HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o příjmu elektronického podání u HZS ČR jako dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

(28.06.2024) Pozor změny od 1. července!!! 

Informace o příjmu elektronického podání u HZS ČR jako dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru informuje v souvislosti se změnou zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů o povinnosti stavebníka nebo stavebního úřadu předkládat s účinností od 1. 7. 2024 podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci uvedenou v § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů od 1. 7. 2024 výhradně elektronicky v souladu s § 31 odst. 4 tohoto zákona.


1. Formy příjmu podání
V souvislosti s výkonem státního požárního dozoru budou možné následující formy elektronického příjmu podání:
1.1. prostřednictvím webového portál Elektronická podání (dále jen „EPO“).
1.2.prostřednictvím datové schránky;
1.3.prostřednictvím e-mailové komunikace;
1.4.prostřednictvím přenosného technického nosiče dat;

Přehled přijímaných datových formátů pro všechny uvedené formy elektronického příjmu podání je uvedený v příloze této informace.


1.1. Podání prostřednictvím webového portálu Elektronická podání
Podání lze učinit také prostřednictvím nového webového portálu Elektronická podání (EPO), a to na adrese: http://epo.hzscr.cz.
Na této webové adrese je uvedený:
1.stručný manuál s postupem;
2.vzor žádosti závazného stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k dokumentaci provádění stavby;
3.přehled přijímaných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě.


1.2. Podání prostřednictvím datové schránky
Datová zpráva musí být čitelná a odpovídat následujícím technickým parametrům:
a)velikost velkoobjemové datové zprávy: 100 MB;
b)počet příloh ve zprávě: 50;
c)limit pro celkovou velikost rozbalených příloh typu ZIP: 3 GB.

Musí být připojen uznávaný elektronický podpis, elektronická značka nebo kvalifikované časové razítko, pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě, jejich platnost či zneplatnění, včetně uvedení akreditovaného poskytovatele
certifikačních služeb, který certifikát vydal a zda obsahuje údaje, na jejichž základě je možné
osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.

Identifikátor datové schránky je uveden na stránkách každého HZS kraje v povinných
informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové
služby, ve znění pozdějších předpisů.


1.3. Podání prostřednictvím e-mailové komunikace
Podání prostřednictvím e-mailové komunikace musí odpovídat následujícím zásadám:
a) e-mailová zpráva musí být zaslána na adresu podatelny místně příslušného HZS kraje
(podle umístění stavby), MV – GŘ HZS ČR (stavby na území dvou a více krajů);
b) e-mailová zpráva musí odpovídat technickým podmínkám elektronického podání;
c) maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB;
d) z důvodu kontroly antivirovým programem nesmí zpráva obsahovat archiv
(např. *.zip, *.rar).
Adresa pro doručování dokumentů prostřednictvím e-mailové komunikace je uvedena
na stránkách každého HZS kraje/MV – GŘ HZS ČR v povinných informacích zveřejňovaných
podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
ve znění pozdějších předpisů.


1.4. Podání prostřednictvím přenosného technického nosiče dat
Podání prostřednictvím přenosného technického nosiče musí odpovídat následujícím zásadám:
a) fyzicky lze předat přenosný technický nosič dat na podatelně;
b) maximální velikost jednoho souboru je 3 GB;
c) podporovaným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk;
Nosič se vždy po příjmu dat vrací přímo na podatelně.
Adresa pro doručování dokumentů prostřednictvím na technických nosičích dat v elektronické
podobě je uvedena na stránkách každého HZS kraje/MV – GŘ HZS ČR v povinných
informacích zveřejňovaných podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové
služby, ve znění pozdějších předpisů.


2. Podání
Podáním se rozumí v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu úkon směřující vůči správnímu
orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Podání se činí
u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto
orgánu došlo.


Náležitosti podání jsou dále podrobněji obecně upraveny § 37 správního řádu.
Nemá-li podání zákonem předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, viz § 37 odst. 3 správního řádu.


Podání učiněné za využití služeb pro sdílení datových souborů (Úschovna, WeTransfer atd.), mimo úložiště poskytnuté MV – GŘ HZS ČR, není možné.


Pokud bude zjištěno, že datová zpráva nesplňuje podmínky přijímání dokumentů, včetně podporovaných formátů, nebo obsahuje-li škodlivý kód, bude podatel, pokud je znám, vyzván k odstranění vad, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta – 10 dnů.


Podle § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, k podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se činí úkon vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti.


Podle zákona č. 12/2020 Sb. a zásady digitální formy úředně ověřeného podpisu platí, že:
-pokud právní předpis stanoví požadavek úředního ověření podpisu, lze jej nahradit elektronickým způsobem podpisu v rámci digitální služby a vyhotovit tak elektronický dokument s úředně ověřeným podpisem jako originál bez nutnosti následné autorizované konverze.
-dokument v listinné podobě (plná moc, náležitost žádosti) je převeden do dokumentu v podobě elektronické (listina je naskenována), a to subjektem oprávněným provádět konverzi.
-součástí konverze je ověření shody obsahu těchto dokumentů, o čemž svědčí na dokumentu připojená ověřovací doložka subjektu, který konverzi provedl

vytisknout  e-mailem