HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Důvod a způsob založení HZS Olomouckého kraje
 • Podmínky a principy, za nichž HZS Olomouckého kraje provozuje svou činnost
 • Organizační struktura HZS Olomouckého kraje
 • Kontaktní adresy
 • Postup při vyřizování žádostí
 • Lhůty stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Odvolání proti rozhodnutí a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
 • Přehled nejdůležitějších právních předpisů
 • Místo, kde může občan do právních předpisů nahlédnout
 • Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací a sazebník
 • Výhradní licence
 • Usnesení nadřízeného orgánu
 • Adresa elektronické podatelny
 • Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
 • Přehled poskytnutých informací

Zveřejnění informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, jako povinný subjekt, povinen poskytnout fyzickým a právnickým osobám na jejich žádost informace o své činnosti.

Ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obsahuje výčet informací, které je HZS Olomouckého kraje povinen zveřejnit.

Důvod a způsob založení HZS Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje je součástí Hasičského záchranného sboru České republiky a byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb.,  o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2001. Tento zákon byl zrušen zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), který stanoví, že Hasičský záchranný sbor České republiky zřízený zákonem č. 238/2000 Sb. se považuje za Hasičský záchranný sbor České republiky podle zákona č. 320/2015 Sb. (§ 51 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb.).

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen HZS kraje) je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou a jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

Základním posláním Hasičského záchranného sboru je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. HZS kraje plní úkoly za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.

Podmínky a principy, za nichž HZS Olomouckého kraje provozuje svou činnost

Působnost HZS kraje je stanovena zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o požární ochraně), zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku požární ochrany:

 • zpracovává koncepci požární ochrany kraje,
 • vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
 • kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
 • odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje,
 • zřizuje a provozuje operační a informační střediska HZS kraje,
 • přijímá tísňová volání na linkách 150 a 112,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby HZS kraje,
 • řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotky PO),
 • koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány,
 • soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,
 • zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
 • soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek PO a řízení záchranných prací,
 • zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek PO na území kraje,
 • v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen generální ředitelství) řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků,
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,
 • zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu,
 • zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného generálním ředitelstvím,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 • prostřednictvím jednotek HZS kraje zajišťuje úkoly dle § 70 zákona o požární ochraně.

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku integrovaného záchranného systému (dále jen IZS):

 • zabezpečuje plnění úkolů operačních a informačních středisek IZS,
 • organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji při zpracování poplachového plánu IZS, podílí se na zajištění havarijní připravenosti a ověřuje ji prověřovacími a taktickými cvičeními,
 • usměrňuje IZS na úrovni kraje,
 • spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu uceleného povodí podle zvláštního právního předpisu,
 • uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,
 • řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,
 • zpracovává poplachový plán IZS kraje,
 • koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené ministerstvem vnitra a krajským úřadem,
 • organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek IZS zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení,

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení:

 • organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji při přípravě na krizové situace a jejich řešení,
 • vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,
 • zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností; k tomu vyžaduje součinnost příslušných subjektů, a vnější havarijní plán,
 • vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu řešení krizových situací v rozsahu § 15 odst. 3 krizového zákona,
 • plní úkoly stanovené ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností v rozsahu krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • předává ministerstvu vnitra, hejtmanovi, starostovi obce s rozšířenou působností a Policii ČR na jejich žádost údaje podle § 15 odst. 3 krizového zákona,
 • vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a krizového štábu obce s rozšířenou působností,
 • seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • za nouzového stavu a stavu ohrožení státu vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené generálnímu ředitelství; vede evidenci údajů
  o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí,
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • organizuje ve spolupráci s krajským úřadem vzdělávání v oblasti krizového řízení,
 • vykonává kontrolu v oblasti krizového řízení u obcí s rozšířenou působností  v součinnosti s krajským úřadem, u obcí v součinnosti s obecním úřadem  s rozšířenou působností a u právnických a podnikajících fyzických osob, kterým byla uložena povinnost vyplývající z krizového zákona,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 • zpracovává vlastní plán krizové připravenosti.

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany (dále jen CO):

 • zabezpečuje varování a vyrozumění, podílí se na zajištění havarijní připravenosti,
 • organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
 • organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
 • organizuje hospodaření s materiálem CO,
 • sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva,
 • vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO a staveb dotčených požadavky CO v kraji,
 • je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,
 • organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření,
 • organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva,
 • usměrňuje postup při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich personálu v kraji,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 • zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku ochrany obyvatelstva podle zaměření stanoveného generálním ředitelstvím.

Organizační struktura HZS Olomouckého kraje

Organizační struktura HZS Olomouckého kraje

1. HZS kraje se vnitřně člení na:

 • ředitelství HZS kraje (dále jen krajské ředitelství),
 • územní odbory HZS kraje (dále jen územní odbory),
 • jednotky HZS kraje

2. Organizační součástí HZS kraje je krajské operační a informační středisko (dále jen KOPIS).

Organizační členění krajského ředitelství

a. KANCELÁŘ

 • oddělení právní a organizační,
 • oddělení personální a PaM,
 • psychologické pracoviště;

b. ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI (CNP)

 • oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP,
 • oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení;

c. ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ

 • oddělení IZS,
 • oddělení služeb,
 • oddělení KOPIS,
 • oddělení komunikačních a informačních systémů;

d. ÚSEK EKONOMIKY

 • oddělení finanční,
 • oddělení provozní a správy majetku;

e. Pracoviště interního auditu a kontroly.

Organizační členění územního odboru

 • pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení,
 • pracoviště IZS a služeb,
 • pracoviště provozní,
 • stanice HZS kraje.

Územní odbor Olomouc se člení pouze na stanice a jeho úkoly plní příslušná pracoviště krajského ředitelství.

Územními odbory HZS  Olomouckého kraje jsou: 

 • Územní odbor Jeseník

Stanice Jeseník

 • Územní odbor Prostějov

Stanice Prostějov 

Stanice Konice  

 • Územní odbor Přerov

Stanice Přerov 

Stanice Hranice  

Stanice Kojetín  

Stanice Lipník na Bečvou  

 • Územní odbor Šumperk

Stanice Šumperk 

Stanice Zábřeh  

 • Územní odbor Olomouc

Stanice Olomouc                    

Stanice Litovel                         

Stanice Šternberk  

Stanice Uničov  

Organizační struktura HZS OLK k 1. 10. 2023

Kontaktní adresy

Kontaktní adresa : 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Schweitzerova 91
779 00 Olomouc

Další údaje IČ: 70885940

Jménem HZS Olomouckého kraje jedná krajský ředitel. Ostatní pracovníci HZS kraje mohou jednat jménem HZS kraje jen v rozsahu stanoveném organizačním řádem, jinými předpisy nebo na základě písemného zmocnění krajského ředitele.

Ředitel HZS Olomouckého kraje
brig. gen. Ing. Karel Kolářík   950 770 020  olk.reditel@hzscr.cz

Náměstek krajského ředitele – úsek IZS a operačního řízení

plk. Ing. Libor Popp   950 770 060 olk.nam.izs@hzscr.cz

Náměstek krajského ředitele – úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
plk. Ing. Jaroslav Černý   950 770 050  olk.nam.prev@hzscr.cz

Náměstek krajského ředitele – úsek ekonomiky
plk. Ing. Marcela Chromcová    950 770 040  olk.nam.ekon@hzscr.cz

Ředitel kanceláře krajského ředitele
plk. Mgr. Lenka Brtníková 950 770 030  olk.rkr@hzscr.cz

Adresy územních odborů HZS Olomouckého kraje:
HZS Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk:  Nemocniční  7, 787 01 Šumperk
HZS Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc:  Schweitzerova  91, 779 00 Olomouc
HZS Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník:  U Bělidla 1/1258, 790 01 Jeseník
HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov:  Wolkerova  6, 796 01 Prostějov
HZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov:  K Moštěnici 375/9a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov

Kontaktní adresy

Postup při vyřizování žádostí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon) ukládá HZS Olomouckého kraje povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Žádost o informaci lze podat ústně v denní pracovní době pondělí – čtvrtek 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 15:00 hod. na sekretariátu Krajského ředitelství HZS Olomouckého kraje, písemně na adresu Krajského ředitelství HZS Olomouckého kraje nebo na adresy územních odborů HZS Olomouckého kraje, e-mailem na adresu elektronické podatelny epodatelna@olk.izscr.cz nebo elektronicky do datové schránky HZS Olomouckého kraje.

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Žádný formulář není předepsán.

Z písemné žádosti musí být zřejmé, komu je určena, tj. Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kdo žádost podává; u fyzických osob žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Žádost učiněná elektronicky musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny HZS Olomouckého kraje: epodatelna@olk.izscr.cz.

Pokud žádost neobsahuje označení komu je určena, to, že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., a adresu pro doručování nebo pokud není elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytne doručovací adresu.

Není-li na ústně podanou žádost informace žadateli poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na takto podanou žádost za dostačující, může o informaci požádat písemně.

Žádost o poskytnutí informace, která již byla zveřejněna, se zpravidla vyřizuje sdělením údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází o zveřejnění, a to nejpozději do 7 dnů od žádosti o poskytnutí informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, HZS Olomouckého kraje mu ji poskytne; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, HZS Olomouckého kraje vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů ode dne  podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne HZS Olomouckého kraje o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti HZS Olomouckého kraje, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud HZS Olomouckého kraje odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Lhůty stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Lhůty stanovené zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

a)  poskytnutí informace - do 15 dnů ode dne obdržení žádosti nebo jejího doplnění - § 14 odst. 5 písm. d) zákona

b)  prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - o 10 dnů - § 14 odst. 7 zákona,

c)  rozhodnutí o odmítnutí žádosti - do 15 dnů ode dne obdržení žádosti - § 15 odst. 1 zákona,

d)  odkázání na zveřejněnou informaci - do 7 dnů ode dne obdržení žádosti - § 6 odst. 1 zákona,

e)  odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti HZS kraje - do 7 dnů ode dne obdržení žádosti - § 14 odst. 5 písm. c) zákona,

f)  výzva žadateli, aby žádost upřesnil - do 7 dnů ode dne obdržení žádosti - § 14 odst. 5 písm. b) zákona,

g)  lhůta, v níž musí být žádost upřesněna - do 30 dnů ode dne obdržení výzvy - § 14 odst. 5 písm. b) zákona,

h)  lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí - § 16 odst. 1 zákona,

i)  lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů ode dne obdržení odvolání - § 16 odst. 3 zákona,

j)  lhůta pro rozhodnutí o rozkladu – do 15 pracovních dnů  ode dne doručení rozkladu - § 16 odst. 3 zákona,

k)  lhůta pro podání stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace – do 30 dnů ode dne doručení sdělení, případně do 30 dnů po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace - § 16a odst. 3 zákona.

Odvolání proti rozhodnutí a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Odvolání proti rozhodnutí a stížnost na postup při vyřizování  žádosti o informace

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k HZS Olomouckého kraje. Pro podání odvolání není stanoven žádný formulář.

Odvolání  je spolu se spisovým materiálem předloženo Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Proti postupu HZS Olomouckého kraje může žadatel o informaci podat písemnou či ústní stížnost, a to do 30 dnů ode dne doručení odkazu na již zveřejněnou informaci, odložení žádosti, oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace případně neposkytnutí informace ve stanovené lhůtě. Stížnost se podává ústně nebo písemně u HZS Olomouckého kraje. Pro podání stížnosti není stanoven žádný formulář. O stížnosti rozhoduje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolací řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení podle zákona č. 106/1999 Sb. se použijí ustanovení správního řádu, pokud zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví jinak. Dále se při postupu podle zákona č. 106/1999 Sb. použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž zejména jedná a rozhoduje HZS Olomouckého kraje

 • zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
 • zákon č 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  


Předpisy upravující poskytování informací veřejnosti:

 • čl. 17 Listiny základních práv a svobod,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo, kde může občan do právních předpisů nahlédnout

Výše uvedené právní předpisy jsou dostupné ve Sbírce zákonů. Nahlížení do Sbírky zákonů je možné na kterékoli obci, městském obvodě, městské části územně členěných statutárních měst, kraji a hlavním městě Praze, a to v kterýkoliv pracovní den. Elektronická verze sbírky zákonů je dostupná také na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, viz https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací a sazebník

Úhrada nákladů za poskytování informací a

sazebník

HZS Olomouckého kraje je oprávněn žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, HZS Olomouckého kraje žádost odloží.

Výše úhrady bude žadateli vyčíslena podle dále uvedeného sazebníku. 

Sazebník úhrad věcných nákladů v souvislosti s poskytováním informací
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje

Úkon

Kč/stránka

Tisk nebo kopírování A4 černobíle jednostranné/oboustranné

1,50 / 2,00

Tisk nebo kopírování A3 černobíle jednostranné/oboustranné

3,00 / 5,00

Tisk nebo kopírování A4 barevné jednostranné/oboustranné

30,00 / 40,00

Tisk nebo kopírování A3 barevné jednostranné/oboustranné

40,00 / 80,00

1ks nenahrané CD (vyžaduje-li tuto formu žadatel)

Dle skutečných nákladů cca 30 Kč / CD

Jiné kopírování a filmování – např. videozáznam

 (vyžaduje-li tuto formu žadatel)

Dle skutečných nákladů

Poštovné

Dle druhu zásilky

Balné:

Obálka A6

Obálka A5

Obálka A4

Obálka protinárazová na CD

Dle aktuálního ceníku

kancelářských potřeb

Další věcné náklady

Dle charakteru poskytované informace, HZS Olomouckého kraje sdělí výši nákladů předem

Osobní náklady

(Přesáhne-li doba vyhledání a zpracování informace 1 hodinu)

150 Kč / za každou i započatou hodinu

 
Je-li požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané HZS Olomouckého kraje nebo HZS České republiky, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

Nepřesáhne-li částka úhrady za poskytnutí informací jednomu žadateli 50,- Kč, může ji HZS Olomouckého kraje poskytnout zdarma, a to na základě návrhu žadatele nebo i bez návrhu.

Výhradní licence

HZS Olomouckého kraje neposkytl žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb.

Usnesení nadřízeného orgánu

Usnesení nadřízeného orgánu – Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky o výši úhrad podle § 16a odst. 7 nebylo vydáno.

Adresa elektronické podatelny

epodatelna(zavinac)olk.izscr.cz

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací

Podle § 5 odst. 1 písm. g) a §18 zákona č. 106/1999 Sb. je Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje povinen vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., jež obsahuje následující údaje:

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zák. č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
 4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
 5. počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
 6. další informace, vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.,

Výroční zpráva 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2023 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled poskytnutých informací

Dne 18. 4. 2024 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval informace o způsobu řešení nefunkční sirény na domě I. P. Pavlova 34 v Olomouci. Informace o opravě sirény byla žadateli poskytnuta dne 2. 5. 2024 přípisem čj. HSOL-1884-2/2024.

Dne 8. 4. 2024 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se požáru rodinného domu v obci Ludmírov. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 17. 4. 2024 přípisem čj. HSOL-1658-2/2024.

Dne 15. 2. 2024 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval poskytnutí statistických údajů o úrazovosti příslušníků HZS OLK v rámci operačního řízení. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne 1. 3. 2024 přípisem čj. HSOL-824-2/2024.

Dne 14. 2. 2024 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval poskytnutí havarijních karet vybraných provozoven ve městě Prostějově a dále informace o množství skladovaných nebezpečných látek v těchto provozovnách. Požadované informace byly žadateli zaslány dne 19. 2. 2024 přípisem čj. HSOL-711-2/2024.


Dne 27. 12. 2023 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se úniku nebezpečných chemických látek a prvků varovného a informačního systému na území statutárního města Prostějov. Konkrétně požadoval informace kolik bylo v roce 2023 havárií s únikem nebezpečných chemických látek ve městě Prostějov, a u kterých podniků k tomuto úniku došlo (jmenovitě), o jakou NCHL šlo a v jakém množství, jaké prvky má nyní varovný a informační systém v Prostějově (JSVV/I) – z čeho se skládá a kolik a jaké koncové prvky má (např. elektronické sirény, KPPS, Rotační siréna) a jejich rozmístění v Prostějově (pokud by byla mapa k dispozici), kdy bude instalován  nový JSVV/I ve městě Prostějov a zda dojde k nahrazení starého systému nebo pouze k doplnění stávajícího systému JSVV a kolikrát HZS provedl v rámci připravenosti občanů města Prostějova v roce 2023 nějakou přednášku atd. v rámci IZS, Dne dětí atd. pro veřejnost, která by se týkala připravenosti občanů na mimořádné události s únikem NCHL a zdali má Magistrát města zájem v tomto ohledu s HZS spolupracovat a iniciuje požadavky na zvýšení připravenosti obyvatel města Prostějov nebo to nechává jen na HZS. Požadované informace byly žadateli zaslány dne 9. 1. 2024 přípisem čj. HSOL-5361-2/2023.

Dne 5. 12. 2023 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval informace ohledně zásahu jednotek HZS Olomouckého kraje u události v obci Soběchleby, která se stala v prosinci roku 2021, při které došlo k havárii plynového potrubí. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 13. 12. 2023, čj. HSOL-5200-2/2023 a požadované informace včetně fotodokumentace byly poskytnuty.

Dne 25. 9. 2023 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval informace ohledně realizace opatření ke zlepšení technických vlastností obvodových konstrukcí budov, výměny zdroje vytápění, realizace systémů využívajících odpadní teplo či nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, instalace fotovoltaického systému včetně akumulace elektrické energie, instalace solárně-termických kolektorů, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budov nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí, a to vše na budovách v majetku HZS OLK a termínově v nejbližší době. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 4. 10. 2023, čj. HSOL-3912-2/2023 a požadované informace byly poskytnuty.

Dne 8. 2. 2023 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval poskytnutí informací k dokumentu “Požárně bezpečnostní řešení, Rozsah a obsah dle § 41 vyh. 246/2001 ve znění pozdějších předpisů, zpracováno 22. 9. 2019, zpracoval Ing. Ivo Straka, Sudkov 288, 788 21, ověřil Ing. Libor Fleischer” ve vztahu k objektům projektu „Papírenský stroj PS6“, a to SO-01 Příprava papíroviny, SO-02 Hala papírenského stroje, SO-03 Sklad a úpravna, SO05 Hala a SO08 Kotelna. Konkrétně požadoval poskytnutí informací o konstrukci, materiálové skladbě a tloušťce jednotlivých prvků obvodového pláště a střešního pláště u výše uvedených objektů podle dokumentace Požárně bezpečnostní řešení. Informace byly žadateli zaslány dne 22. 2. 2023 přípisem čj. HSOL-675-2/2023.

Dne 19. 1. 2023 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve kterých žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně umístění požární poplachové sirény (elektrická rotační), konkrétně poskytnutí informací, zda existuje nějaký předpis, podle kterého se musí postupovat při umísťování poplachové sirény v obci, zejména kde a jak má být umístěna, jaké jsou odstupové vzdálenosti od sousedních obytných domů atd., kdo odpovídá za umístění poplachové sirény, kdo je majitel poplachové sirény, zda umístění poplachové sirény podléhá stavebnímu řízení a na koho se obrátit v případech nevhodného umístění poplachové sirény. Informace byly žadateli zaslány dne 30. 1. 2023 přípisem čj. HSOL-474-2/2023.

Dne 27. 12. 2022 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve kterých žadatel požadoval poskytnutí informací v souvislosti s výrobním objektem „Papírenský stroj PS6“ společnosti OP papírna, s.r.o. v obci Olšany, konkrétně poskytnutí spisového přehledu (soupis dokumentů) spisu vedeného u HZS Olomouckého kraje k výrobnímu objektu projektu pod názvem „Papírenský stroj PS6“ společnosti OP papírna, s.r.o. Olšany, a to včetně data vystavení dokumentu, odeslání/přijetí dokumentu od roku 2018 do současnosti, seznamu veškerých úkonů, které HZS Olomouckého kraje v souvislosti s vydáním souhlasného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu „Papírenského stroje PS6“ učinil, dokumentu souhlasného závazného stanoviska HZS Olomouckého kraje ÚO Šumperk ke kolaudačnímu souhlasu „Papírenský stroj PS6“ a v případě účasti zástupců KHS Olomouckého kraje na závěrečné kontrolní prohlídce „Papírenského stroje PS6“, protokolu z této závěrečné prohlídky. Informace byly žadateli zaslány dne 9. 1. 2023 přípisem čj. HSOL-5516-3/2022.

Dne 9. 11. 2022 obdržel HZS OLK žádost o informace, kterou žadatel požadoval poskytnutí informací v souvislosti s požárem, který byl na katastrálním území obce Suchonice ohlášen a likvidován jednotkami požární ochrany dne 21. 3. 2020, konkrétně požadoval sdělení časové osy s popisem likvidace požáru, přesného místa vzniku a průběhu požáru, co hořelo, jaké prostředky byly na likvidaci požáru nasazeny, počtů jednotek, techniky, použité technologie a postupů pro zdolání požáru, jaká byla spotřeba hasících látek pro likvidaci požáru, jakým způsobem se likvidovalo požářiště, naměřených dat v průběhu požáru a poskytnutí fotodokumentace pořízené při likvidaci požáru. Požadované informace byly žadateli zaslány dne 24. 11. 2022 přípisem čj. HSOL-4985-2/2022.

Dne 4. 10. 2022 obdržel HZS OLK 2 žádosti o informace téhož znění, ve kterých žadatel požadoval poskytnutí informace z evidence úkrytového fondu, konkrétně sdělení bližší identifikace krytu, přesné adresy nebo GPS souřadnic krytů, informace o stavu krytů, kapacity krytů, případně dostupných historických dat souvisejících s vývojem počtu krytů. Požadované informace byly žadateli zaslány dne 18. 10. 2022 přípisem čj. HSOL-4385-3/2022, který byl dne 19. 10. 2022 doplněn přípisem čj. HSOL-4385-4/2022.

Dne 18. 2. 2022 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval informace o požáru skládky komunálního odpadu v obci Mrsklesy v roce 2021 a 2022 a dále ohledně povinnosti informování veřejnosti ohledně požáru skládky. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 1. 3. 2022, čj. HSOL-883-2/2022 a požadované informace byly poskytnuty.

Dne 17. 1. 2022 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval informace ohledně parametrů přístupové pozemní komunikace dle norem požární bezpečnosti. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 27. 1. 2022, čj. HSOL-425-2/2022 a požadované informace byly poskytnuty.

Dne 16. 11. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval konkrétní informace týkající se parametrů přístupové pozemní komunikace k objektům pro rodinné bydlení dle norem požární bezpečnosti. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 23. 11. 2021, čj. HSOL-6393-3/2021. Žadateli byly požadované informace poskytnuty včetně odkazu na příslušné české technické normy.

Dne 12. 11. 2021 obdržel HZS OLK celkem pět obsahově totožných žádostí o informace od skupiny žadatelů, kteří požadovali poskytnutí informací týkajících se všech podnětů ke kontrole podaných u HZS OLK vůči skupině žadatelů či provozu jejich zařízení nacházejícím se na adrese Klenovice na Hané čp. 292, a to tři roky zpětně. Všem žádostem o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisy ze dne 23. 11. 2021, čj. HSOL-6502-2/2021, HSOL-6503-2/2021, HSOL-6504-2/2021, HSOL-6505-2/2021 a HSOL-6506-2/2021. Žadatelům byla poskytnuta anonymizovaná kopie podnětu ke kontrole.

Dne 21. 9. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací týkajících se záměru společnosti TOMEGAS, s. r. o. navýšit kapacitu zásobníků propan-butan umístěných na pozemcích v katastrálním území Řepčín v Olomouci. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 4. 10. 2021, čj. HSOL-5305-2/2021. Žadateli byly poskytnuty požadované informace o uvedeném záměru, které měl HZS OLK k dispozici, a dále kopie závazného stanoviska HZS OLK k uvedenému záměru.

Dne 17. 8. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval poskytnutí stanoviska HZS OLK, územní odbor Prostějov, ze dne 7. 4. 2014, č. j. HSOL-1686-2/2014, které bylo vydáno k projektové dokumentaci ke změně užívání stavby haly, jež je součástí pozemku parc. č. st. 394 v k. ú. Klenovice na Hané a byla zkolaudována dne 31. 10. 1983, č. j. 413/332/83/Šik jako skladový areál, na provoz recyklační linky plastů. Požadované stanovisko bylo žadateli zasláno dne 24. 8. 2021 přípisem čj. HSOL-4491-2/2021.

Dne 22. 7. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací v souvislosti s požárem drtiče odpadu v areálu bývalého zemědělského družstva v Suchonicích, tj. konkrétně na pozemku parc. č. 463/2 a 463/4 v k. ú. Suchonice, ze dne 20. 7. 2021, konkrétně požadoval zprávy velitele zásahu a velitele jednotky, informace, zda v souvislosti s požárem došlo k úniku nebezpečných látek do půdy, do atmosféry, došlo k jiným imisím, nacházel se na místě požáru či v jeho okolí materiál obsahující nebezpečné látky, mohlo dojít k ublížení na zdraví obyvatelstva nebo ohrožení či poškození životního prostředí, zda byl požár komunikován s Českou inspekcí Životního prostředí a zaslání fotografií, popř. videozáznamů. Požadované informace byly žadateli poskytnuty přípisem čj. HSOL-4090-2/2021 ze dne 2. 8. 2021.

Dne 24. 5. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací v souvislosti se zásahem HZS OLK u havárie na řece Bečvě dne 20. 9. 2020, konkrétně informace jaké vzorky, kterých druhů přírodnin byly 20. 9. 2020, případně v dalších sedmi dnech, HZS OLK zajištěny na toku řeky Bečvy na území Olomouckého kraje, konkrétně na úseku od lokality obce Špičky, místní část Kamenec, až po lokalitu obce Hranice, místní část Hranice – Rybáře, dále poskytnutí protokolů z veškerých kontrol odběrů vzorků a místních šetření HZS OLK v uvedeném území a poskytnutí konkrétních výsledků provedených laboratorních analýz veškerých HZS OLK odebraných vzorků. Požadované informace byly žadateli poskytnuty přípisem čj. HSOL-2912-4/2021 ze dne 4. 6. 2021, mimo část žádosti požadující poskytnutí protokolů z veškerých kontrol odběrů vzorků a místních šetření a poskytnutí konkrétních výsledků provedených laboratorních analýz veškerých HZS OLK odebraných vzorků. V této části byla žádost rozhodnutím čj. HSOL-2912-5/2021 ze dne 4. 6. 2021 odmítnuta.

Dne 27. 4. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací v souvislosti se zásahem HZS OLK u havárie na řece Bečvě dne 20. 9. 2020, konkrétně informací, jak byla mimořádná událost krajským operačním a informačním střediskem vyhodnocena, proč nebylo krajským operačním a informačním střediskem vydáno pro občany varování neprodleně poté, co k havárii došlo, zda byl naplněn havarijní plán kraje v části konkrétních činností, kdy, jak a s jakým obsahem byly krajským operačním a informačním střediskem o havárii informováni starostové a úřady obcí s rozšířenou působností, poskytnutí dokumentace a zda krajské operační a informační středisko informovalo dotčené obce a veřejnost o zjištěném charakteru znečištění a kdy k tomuto došlo. Požadované informace byly žadateli poskytnuty přípisem čj. HSOL-2402-2/2021 ze dne 11. 5. 2021.

Dne 2. 3. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace týkající se oblasti veřejných zakázek, a sice jaké právnické osoby HZS OLK zřídil či založil od 1.1.1993, jaké byly v roce 2020 uzavřeny 3 nejvýznamnější veřejné zakázky na základě vertikální spolupráce, horizontální spolupráce a s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem dle z. č. 134/2016 Sb., jakým způsobem HZS OLK zajišťuje dodržení zásady transparentnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby a jaká organizační složka státu je přímo nadřízena HZS OLK. Dále podatel požadoval sdělení organizační struktury HZS OLK včetně počtu zaměstnanců a sdělení internetové adresy profilu zadavatele používané HZS OLK. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno dne 12. 3. 2021 přípisem čj. HSOL-1264-2/2021.

Dne 21. 2. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací týkajících se zabezpečení požární ochrany v objektu společnosti GLOBAL RECYCLING a. s., v Klenovicích na Hané. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno dne 4. 3. 2021 přípisem čj. HSOL-1059-2/2021.

Dne 2. 2. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací v souvislosti se zásahem HZS OLK u havárie na řece Bečvě dne 20. 9. 2020, konkrétně informací ohledně přesného postupu HZS OLK při zásahu, odběru vzorků a výsledků rozborů těchto vzorků. Požadované informace byly žadateli poskytnuty přípisem čj. HSOL-688-6/2020 ze dne 16. 2. 2021, mimo část žádosti požadující poskytnutí protokolů z veškerých kontrol odběrů vzorků a místních šetření týkající se úseku řeky Bečvy mimo území Olomouckého kraje. V této části byla žádost rozhodnutím čj. HSOL-688-7/2021 ze dne 16. 2. 2021 odmítnuta, jelikož tato informace neexistuje.

Dne 18. 5. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které se žadatel dotazoval, zdali u HZS OLK existují služební místa, která pro přijetí a následný výkon služby nevyžadují platné osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a to jak z hlediska současného stavu, tak z hlediska stavu k 30. 12. 2016. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem čj. HSOL-2825-2/2020 ze dne 27. 5. 2020. HZS OLK žadateli sdělil, že u HZS OLK existují služební místa, která pro přijetí a následný výkon služby nevyžadují platné osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi, přičemž těchto služebních míst je většina. Stejně tak tomu bylo ke dni 30. 12. 2016.

Dne 30. 4. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval kopii písemné zprávy kontrolovaného subjektu o odstranění nedostatků zjištěných při tematické kontrole, dále informace o prověření odstranění nedostatků u kontrolovaného subjektu ze strany HZS OLK a všech dalších rozhodnutí a dokumentů, které HZS OLK vydal v souvislosti s tematickou kontrolou, vše týkající se areálu společnosti GLOBAL RECYCLING, a. s., v Klenovicích na Hané. Žádosti o informace bylo vyhověno částečně přípisem čj. HSOL-2468-2/2020 ze dne 14. 5. 2020, a to v části poskytnutí informací o prověření odstranění nedostatků ze strany HZS OLK a v části požadující poskytnutí dalších dokumentů, které HZS OLK vydal v souvislosti s tematickou kontrolou předmětného areálu. V části týkající se poskytnutí písemné zprávy kontrolovaného subjektu o odstranění nedostatků byla žádost odmítnuta, jelikož tato informace neexistuje.

Dne 22. 4. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval kopii závazného stanoviska HZS OLK ke změně užívání stavby soukromé osoby a kopii požárně bezpečnostního řešení zpracovaného pro danou stavbu, na základě které bylo závazné stanovisko HZS OLK vydáno. Žádosti bylo vyhověno částečně přípisem čj. HSOL-2411-2/2020 ze dne 15. 5. 2020, a to v části poskytnutí kopie závazného stanoviska HZS OLK. V části týkající se poskytnutí kopie požárně bezpečnostního řešení stavby byla žádost odmítnuta z důvodu ochrany autorských práv.

Dne 19. 2. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které se žadatel dotazoval, zdali se HZS OLK setkává s problémem špatně parkujících vozidel na sídlištích města Olomouce, a pokud ano, zdali byla tato věc řešena s Magistrátem města Olomouce. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem čj. HSOL-1093-2/2020 ze dne 2. 3. 2020. HZS OLK žadateli mj. sdělil, že s problémem špatně parkujících vozidel se setkává velice často a v dané věci spolupracuje mj. i se statutárním městem Olomouc, Městskou policií Olomouc či Policií ČR. 

Dne 28. 1. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval podrobné informace o prvcích kritické informační infrastruktury na území Olomouckého kraje a jejich výskytu ve strategických dokumentech Olomouckého kraje. Žádosti bylo vyhověno částečně přípisem čj. HSOL-774-2/2020 ze dne 7. 2. 2020, a to v části poskytnutí obecných informací o kritické informační infrastruktuře na území Olomouckého kraje. V části týkající se detailního seznamu prvků kritické informační infrastruktury na území Olomouckého kraje a poskytnutí typového plánu (včetně karty opatření) Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury byla žádost odmítnuta, jelikož se jedná o citlivé informace.

Dne 11. 12. 2019 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval detailní seznam ukrytí pro celý Olomoucký kraj včetně již vyřazených úkrytů s dalšími detailními informacemi o úkrytech, a to ve stavu k roku 2001. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem čj. HSOL-7072-2/2019 ze dne 23. 12. 2019. HZS OLK žadateli poskytl seznam ukrytí pro Olomoucký kraj včetně detailních informací ke každému úkrytu.

Dne 28. 8. 2019 obdržel HZS OLK  žádost o informace, ve které žadatel požadoval kopii závazného stanoviska HZS OLK a protokol HZS OLK o prohlídce stavby, vše týkající se areálu společnosti GLOBAL RECYCLING, a. s., v Klenovicích na Hané. Žádosti o informace bylo vyhověno částečně dne 4. 9. 2019 přípisem čj. HSOL-4383-2/2019, a to v části poskytnutí závazného stanoviska HZS OLK. V části týkající se poskytnutí protokolu o prohlídce stavby byla žádost zamítnuta, jelikož tato informace neexistuje.

Dne 6. 8. 2019 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval informace o systému připojování objektů na pult centralizované ochrany a informace o smlouvě mezi HZS OLK a společností LARGO PCO, s. r. o. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno dne 13. 8. 2019 přípisem čj. HSOL-4417-2/2019.

Dne 31. 7. 2019 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval kopie závazných stanovisek HZS OLK, kopii protokolu HZS OLK o tematické kontrole a informaci o provedené kontrole, vše týkající se areálu společnosti GLOBAL RECYCLING, a. s., v Klenovicích na Hané. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno dne 12. 8. 2019 přípisem čj. HSOL-4384-2/2019.

vytisknout  e-mailem