Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o výsledcích kontrol provedených Hasičským záchranným sborem ČR v roce 2019

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/201S Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o kontrolách, které provedl Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2019 v rámci výkonu státního požárního dozoru. 

 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/201S Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o kontrolách, které provedl Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2019 v rámci výkonu státního požárního dozoru.  

Hasičský záchranný sbor ČR provedl v roce 2019 celkem 11 417 kontrol a úkonů předcházející kontrole. Z uvedeného počtu bylo provedeno

 • 703 komplexních požárních kontrol,
 • 8683 tematických požárních kontrol,
 • 155 kontrolních dohlídek a
 • 1876 úkonů předcházejících kontrole.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky

 • neprovozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
 • neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům,
 • nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a technologických postupů,
 • neoznačování nebo chybné označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami,
 • užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, který byl vydán k jejímu užívání, a
 • neudržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem.

Do celkového počtu a výsledků kontrol provedených v roce 2019 jsou zahrnuty i výsledky dlouhodobých a mimořádných tematických kontrolních akcí, které vyhlásilo MV – GŘ HZS ČR plošně na celém území České republiky. Jednalo se o

 • kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v prostorách památkových objektů,
 • mimořádné kontroly zaměřené na provozovatele restauračních zařízení a heren,
 • kontroly činností provozovatelů únikových her.

Činnosti v památkových objektech byly podrobeny stejně jako v předchozích letech kontrolám v rámci dlouhodobého kontrolního úkolu, který je plánován do roku 2019 a má za cíl zvýšení úrovně požární ochrany kulturního dědictví. V objektech kulturních památek proběhlo celkem 230 kontrol. Z toho 70 kontrol vykázalo nedostatky. Celkem bylo zjištěno 179 nedostatků. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek, dále v oblasti vedení dokumentace požární ochrany a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

Obdobně jako v minulých letech (kontroly jsou prováděny opakovaně od roku 2015) byly kontrolovány prostory restauračních zařízení včetně heren, a to v součinnosti několika správních úřadů. V roce 2019 byly tyto kontroly rozšířeny i na provozy diskoték, gastroprovozy a supermarkety, kde se prodává alkohol.  Organizátorem akce byla Policie ČR. Kontroly byly ze strany HZS ČR zaměřeny na zjištění aktuálního stavu požární bezpečnosti. V roce 2019 bylo provedeno 531 kontrol, z toho bylo 359 kontrol s nedostatky. Celkově bylo zjištěno 1020 nedostatků. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti označení a přístupnosti rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody a plynu a v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů.

V roce 2019 byly provedeny kontroly provozovatelů únikových her. Při kontrolách byl kladen hlavní důraz na trvale volně průchodné komunikační prostory. Z celkového počtu 178 kontrol bylo 117 kontrol s nedostatky. Celkem bylo zjištěno 361 nedostatků. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti stavební dokumentace, kdy v 56% byly provozovány činnosti bez souhlasu stavebního úřadu, tj. bez platného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu.

Pozn. Podrobné statistiky kontrol provedených v roce 2019 hasičskými záchrannými sbory krajů (dále jen "HZS krajů") jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých HZS krajů. Celková statistická data budou publikována na webových stránkách MV – GŘ HZS ČR a vydána jako příloha časopisu 112.


 

vytisknout  e-mailem