HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro veřejnost

 • Úřední hodiny HZS Jihočeského kraje
 • Dostupnost českých technických norem
 • Právní předpisy týkající se požární ochrany
 • Požární prevence
 • Součinnost s orgány veřejné správy
 • Správní činnosti
 • Preventivně výchovná činnost
 • Vaše dotazy

Úřední hodiny HZS Jihočeského kraje

UPOZORNĚNÍ: Podmínky pro převzetí a zaevidování žádosti o posouzení projektové dokumentace s účinností od 1. ledna 2019.

ÚŘEDNÍ HODINY 

 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ÚZEMNÍ ODBORY
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU JIHOČESKÉHO KRAJE
 
Pondělí     8.00 – 17.00 hodin, konzultační den
Úterý         8.30 – 13.30 hodin
Středa       8.00 – 17.00 hodin, konzultační den
Čtvrtek      8.30 – 13.30 hodin
Pátek        8.30 – 13.30 hodin
Za hlavní úřední dny jsou považovány pondělí a středa (jsou určeny jako konzultační). V tyto dny je styk s veřejností zajištěn příslušníkem oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP.
Ve zbylých dnech (ÚT, ČT, PÁ) je možné, v případě nepřítomnosti příslušníka oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP, předat dokumentaci na podatelně organizace.

Dostupnost českých technických norem

Pro splnění technických podmínek požární ochrany v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb. České technické normy, které řeší požární ochranu staveb jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Do těchto norem lze nahlédnout v úředních dnech, viz. výše, na hasičských záchranných sborech krajů - přehled organizačních složek Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje je k dispozici http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje-menu-organizacni-slozky.aspx.

Právní předpisy týkající se požární ochrany

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011Sb.,
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 
Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.
             
Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků PO, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb.,
Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,
Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů PO,  ve znění nařízení vlády č. 168/1989 Sb. a č. 195/1995 Sb., 497/2002 Sb.,
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.,
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů jednotek SDH obcí a podniků.
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému,
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.
  
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.  
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií),
Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu,
Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B,
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie,
Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií,
Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
Vyhláška č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby.
Nařízení kraje č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
Nařízení kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Nařízení kraje č. 4/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
Nařízení kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Nařízení kraje č. 8/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany

Vyhláška č. 23/2008 Sb.,o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů- garance větší bezpečnosti bydlení z hlediska požární ochrany

Dne 1. července 2008 nabude účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. Vyhláška je zpracována na základě nejnovějších tuzemských a zahraničních poznatků v oblasti požární ochrany staveb. Ustanovení tohoto předpisu také reagují na vstup ČR do Evropské unie a harmonizují požadavky požární bezpečnosti na stavební výrobky s evropskými předpisy.

Požární prevence

Výkon státního požárního dozoru
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje vykonává státní požární dozor v rozsahu vymezeném zákonem o požární ochraně a způsobem stanoveným vyhláškou o požární prevenci. Činnosti při výkonu státního požárního dozoru spolu úzce souvisejí a vzájemně na sebe navazují. Z hlediska převažujícího obsahového zaměření lze výkon státního požárního dozoru rozdělit do následujících oblastí:
 • kontrolní činnost,
 • stavební prevence,
 • zjišťování příčin vzniku požárů.

Oddělení kontrolní činnosti
Toto oddělení se zabývá kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a to jak právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob, posuzováním činností u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru. Požární kontroly je možno podle důležitosti rozdělit na komplexní kontroly, tematické kontroly a kontrolní dohlídky.
Komplexními požárními kontrolami se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Tematickými kontrolami se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech a kontrolní dohlídky slouží pro prověření stavu plnění uložených opatření při poslední komplexní či tematické kontrole.
Dále se oddělení kontrolní činnosti podílí na schvalovacím procesu posouzení požárního nebezpečí a při posuzování bezpečnostní dokumentace vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, šetření pro účely hodnocení synergických a kumulativních efektů rizik a kontrolní akce v rámci tzv. integrované kontroly u subjektů provozujících objekty a zařízení zahrnuté pod režim zákona o prevenci závažných havárií.
Oddělení stavební prevence
Mezi hlavní úkoly tohoto oddělení patří posuzování podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení vč. dokumentace k povolení stavby před jejím dokončením a posuzování dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.
Dalším úkolem je ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek a rovněž posuzování výrobků. Výše uvedené skutečnosti se netýkají jednoduchých a drobných staveb, kromě staveb určených pro výrobu a skladování, zemědělských staveb, a stavebních úprav včetně udržovacích prací, jejichž provedení by mohlo ovlivnit požární bezpečnost stavby.
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) se zabývá, jak je již patrno z názvu zjišťováním všech okolností spojených s požáry. Součástí činností na úseku ZPP je ohledání požářiště a v případě potřeby též odběr vzorků a jejich následná analýza. Tyto činnosti jsou zabezpečovány ve spolupráci s příslušnými odbornými pracovišti, která provádějí požárně technické expertizy (Technický ústav požární ochrany, odbory kriminalisticko-technických expertiz (OKTE) příslušných krajských správ Policie ČR).
Zjišťování příčin vzniku požárů s využitím laboratorních analýz a experimentálních metod má zásadní význam pro zvýšení "objasněnosti" příčin, a to jak požárů závažných, tak i požárů vyznačujících se technickou náročností a složitostí při zjišťování jejich příčin.

Součinnost s orgány veřejné správy

Na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování spolupracuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje s orgány kraje a dalšími úřady zejména v následujících oblastech:
 • zpracování koncepce rozvoje požární ochrany v kraji,
 • zpracování ročních zpráv o stavu požární ochrany v kraji,
 • zpracování podkladů k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech vymezených zákonem o požární ochraně,
 • kontrola plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
 • koordinace zabezpečování požární ochrany v kraji,
 • zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem,
 • sjednocování postupů a koordinace územních správních úřadů při zabezpečování úkolů v oblastech varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva,
 • zabezpečování některých úkolů a koordinace činností souvisejících s přípravou obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události.

Vzhledem ke skutečnosti, že obce plní úkoly na úseku požární prevence podle zákona o požární ochraně především v samostatné působnosti, je stěžejní oblastí spolupráce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s obcemi metodická pomoc a plnění koordinačních úkolů při zabezpečování povinností obcí stanovených zákonem o požární ochraně. Tato metodická pomoc se projevuje zejména při zpracování stanovené dokumentace požární ochrany, podkladů pro vydání obecně závazných vyhlášek obcí (požárních řádů, podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob) a při organizování preventivně výchovné činnosti. V této souvislosti je nezbytné připomenout účinnou a trvalou spolupráci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje s občanskými sdruženími působícími na úseku požární ochrany.

Správní činnosti

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje je v oblasti správních činností na úseku požární ochrany správním orgánem prvního stupně, tzn. že v rámci správního řízení rozhoduje na základě zákona o požární ochraně ve vymezených oblastech.
Jedná se především o řešení správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob a přestupků fyzických osob. Příslušné skutkové podstaty, jakož i možnosti postihů (pokut) a podmínky pro jejich ukládání a vymáhání jsou definovány zákonem o požární ochraně. Součástí správních činností HZS krajů je vyřizování stížností.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje za podmínek stanovených zákonem o požární ochraně rozhoduje také o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti a zastavení provozu.
Významnou oblastí rozhodovací pravomoci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje ve vztahu k právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je rozhodování na základě zákona o požární ochraně ve věcech týkajících se jejich správného začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí jimi provozovaných činností, schvalování předložených posouzení požárního nebezpečí, a dále určuje zřízení jednotky hasičského sboru podniku a požární hlídky. Na základě ustanovení zákona o požární ochraně pak též v případě pochybností rozhoduje o zpracování dokumentace požární ochrany a jejím rozsahu.

Preventivně výchovná činnost

Preventivně výchovnou činnost zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje podle zaměření stanoveného Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS ČR. Při této činnosti spolupracuje s orgány veřejné správy, složkami integrovaného záchranného systému, občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými organizacemi působícími na úseku požární ochrany.
Jednou z mnoha činností, která je výstupem preventivně výchovné činnosti pro veřejnost a jejímž prostřednictvím se Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje snaží upozorňovat na možné problémy související s požární ochranou jsou tzv. minuty z požární ochrany. Tyto minuty požární ochrany tvoří články v regionálním tisku zaměřené vždy k upozornění nebo vysvětlení problematiky daného tématu.

Vaše dotazy

V této části našich stránek bychom Vás rádi seznámili s některými informacemi, které jsou důležité z hlediska požární bezpečnosti při Vámi prováděných činnostech. Jsme si vědomi, že mohou při čtení těchto informací vyvstat i jiné související otázky, na které zde nemůžete nalézt odpověď. Z tohoto důvodu můžete použít e-mailovou adresu dotazy@jck.izscr.cz, na které se Vám budeme snažit pomoci při řešení problematiky související s požární ochranou.

vytisknout  e-mailem