Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o výsledcích kontrol provedených Hasičským záchranným sborem ČR v roce 2016

10. 2. 2017 (Lukáš Hřebačka) - Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/201S Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o kontrolách, které provedl Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2016 v rámci výkonu státního požárního dozoru. 

Hasičský záchranný sbor ČR provedl v roce 2016 celkem 13 355 kontrol a úkonů předcházející kontrole. Z uvedeného počtu bylo provedeno

 • 874 komplexních požárních kontrol,
 • 10 015 tematických požárních kontrol,
 • 17 kontrolních dohlídek a
 • 2449 úkonů předcházejících kontrole.

Celkově bylo zjištěno 7315 kontrol s nedostatky a 3591 kontrol bez nedostatků.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky

 • neprovozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
 • neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům,
 • nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a  technologických postupů,
 • neoznačování nebo chybné označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami,
 • užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, který byl vydán k jejímu užívání, a
 • neudržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem.

Do celkového počtu a výsledků kontrol provedených v roce 2016 je promítnuto několik mimořádných tematických kontrolních akcí, které vyhlásilo MV – GŘ HZS ČR plošně na celém území české republiky. Jednalo se o

 • kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v prostorách památkových objektů,
 • kontroly zaměřené na provozovatele restauračních zařízení,
 • kontroly skladů s celkovou plochou větší než 2000 m2.

Činnosti v památkových objektech byly podrobeny stejně jako v předchozích letech kontrolám v rámci dlouhodobého kontrolního úkolu, který je plánován do roku 2019 a má za cíl zvýšení úrovně požární ochrany kulturního dědictví. V objektech kulturních památek proběhlo 214 kontrol. Celkem 136 kontrol vykázalo nedostatky. Stejně jako v předchozích letech, i v loňském roce se ukázalo, že v památkových objektech nejsou dostatečně prováděny pravidelné preventivní požární prohlídky, chybí nebo je nedostatečně provedeno označení nouzových východů, směrů úniku, rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu a uzávěrů vody a plynu. Uvedená zařízení nejsou mnohdy snadno přístupná.

Obdobně jako v roce 2015 byly i v roce 2016 kontrolovány prostory restauračních zařízení v součinnosti několika správních úřadů. Organizátorem akce byla Policie ČR. Kontroly byly zaměřeny na zjištění aktuálního stavu požární bezpečnosti v prostorách restauračních zařízení v průběhu jejich provozní doby. Celkově bylo provedeno 429 kontrol, z toho bylo 350 kontrol, u kterých byly zjištěny nedostatky. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice), dále v označení a přístupnosti rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody a plynu a v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů.

Kontroly skladů, u kterých byla skladová plocha větší než 2000 m2, byly zaměřeny na vyhodnocení stavu plnění určených povinností na úseku požární ochrany zejména s ohledem na vybavení a provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení. Celkově bylo provedeno 306 kontrol, z toho bylo 176 kontrol s nedostatky. Nejvíce nedostatků bylo v oblasti provozuschopnosti elektrické požární signalizace, která patří mezi vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, dále v oblasti dokumentace o začlenění do kategorie činností požárního nebezpečí a dále bylo v mnoha případech zjištěno, že nejsou dodržovány podmínky požární bezpečnosti stanovené v požárně bezpečnostním řešení, technické zprávě požární ochraně nebo kolaudačním rozhodnutí (53). Při těchto kontrolách bylo rovněž zjištěno u 15 objektů užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Tato zjištění byla postoupena k řešení místně příslušným stavebním úřadům, které jsou věcně příslušným správním orgánem.

Pozn. Podrobné statistiky kontrol provedených v roce 2016 hasičskými záchrannými sbory krajů (dále jen "HZS krajů") jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých HZS krajů. Celková statistická data budou publikována na webových stránkách MV – GŘ HZS ČR a vydána jako příloha časopisu 112, číslo 3/2017.

Zpracoval: kpt. Ing. Lukáš Hřebačka
Datum: 10. 2. 2017

vytisknout  e-mailem