HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o doručování

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR LIBERECKÉHO KRAJE
zveřejňuje
  povinné informace podle vyhlášky č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.1. ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ DOKUMENTŮ

  • v listinné (analogové) podobě
  • na technických nosičích dat v elektronické (digitální) podobě

  Krajské ředitelství: 

 Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

  Územní odbor Česká Lípa: 

 Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa

  Územní odbor Jablonec nad Nisou: 

 Palackého 4680/91, P.O. Box 37, Jablonec nad Nisou

  Územní odbor Semily: 

 Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily

  • v elektronické (digitální) podobě e-mailem na adresu centrální podatelny

    Při zasílání datové zprávy prostřednictvím e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení a doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  Centrální podatelna pro krajské ředitelství i pro územní odbory HZS LK: 

 spisovna@hzslk.cz  

  • v elektronické (digitální) podobě datovou schránkou společnou pro všechny útvary HZS LK

  Identifikátor datové schránky HZS LK:  

 hv4aivj  

 2. ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY (PODATELNA KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ A PODATELNY JEDNOTLIVÝCH ÚZEMNÍCH ODBORŮ)

  PONDĚLÍ  

 8.00 - 17.00 

  ÚTERÝ

 8.00 - 13.00

  STŘEDA

 8.00 - 17.00

  ČTVRTEK

 8.00 - 13.00

  PÁTEK

 8.00 - 13.00


Zaměstnanci určení pro zajištění administrativní činnosti elektronické podatelny:

  Krajské ředitelství:

Martínková Alena
e-mail: alena.martinkova@hzslk.cz
telefon: 950 470 129 

  Územní odbor Česká Lípa:

Šveňhová Věra
e-mail: vera.svenhova@hzslk.cz
telefon: 950 475 047

  Územní odbor Jablonec nad Nisou: 

Ing. Fantová Lenka
e-mail: lenka.fantova@hzslk.cz
telefon: 950 481 265

  Územní odbor Semily:

Skrbková Markéta
e-mail: marketa.skrbkova@hzslk.cz
telefon: 950 485 390

 3. VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROVOZU ELEKTRONICKÉ PODATELNY

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny HZS LK mohou být zasílány na elektronickou adresu:  spisovna@hzslk.cz, případně na poštovní adresu: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III.

  4. DORUČOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV

Elektronická podatelna má povinnost přijímat a odesílat datové zprávy podepsané uznávanými elektronickými podpisy, označené uznávanými elektronickými značkami a opatřené kvalifikovanými časovými razítky založenými na kvalifikovaných certifikátech vydaných akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.


Pracovník podatelny každého útvaru HZS LK kontroluje zda:
 
- je datová zpráva čitelná;
- datová zpráva odpovídá technickým parametrům, které HZS LK zveřejnil;
- je připojen uznávaný elektronický podpis, elektronická značka nebo kvalifikované časové razítko, pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě, jejich platnost či zneplatnění, včetně uvedení akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který certifikát vydal a zda obsahuje údaje, na jejichž základě je možné osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.
 
Není-li doručený dokument opatřen uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, je při doručení opatřen kvalifikovaným časovým razítkem HZS LK. Pokud je dokument opatřen neplatným uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem, i přes to je zaevidován a zpracovatel, kterému byl dokument přidělen, rozhodne, zda vyrozumí o zjištěné neplatnosti odesílatele, a to zvláště v případě, že tato neplatnost má právní důsledky pro další zpracování dokumentu.

      5. POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ NEÚPLNÉHO, ČI POŠKOZENÉHO DOKUMENTU, NEBO PŘI VÝSKYTU ŠKODLIVÉHO KÓDU

- v případě přijatého elektronického dokumentu
Podání doručená prostřednictvím datové schránky spisový pracovník zkontroluje, zda lze došlý dokument zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, zda neobsahuje nepřípustný datový formát, či počítačový program schopný poškodit programové vybavení (dále jen „škodlivý kód"). Pokud je dokument neúplný, poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo obsahuje škodlivý kód, je odesílatel (pokud je možné jej určit) vyrozuměn o vadě a dalším postupu pro její odstranění. Nepodaří-li se odesílatele zjistit, podatelna dokument dále nezpracovává.

 Pokud je technický nosič nebo dokument na něm uložený neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, je odesílatel (pokud je možné jej určit) vyrozuměn o vadě a dalším postupu pro její odstranění. Nepodaří-li se odesílatele zjistit, podatelna dokument dále nezpracovává.

- v případě přijatého analogového dokumentu
Pokud je analogový dokument neúplný nebo poškozený tak, že pro jeho vady jej nelze přečíst nebo není srozumitelný jeho obsah a odesílatel je znám, je neprodleně vyrozuměn o vadě dokumentu a vyzván k jejímu odstranění. V případě, že odesílatel není znám nebo se jej nepodaří z doručeného dokumentu zjistit, podatelna dokument dále nezpracovává.


        6. PRAVIDLA PRO POTVRZOVÁNÍ DORUČENÍ DATOVÝCH ZPRÁV

- doručení elektronické zprávy poštou nebo osobně:
Pokud je datová zpráva doručena na technickém nosiči prostřednictvím pošty či kurýra, potvrzení o doručení se elektronicky nezasílá.
 
V případě, že byla doručena osobně na podatelnu, je potvrzení o přijetí/nepřijetí vydáno.
 
(vzor potvrzení: „Podání ze dne DD.MM.RRRR ve věci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo podatelně HZS LK doručeno dne DD.MM.RRRR příp. v hh.mm.ss. Jméno, příjmení oprávněného příjemce zprávy.").
 
- doručení prostřednictvím elektronické podatelny:  
V tomto případě je přijetí zprávy potvrzováno elektronickou podatelnou následující úřední den na elektronickou adresu odesilatele, pokud je možné ji z přijaté datové zprávy zjistit (vzor potvrzení: „Podání ze dne DD.MM.RRRR ve věci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bylo elektronické podatelně HZS LK doručeno DD.MM.RRRR v hh.mm.ss. Identifikátor dokumentu:xxxxxx. Jméno, příjmení oprávněného příjemce zprávy"). 

      7. SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy:
Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;

      8. PŘEHLED PŘIJÍMANÝCH DATOVÝCH FORMÁTŮ DOKUMENTŮ OBSAŽENÝCH V DATOVÉ ZPRÁVĚ

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III tyto formáty:
 
- pdf (Portable Document Format)
- PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
- xml (Extensible Markup Language Document)
- fo/zfo (602XML Filler dokument)
- html/htm (Hypertext Markup Language Document)
- odt (Open Document Text)
- ods (Open Document Spreadsheet)
- odp (Open Document Presentation)
- txt (prostý text)
- rtf (Rich Text Format)
- doc/docx (MS Word Document)
- xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
- ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
- jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
- png (Portable Network Graphics)
- tif/tiff (Tagged Image File Format)
- gif (Graphics Interchange Format)
- mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
- wav (Waveform Audio Format)
- mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
- edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
- - shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
- dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
- gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
- P7S, TST, EML, ISDS.

II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.

III. Formát xml (Extensible Markup Language Document) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.

IV. Přijímání faktur ve strukturovaném elektronickém formátu:

-       UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015
-       UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice)
-       ISDOC/ISDOCX (Information Systém Document) verze 5.2 a vyšší

     9. PŘENOSNÉ TECHNICKÉ NOSIČE DAT

Jednotlivé HZS LK mohou převzít tyto přenosné nosiče dat:
USB flashdisk, DVD, CD

vytisknout  e-mailem