HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace IROP

30.6.2016

Informujeme vás, že dne 10. června 2016 byla vyhlášena 36. výzva na předkládání projektů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „Stanice integrovaného záchranného systému (IZS) ve specifickém cíli 1.3 IROP Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik.

Podpora v uvedené výzvě je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou mimo jiné obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III) podle přílohy zákona o požární ochraně.

Bližší informace o výzvě a přílohy výzvy jsou zveřejněny na webových stránkách evropských strukturálních a investičních fondů a jsou ke stažení na adrese:

http//www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-36-Stanice-IZS

Případné další dotazy na HZS Jihočeského kraje zodpoví kpt. Ing. Pavel Hanus, tel. 950230128, e-mail: pavel.hanus@jck.izscr.cz

5.1.2016

HZS JčK v následujícím textu upřesňuje informaci k vydávání Stanoviska HZS kraje k žádosti v rámci výzvy č.19 - Technika pro integrovaný záchranný systém.

Podle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je Stanovisko HZS kraje povinnou přílohou všech projektů obcí  a státních organizací, zaměřených na jednotky sboru dobrovolných hasičů a jednotky HZS podniku s územní působností. Vzor Stanoviska je uveden ve Specifických pravidlech jako příloha č.8.

Konzultace k vydání Stanoviska jsou poskytovány formou elektronické a případně písemné korespondence. HZS kraje na vyžádání poskytne odborné konzultace k věcné náplni projektového záměru také před zpracováním Studie proveditelnosti, která musí být přílohou žádosti o vydání Stanoviska HZS kraje.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce neurčují úplně přesný typ pořizované techniky. Právě požadovaný typ techniky je potřeba konzultovat s HZS kraje.

Výběr jednotky SDH obcí bude prováděn HZS kraje na základě optimalizace počtu a dostupnosti prostředků a techniky pro dané území, zejména s ohledem na časovou dostupnost dané techniky nebo věcného prostředku. Stanice HZS a jednotky SDH vybraných obcí tvoří společný systém vazeb činností, kde není nutno, aby byly vybaveny všechny stanice a jednotky stejně, ale kde musí být zaručena dostupnost prostředku a techniky v požadovaném čase a množství v postiženém území.

Výběr jednotek SDH obcí zařazených do programu IROP a jimi pořizované prostředky, bude usměrňován HZS kraje tak, aby do výběru byly zařazovány jednotky SDH obcí kategorie JPO II a JPO III dle zákona o požární ochraně, které plní úkoly v přeneseném výkonu státní správy a zasahují i mimo území jeho zřizovatele. Tento výběr má zaručit, že se daná investice bude častěji používat po dobu své životnosti u jednotek SDH vybraných obcí vyjíždějících častěji k zásahům.

29.12.2015

HZS JčK pro ucelenější a rozsáhlejší informovanost veřejnosti v souvislosti s vyhlašovanými dotačními programy EU zveřejňuje Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR,  dále dokument Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS ČR, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 - 2020 (vazba na SC 1.3 IROP), a také Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030.

21.12.2015

Po dnešním semináři poskytli pracovníci regionální pobočky CRR svoji prezentaci k IROP 2014-2020, výzva č.19.

16.12.2015

HZS JčK na základě posledních informací sděluje následující:

výzva č. 19 - Technika pro IZS Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (IROP)  bude vyhlášena 18.12.2015 ve 14.00 hodin. Ve výzvě budou zveřejněny dokumenty pro podání žádosti.  Na webových stránkách www.hzscr.cz a www.hzsjck.cz budou k dispozici doporučené, nezávazné technické podmínky k CAS velkokapacitní a k DA. Podávání žádostí se spustí dne 31. 12. 2015  ve 14.00 hod.

9.12.2015

Dle neoficiálních informací plánuje CRR první oficiální centrální seminář v Praze 27. 1. 2016 a následně seminář v Českých Budějovicích 2. 2. 2016. Toto prodlení je způsobeno tím, že se ještě budou dopracovávat některé přílohy k žádosti. Všem bude CRR doporučovat, aby s podáním projektu počkali po seminářích, protože pokud někdo podá žádost formálně nesprávně, tak bude vyřazen a nelze to opravit. Pokud budou známy některé konrétní informace dříve, uspořádá Krajský úřad Jihočeského kraje seminář v nejbližším možném termínu.

4.12.2015

Vážené paní starostky a vážení páni starostové,

dle našich informací bude dne 14.12.2015 otevřena výzva č.19 - Technika pro IZS Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (IROP), Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Krajský úřad požádal CRR o  provedení semináře k vyplnění výzvy. Pokud bude ze strany CRR stanoven termín semináře, dostanete informaci o termínu a místu konání obratem.

Viz Harmonogram výzev v IROP http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty20  (sekce Harmonogram výzev)

Možnými příjemci dotace jsou mj. obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č.133/1985 Sb. , o požární ochraně) – kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně) uvedené v analýze (tzv. oprávnění žadatelé).

Informace o tom, jaká technika bude z programu pořizována, dále pak obce, které mohou žádat, jste obdrželi v minulém období společným dopisem cestou Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nicméně v příloze této zprávy naleznete celý programový dokument, kde je toto vše uvedeno (zejména na stránkách č.13, č.19 a příloze č.1 tohoto dokumentu).

Před vlastním podáním žádosti je nutno se elektronicky registrovat (nutný elektronický podpis). Registrovat se je možno již nyní na adrese: https://mseu.mssf.cz

Lze předpokládat, že k žádosti se bude přikládat několik příloh, včetně potvrzení HZS Jihočeského kraje k oprávněnosti žadatele o techniku (tzv. specifická pravidla). Vzhledem k tomu, že o podobě těchto pravidel se ještě jedná, neznáme v dané chvíli jejich přesný výčet a podobu. Na adrese http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty  jsou nyní uveřejněny obecné požadavky a po projednání a schválení zde budou uvedeny i specifická pravidla včetně tiskopisů.

Pro získání potvrzení HZS Jihočeského kraje kontaktujte kpt. Ing. Pavla Hanuse na telefonních číslech: +420 950 230 128 nebo +420 725 826 914.

Pokud se nám podaří zjistit další informace, naleznete je na webových stránkách HZS JčK www.hzsjck.cz v sekci Jednotky požární ochrany/Informace pro JSDHO/Informace IROP 2014-2020.

Znovu upozorňujeme, že pořadí podaných žádostí je rozhodující pro přiznání dotace!

Užitečné odkazy :
1 ) IROP
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
(sekce Programový dokument IROP)

2 ) Harmonogram výzev v IROP
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

(sekce Harmonogram výzev)

3 ) Materiál Zajištění odolnosti
http://www.mvcr.cz/clanek/zajisteni-odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-izs.aspx

V dalším období jsme samozřejmě připraveni na konzultace v oblasti technických parametrů techniky dle platných právních norem a přípravy podkladů pro vypsání veřejné zakázky.


Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje

vytisknout  e-mailem