HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro veřejnost

 • Úřední hodiny HZS Jihočeského kraje
 • Dostupnost českých technických norem
 • Právní předpisy týkající se požární ochrany
 • Požární prevence
 • Součinnost s orgány veřejné správy
 • Správní činnosti
 • Preventivně výchovná činnost
 • Vaše dotazy
 • Vyhodnocení činnosti prevence
 • Stopadesátka - pořad Jihočeské televize

Úřední hodiny HZS Jihočeského kraje

Podmínky pro převzetí a zaevidování žádosti o posouzení projektové dokumentace s účinností od 1. ledna 2019.

ÚŘEDNÍ HODINY 

 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ÚZEMNÍ ODBORY
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE
 
 • pondělí a středa, vždy od 8 do 17 hodin (pokud úřední den nepřipadá na den pracovního klidu).

Pracovní dny úterý, čtvrtek a pátek v čase 8:30 - 13:30 hodin jsou určeny pro zpracování příslušné agendy státní správy a pro předem telefonicky domluvené konzultace konkrétní problematiky.

Nadále upřednostňujeme písemný, elektronický i telefonický kontakt před kontaktem osobním ve všech případech, kdy je to možné. Pro případy, které vyžadují nutný osobní kontakt, budou po dobu současné situace spojené s výskytem koronaviru, na pracovištích přijata mimořádná hygienická opatření.

Kontakty na příslušná pracoviště:

HZS Jihočeského kraje - krajské ředitelství a ÚO České Budějovice
Pražská 2666/52b
370 04 České Budějovice
Tel: 950 230 801 – 810, 950 230 211

Územní odbor Český Krumlov
Hasičská 125
381 01 Český Krumlov - Domoradice
Telefon: 950 235 111

Územní odbor Jindřichův Hradec
U Knihovny 1176
377 01 Jindřichův Hradec II
Telefon: 950 241 111

Územní odbor Písek
Vrcovická 2223/2
397 01 Písek - Budějovické Předměstí
Telefon: 950 245 111

Územní odbor Prachatice
Slunečná 932
383 01 Prachatice II
Telefon: 950 211 111

Územní odbor Strakonice
Podsrpenská 438
386 01 Strakonice I
Telefon: 950 215 111

Územní odbor Tábor
Chýnovská 276
391 56 Tábor - Měšice
Telefon: 950 221 111

Dostupnost českých technických norem

Pro splnění technických podmínek požární ochrany v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb. České technické normy, které řeší požární ochranu staveb jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Do těchto norem lze nahlédnout v úředních dnech, viz. výše, na hasičských záchranných sborech krajů - přehled organizačních složek Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje je k dispozici http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje-menu-organizacni-slozky.aspx.

Právní předpisy týkající se požární ochrany

Požární prevence

Výkon státního požárního dozoru
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje vykonává státní požární dozor v rozsahu vymezeném zákonem o požární ochraně a způsobem stanoveným vyhláškou o požární prevenci. Činnosti při výkonu státního požárního dozoru spolu úzce souvisejí a vzájemně na sebe navazují. Z hlediska převažujícího obsahového zaměření lze výkon státního požárního dozoru rozdělit do následujících oblastí:
 • kontrolní činnost,
 • stavební prevence,
 • zjišťování příčin vzniku požárů.

Kontrolní činnost
Příslušníci se zabývají kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a to jak právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob, posuzováním činností u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru. Požární kontroly je možno podle důležitosti rozdělit na komplexní kontroly, tematické kontroly a kontrolní dohlídky.
Komplexními požárními kontrolami se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Tematickými kontrolami se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech a kontrolní dohlídky slouží pro prověření stavu plnění uložených opatření při poslední komplexní či tematické kontrole.
Dále se oddělení kontrolní činnosti podílí na schvalovacím procesu posouzení požárního nebezpečí a při posuzování bezpečnostní dokumentace vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, šetření pro účely hodnocení synergických a kumulativních efektů rizik a kontrolní akce v rámci tzv. integrované kontroly u subjektů provozujících objekty a zařízení zahrnuté pod režim zákona o prevenci závažných havárií.
Stavební prevence
Mezi hlavní úkoly patří posuzování podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení vč. dokumentace k povolení stavby před jejím dokončením a posuzování dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.
Dalším úkolem je ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek a rovněž posuzování výrobků. Výše uvedené skutečnosti se netýkají jednoduchých a drobných staveb, kromě staveb určených pro výrobu a skladování, zemědělských staveb, a stavebních úprav včetně udržovacích prací, jejichž provedení by mohlo ovlivnit požární bezpečnost stavby.
Zjišťování příčin vzniku požárů
Zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) se zabývá, jak je již patrno z názvu zjišťováním všech okolností spojených s požáry. Součástí činností na úseku ZPP je ohledání požářiště a v případě potřeby též odběr vzorků a jejich následná analýza. Tyto činnosti jsou zabezpečovány ve spolupráci s příslušnými odbornými pracovišti, která provádějí požárně technické expertizy (Technický ústav požární ochrany, odbory kriminalisticko-technických expertiz (OKTE) příslušných krajských správ Policie ČR).
Zjišťování příčin vzniku požárů s využitím laboratorních analýz a experimentálních metod má zásadní význam pro zvýšení "objasněnosti" příčin, a to jak požárů závažných, tak i požárů vyznačujících se technickou náročností a složitostí při zjišťování jejich příčin.

Součinnost s orgány veřejné správy

Na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování spolupracuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje s orgány kraje a dalšími úřady zejména v následujících oblastech:
 • zpracování koncepce rozvoje požární ochrany v kraji,
 • zpracování ročních zpráv o stavu požární ochrany v kraji,
 • zpracování podkladů k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech vymezených zákonem o požární ochraně,
 • kontrola plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
 • koordinace zabezpečování požární ochrany v kraji,
 • zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem,
 • sjednocování postupů a koordinace územních správních úřadů při zabezpečování úkolů v oblastech varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva,
 • zabezpečování některých úkolů a koordinace činností souvisejících s přípravou obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události.

Vzhledem ke skutečnosti, že obce plní úkoly na úseku požární prevence podle zákona o požární ochraně především v samostatné působnosti, je stěžejní oblastí spolupráce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s obcemi metodická pomoc a plnění koordinačních úkolů při zabezpečování povinností obcí stanovených zákonem o požární ochraně. Tato metodická pomoc se projevuje zejména při zpracování stanovené dokumentace požární ochrany, podkladů pro vydání obecně závazných vyhlášek obcí (požárních řádů, podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob) a při organizování preventivně výchovné činnosti. V této souvislosti je nezbytné připomenout účinnou a trvalou spolupráci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany.

Správní činnosti

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje je v oblasti správních činností na úseku požární ochrany správním orgánem prvního stupně, tzn. že v rámci správního řízení rozhoduje na základě zákona o požární ochraně ve vymezených oblastech.
Jedná se především o řešení správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob a přestupků fyzických osob. Příslušné skutkové podstaty, jakož i možnosti postihů (pokut) a podmínky pro jejich ukládání a vymáhání jsou definovány zákonem o požární ochraně. Součástí správních činností HZS krajů je vyřizování stížností.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje za podmínek stanovených zákonem o požární ochraně rozhoduje také o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti a zastavení provozu.
Významnou oblastí rozhodovací pravomoci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ve vztahu k právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je rozhodování na základě zákona o požární ochraně ve věcech týkajících se jejich správného začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí jimi provozovaných činností, schvalování předložených posouzení požárního nebezpečí, a dále určuje zřízení jednotky hasičského sboru podniku a požární hlídky. Na základě ustanovení zákona o požární ochraně pak též v případě pochybností rozhoduje o zpracování dokumentace požární ochrany a jejím rozsahu.

Preventivně výchovná činnost

Preventivně výchovnou činnost zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje podle zaměření stanoveného Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS ČR. Při této činnosti spolupracuje s orgány veřejné správy, složkami integrovaného záchranného systému, občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými organizacemi působícími na úseku požární ochrany.
Jednou z mnoha činností, která je výstupem preventivně výchovné činnosti pro veřejnost a jejímž prostřednictvím se Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje snaží upozorňovat na možné problémy související s požární ochranou jsou tzv. minuty z požární ochrany. Tyto minuty požární ochrany tvoří články v regionálním tisku zaměřené vždy k upozornění nebo vysvětlení problematiky daného tématu.

Vaše dotazy

V této části našich stránek bychom Vás rádi seznámili s některými informacemi, které jsou důležité z hlediska požární bezpečnosti při Vámi prováděných činnostech. Jsme si vědomi, že mohou při čtení těchto informací vyvstat i jiné související otázky, na které zde nemůžete nalézt odpověď. Z tohoto důvodu můžete použít e-mailovou adresu dotazy@jck.izscr.cz, na které se Vám budeme snažit pomoci při řešení problematiky související s požární ochranou.

Vyhodnocení činnosti prevence

Stopadesátka - pořad Jihočeské televize

Na těchto odkazech si můžete prohlédnout díly pořadu Stopadesátka z tvorby Jihočeské televize, které se týkají činností na oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů:

- Zjišťování příčin požárů

- Stavební prevence

vytisknout  e-mailem