Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o výsledcích kontrol provedených Hasičským záchranným sborem ČR v roce 2018

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/201S Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o kontrolách, které provedl Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2018 v rámci výkonu státního požárního dozoru. 

Hasičský záchranný sbor ČR provedl v roce 2018 celkem 11 796 kontrol a úkonů předcházející kontrole. Z uvedeného počtu bylo provedeno
•    775 komplexních požárních kontrol,
•    9270 tematických požárních kontrol,
•    12 kontrolních dohlídek a
•    1739 úkonů předcházejících kontrole.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky

•    neprovozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
•    neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům,
•    nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a technologických postupů,
•    neoznačování nebo chybné označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami,
•    užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, který byl vydán k jejímu užívání, a
•    neudržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem.

Do celkového počtu a výsledků kontrol provedených v roce 2018 jsou zahrnuty i výsledky dlouhodobých a mimořádných tematických kontrolních akcí, které vyhlásilo MV – GŘ HZS ČR plošně na celém území České republiky. Jednalo se o
•    kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v prostorách památkových objektů,
•    mimořádné kontroly zaměřené na provozovatele restauračních zařízení a heren,
•    kontroly činností provozovaných ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob.

Činnosti v památkových objektech byly podrobeny stejně jako v předchozích letech kontrolám v rámci dlouhodobého kontrolního úkolu, který je plánován do roku 2019 a má za cíl zvýšení úrovně požární ochrany kulturního dědictví. V objektech kulturních památek proběhlo celkem 175 kontrol. Z toho bylo 109 kontrol bez nedostatků a 66 kontrol vykázalo nedostatky. Celkem bylo zjištěno 166 nedostatků. Stejně jako v předchozích letech, i v loňském roce se ukázalo, že v památkových objektech nejsou dostatečně prováděny pravidelné preventivní požární prohlídky. Dále bylo nejvíce nedostatků v oblasti vedení dokumentace požární ochrany a provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

Obdobně jako v minulých letech (kontroly jsou prováděny opakovaně od roku 2015) byly kontrolovány prostory restauračních zařízení včetně heren, a to v součinnosti několika správních úřadů. Organizátorem akce byla Policie ČR. Kontroly byly ze strany HZS ČR zaměřeny na zjištění aktuálního stavu požární bezpečnosti v prostorách restauračních zařízení a hernách v průběhu jejich provozní doby. V roce 2018 bylo provedeno 509 kontrol, z toho bylo 358 kontrol s nedostatky. Celkově bylo zjištěno 1100 nedostatků. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti označení a přístupnosti rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody a plynu a v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů.

Kontroly ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob byly zaměřeny především na kontrolu označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniku a volnou průchodnost komunikačních prostor a provozuschopnost vybraných požárně bezpečnostních zařízení. Celkem bylo provedeno 701 kontrol, z toho 386 kontrol bylo bez nedostatků. Celkem bylo zjištěno 1014 nedostatků, z toho nejvíce v oblasti provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a volné průchodnosti komunikačních prostor únikových cest.

Pozn. Podrobné statistiky kontrol provedených v roce 2018 hasičskými záchrannými sbory krajů (dále jen "HZS krajů") jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých HZS krajů. Celková statistická data budou publikována na webových stránkách MV – GŘ HZS ČR a vydána jako příloha časopisu 112.

vytisknout  e-mailem