školní přijímací zkoušky,

h) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c), d), e), f) a g) vyšší počet bodů z disciplíny Jacíkův motorický test, která je součástí školní přijímací zkoušky,

i) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) vyšší počet bodů z disciplíny kliky, která je součástí školní přijímací zkoušky,

j) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) vyšší počet opakování v disciplíně kliky, která je součástí školní přijímací zkoušky,

k) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j) vyšší počet poloh v disciplíně Jacíkův motorický test, která je součástí školní přijímací zkoušky.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil, svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy a ředitel školy omluvu uzná, koná zkoušku v náhradním termínu. Neúčast nezletilého uchazeče omlouvá jeho zákonný zástupce. Náhradní termín pro konání přijímací zkoušky je stanoven:

Náhradní termín ŠPZ:             25. dubna 2024

První náhradní termín JPZ:     29. dubna 2024

Druhý náhradní termín JPZ:    30. dubna 2024

Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.

4.5 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Na základě následného mechanismu vyhodnocování a ověřování správnosti výsledků přijímacího řízení bude školou zveřejněn seznam uchazečů uvedených pod registračním číslem s označením, zda je uchazeč přijat či nepřijat.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se uchazečům neposílá.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze na webu (www.sospofm.cz) a na úřední desce školy.

5.Zápisový lístek (ZL)

Zápisové lístky nebudou aplikovány.


aktualizováno: 15.2.2024

vytisknout  e-mailem