Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o výsledcích kontrol provedených Hasičským záchranným sborem ČR v roce 2015

29. 1. 2016 (Lukáš Hřebačka) - Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) zveřejňuje podle ustanovení § 26 zákona č. 255/201S Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o kontrolách, které provedl Hasičský záchranný sbor ČR v roce 2015 v rámci výkonu státního požárního dozoru. 

Hasičský záchranný sbor ČR provedl v roce 2015 celkem 13 274 kontrol. Z uvedeného počtu kontrol bylo provedeno

 • 885 komplexních požárních kontrol,
 • 10 087 tematických požárních kontrol,
 • 154 kontrolních dohlídek a
 • 2148 úkonů předcházejících kontrole.

Celkově bylo zjištěno 9611 kontrol s nedostatky a 3663 kontrol bez nedostatků.

Kontrolující příslušníci zjistili jako nejčastější nedostatky

 • neprovozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení,
 • užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo souhlasem, který byl vydán k jejímu užívání,
 • nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností a  technologických postupů,
 • neudržování dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem,
 • neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům a
 • neoznačování nebo chybné označování pracovišť příslušnými bezpečnostními značkami.      
   

Do celkového počtu a výsledků kontrol provedených v roce 2015 je promítnuto několik mimořádných tematických kontrolních akcí, které vyhlásilo MV – GŘ HZS ČR plošně na celém území české republiky. Jednalo se o

 • kontroly zaměřené na vlastníky nebo uživatele lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů,
 • kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v souvislosti s nakládáním s výbušninami, výbušnými předměty a pomůckami, střelivem a pyrotechnickými předměty,
 • kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují sociální služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb,
 • kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v prostorách památkových objektů,
 • kontroly zaměřené na provozovatele restauračních zařízení.

Kontroly vlastníků a uživatelů lesních porostů byly zaměřeny zejména na zajištění opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti Současně bylo prověřováno zajištění zdrojů vody pro hašení požárů a příjezdových komunikací. Při kontrolní akci bylo provedeno 283 kontrol, z nichž bylo s nedostatky zjištěno 33 kontrol. U 12 kontrolovaných subjektů byly zjištěny nedostatky při udržování volných příjezdových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku. Nedostatky při zajišťování zdrojů požární vody byly zjištěny u 9 kontrolovaných subjektů.

V rámci kontrolní akce zaměřené na činnosti provozované v souvislosti s nakládáním s výbušinami, výbušnými předměty a pomůckami, střelivem a pyrotechnickými předměty bylo provedeno 35 kontrol. Při 28 kontrolách byly zjištěny nedostatky. Nejčastěji se jednalo o nedostatky při vedení dokumentace požární ochrany, např. požárních řádů a dokumentace zdolávání požárů, a při provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek.

Kontroly právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících sociální služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb byly zaměřeny především na zhodnocení proveditelnosti evakuace osob pomocí sil a prostředků provozovatele zařízení a záchrany osob jednotkami požární ochrany. Při kontrolní akci bylo provedeno 276 kontrol. U 233 kontrol byly zjištěny nedostatky. Nejvíce nedostatků odhalili kontroloři v souvislosti s vedením dokumentace požární ochrany řešící únik osob a zdolávání požáru. Řada subjektů nedoložila odpovídající doklady, dokumentaci a informace k zabezpečení požární ochrany k jimi provozovaným činnostem. Nedostatky se dále vyskytovaly v prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, např. požárních uzávěrů.

Činnosti v památkových objektech byly podrobeny kontrolám v rámci dlouhodobého kontrolního úkolu, který je plánován do roku 2019 a má za cíl zvýšení úrovně požární ochrany kulturního dědictví. V objektech kulturních památek proběhlo 177 kontrol. Celkem 116 kontrol vykázalo nedostatky. V památkových objektech nejsou dostatečně prováděny pravidelné preventivní požární prohlídky, chybí nebo je nedostatečně provedeno označení nouzových východů, směrů úniku, rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu a uzávěrů vody a plynu. Uvedená zařízení nejsou mnohdy snadno přístupná. Mnoho nedostatků bylo zjištěno v dokumentaci požární ochrany, zejména v souvislosti s informacemi důležitými pro vedení zásahu jednotkami požární ochrany.

Prostory restauračních zařízení byly kontrolovány v součinnosti několika správních úřadů. Organizátorem akce byla Policie ČR. Kontroly byly zaměřeny na zjištění aktuálního stavu požární bezpečnosti v prostorách restauračních zařízení v průběhu jejich provozní doby. Celkově bylo provedeno 890 kontrol, z toho bylo 727 kontrol, u kterých byly zjištěny nedostatky. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno v označení a přístupnosti rozvodných zařízení a hlavních vypínačů elektrické energie, hlavních uzávěrů plynu a vody. Dále v označení čísel tísňového volání, v požárních poplachových směrnicích a rovněž velký počet nedostatků byl zjištěn v umístění a přístupnosti přenosných hasicích přístrojů.

Pozn. Podrobné statistiky kontrol provedených v roce 2015 HZS krajů jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých HZS krajů. Celková statistická data budou publikována na webových stránkách MV – GŘ HZS ČR a vydána jako příloha časopisu 112, číslo 3/2016.


Zpracoval: plk. Ing. Vladimír Machander, kpt. Ing. Lukáš Hřebačka

Datum: 26. 1. 2016

vytisknout  e-mailem