Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o výsledcích kontrol provedených Hasičským záchranným sborem ČR v roce 2020

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/201S Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., informaci o kontrolách, které provedl Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2020 v rámci výkonu státního požárního dozoru. 

Hasičský záchranný sbor ČR provedl v roce 2020 celkem 5 605 kontrol a úkonů předcházející kontrole. Z uvedeného počtu bylo provedeno

 • 333 komplexních požárních kontrol,
 • 4 409 tematických požárních kontrol,
 • 7 kontrolních dohlídek a
 • 856 úkonů předcházejících kontrole.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky

 • neprovozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
 • neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům,
 • nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a technologických postupů,
 • neoznačování nebo chybné označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami,
 • užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, který byl vydán k jejímu užívání, a
 • neudržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem.

Celkové počty kontrol byly v roce 2020 ovlivněny pandemickou situací a nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky. Do celkového počtu a výsledků kontrol provedených v roce 2020 jsou zahrnuty i výsledky mimořádných tematických kontrolních akcí, které vyhlásilo MV – GŘ HZS ČR plošně na celém území České republiky. V roce 2020 se jednalo o

 • kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v zařízeních určených k nakládání s odpady.

Kontroly v zařízeních určených k nakládání s odpady byly provedeny v součinnosti s oblastními inspektoráty České inspekce životního prostředí. Kontroly byly zaměřeny pouze na objekty, v rámci jejichž provozu dochází k rizikovým činnostem, např. zpracování, drcení, spalování odpadů. Cílem kontrol bylo vyhodnotit stav plnění určených povinností na úseku požární ochrany, včetně vyhodnocení udržování volných příjezdových komunikací v areálu provozovny. Z celkového počtu 23 kontrol bylo ve 35 % (8 kontrol) odhaleno celkem 26 nedostatků, tj. 1,2 nedostatky na jednu kontrolu. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti neprovozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení. Ve třech případech bylo zjištěno užívání objektu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a byl podán podnět na místně příslušný stavební úřad.

Podrobné statistiky kontrol provedených v roce 2020 hasičskými záchrannými sbory krajů (dále jen "HZS krajů") jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých HZS krajů. Celková statistická data budou publikována na webových stránkách MV – GŘ HZS ČR a vydána jako příloha časopisu 112.

Zpracovala: pplk. Ing. Jitka Picková
 

vytisknout  e-mailem