SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro zájemce o studium SOŠ a k přijímacímu řízení v roce 2023

Kód a název oboru vzdělání:                     39-08-M/01 Požární ochrana

Název školního vzdělávacího programu:  Požární ochrana

Délka a forma vzdělávacího programu:    čtyřleté denní studium

Stupeň poskytovaného vzdělání:              střední vzdělání s maturitní zkouškou

IZO školy:                                                    200000063

1. Termíny podání přihlášek

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podá řádně vyplněnou přihlášku (tiskopis ke stažení: Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf) do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2023 osobně nebo poštou (nejlépe doporučeně). Součástí přihlášky musí být:

  • ředitelem potvrzené výsledky prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků základní školy, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy),
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče pro vybraný obor vzdělání (ke stažení ZDE)

  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola po obdržení přihlášky pošle uchazečům potvrzení o přijetí přihlášky s přiděleným kódem, pod kterým je uchazeč veden v přijímacím řízení. Uchazečům, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku, budou rozeslány pozvánky k vykonání přijímací zkoušky.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky.

Uchazečům budou podle stanovených kritérií přiděleny body a jejich součet stanoví výsledné pořadí.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky na základě vyjádření školského poradenského pracoviště, které uchazeč doloží k přihlášce.

Vzhledem k náročnosti středního odborného studia s maturitní zkouškou ve studijním oboru 39-08-M/01 Požární ochrana, ve kterém v průběhu studia žák získává základní znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany a zejména zásahové činnosti jednotek PO a současně si osvojuje ucelené psychomotorické dovednosti v oblasti fyzické připravenosti na činnost v jednotkách PO, žádáme zákonné zástupce uchazečů o tento typ studia, aby pečlivě zvážili podání přihlášky s ohledem na aktuální zdravotní stav a psychickou odolnost uchazečů tak, aby pro ně bylo případné studium bezpečné a zvládnutelné. Tyto předpoklady by měl uchazeč splňovat i vzhledem k možnému budoucímu profesnímu uplatnění u Hasičského záchranného sboru ČR, případně jednotek hasičských záchranných sborů podniků a jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí.

2. Termíny konání jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky

Řádné termíny pro konání přijímací zkoušky jsou stanoveny takto:

První termín:           13. dubna 2023

Druhý termín:          14. dubna 2023

Školní přijímací zkouška se koná v den konání jednotné přijímací zkoušky po absolvování jednotné přijímací zkoušky tak, aby se časově nepřekrývaly.

3. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení

maximálně 26 žáků

4. Jednotná kritéria přijímacího řízení a hodnocení výsledků

4.1 Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání

Hodnotí se známky z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis a tělesná výchova za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku. V případě, kdy žák studuje na ZŠ dva cizi jazyky, bude do hodnocení k přijímacím zkouškám započítán ten, u kterého bylo dosaženo v hodnoceném období lepší známky.

Za výsledky z předchozího vzdělávání může uchazeč získat maximálně 20 bodů. Přepočet bodů za dosažený prospěch z předchozího vzdělávání je uveden v příloze č. 1 (viz ZDE).

4.2 Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u uchazeče ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Testy jednotné přijímací zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Za test z českého jazyka a literatury může uchazeč získat maximálně 50 bodů a za test z matematiky maximálně 50 bodů. Za jednotnou přijímací zkoušku lze získat celkem maximálně 100 bodů.

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky jsou uvedeny na tomto odkazu: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

4.3 Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkoušku tvoří test fyzické zdatnosti, který se skládá ze dvou disciplín: plavání 50 metrů a klik – vzpor ležmo. Plaváním se měří obratnost a silová vytrvalost. Klik – vzpor ležmo měří silovou vytrvalost, cvik je komplexně zaměřen na většinu svalových skupin.

Za test fyzické zdatnosti může uchazeč získat maximálně 40 bodů. Pro splnění školní přijímací zkoušky musí uchazeč získat z každé disciplíny minimálně 5 bodů. Detailní popis disciplín a hodnocení výsledků je uvedeno v příloze č. 2 (viz ZDE).

K vykonání školní přijímací zkoušky - testu fyzické zdatnosti si uchazeči s sebou vezmou plavky, hygienické potřeby, sportovní úbor a sportovní sálovou obuv.

Celkově lze za přijímací řízení získat maximálně 160 bodů.

4.4 Hodnocení výsledků

Pořadí uchazečů stanoví ředitel školy podle celkového součtu bodů dosažených v jednotlivých částech přijímacího řízení. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, rozhoduje o pořadí uchazečů:

  1. dosažený vyšší počet bodů z celkových výsledků přijímací zkoušky (celkový součet bodů jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky),
  2. v případě rovnosti bodů podle písm. a) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky,
  3. v případě rovnosti bodů podle písm. a) a b) vyšší počet bodů z jednotné přijímací zkoušky,
  4. v případě rovnosti bodů podle písm. a), b) a c) vyšší počet bodů z testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky,
  5. v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c) a d) vyšší počet bodů z testu z matematiky jednotné přijímací zkoušky,
  6. v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c), d) a e) vyšší počet bodů z hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil, svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy a ředitel školy omluvu uzná, koná zkoušku v náhradním termínu. Neúčast nezletilého uchazeče omlouvá jeho zákonný zástupce. Náhradní termín pro konání přijímací zkoušky je stanoven:

První náhradní termín:  10. května 2023

Druhý náhradní termín: 11. května 2023

Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel školy nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.

4.5 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky společností CERMAT, zveřejní ředitel školy do 2 pracovních dnů seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům vystaví rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně na sekretariátu školy. Vyzvednutí rozhodnutí lze spojit s podáním odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou rozeslána poštou. Rozhodnutí se na poště ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje pouze na webu (www.sospofm.cz) a v budově školy. Písemně se toto rozhodnutí nezasílá, lze je však vyzvednout v budově školy a vyzvednutí rozhodnutí spojit s odevzdáním zápisového lístku.

5. Zápisový lístek (ZL)

Úspěšný uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého úspěšného uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů.

vytisknout  e-mailem