HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro veřejnost

Výkon státního požárního dozoru
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje vykonává státní požární dozor v rozsahu vymezeném zákonem o požární ochraně a způsobem stanoveným vyhláškou o požární prevenci. Činnosti při výkonu státního požárního dozoru spolu úzce souvisejí a vzájemně na sebe navazují. Z hlediska převažujícího obsahového zaměření lze výkon státního požárního dozoru rozdělit do následujících oblastí:
  • kontrolní činnost,
  • stavební prevence,
  • zjišťování příčin vzniku požárů.

Kontrolní činnost
Příslušníci se zabývají kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a to jak právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob, posuzováním činností u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru. Požární kontroly je možno podle důležitosti rozdělit na komplexní kontroly, tematické kontroly a kontrolní dohlídky.
Komplexními požárními kontrolami se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Tematickými kontrolami se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech a kontrolní dohlídky slouží pro prověření stavu plnění uložených opatření při poslední komplexní či tematické kontrole.
Dále se oddělení kontrolní činnosti podílí na schvalovacím procesu posouzení požárního nebezpečí a při posuzování bezpečnostní dokumentace vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, šetření pro účely hodnocení synergických a kumulativních efektů rizik a kontrolní akce v rámci tzv. integrované kontroly u subjektů provozujících objekty a zařízení zahrnuté pod režim zákona o prevenci závažných havárií.
Stavební prevence
Mezi hlavní úkoly patří posuzování podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení vč. dokumentace k povolení stavby před jejím dokončením a posuzování dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.
Dalším úkolem je ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek a rovněž posuzování výrobků. Výše uvedené skutečnosti se netýkají jednoduchých a drobných staveb, kromě staveb určených pro výrobu a skladování, zemědělských staveb, a stavebních úprav včetně udržovacích prací, jejichž provedení by mohlo ovlivnit požární bezpečnost stavby.
Zjišťování příčin vzniku požárů
Zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) se zabývá, jak je již patrno z názvu zjišťováním všech okolností spojených s požáry. Součástí činností na úseku ZPP je ohledání požářiště a v případě potřeby též odběr vzorků a jejich následná analýza. Tyto činnosti jsou zabezpečovány ve spolupráci s příslušnými odbornými pracovišti, která provádějí požárně technické expertizy (Technický ústav požární ochrany, odbory kriminalisticko-technických expertiz (OKTE) příslušných krajských správ Policie ČR).
Zjišťování příčin vzniku požárů s využitím laboratorních analýz a experimentálních metod má zásadní význam pro zvýšení "objasněnosti" příčin, a to jak požárů závažných, tak i požárů vyznačujících se technickou náročností a složitostí při zjišťování jejich příčin.

vytisknout  e-mailem