HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí a stížnost na postup při vyřizování  žádosti o informace

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k HZS Olomouckého kraje. Pro podání odvolání není stanoven žádný formulář.

Odvolání  je spolu se spisovým materiálem předloženo Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Proti postupu HZS Olomouckého kraje může žadatel o informaci podat písemnou či ústní stížnost, a to do 30 dnů ode dne doručení odkazu na již zveřejněnou informaci, odložení žádosti, oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace případně neposkytnutí informace ve stanovené lhůtě. Stížnost se podává ústně nebo písemně u HZS Olomouckého kraje. Pro podání stížnosti není stanoven žádný formulář. O stížnosti rozhoduje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, odvolací řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení podle zákona č. 106/1999 Sb. se použijí ustanovení správního řádu, pokud zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví jinak. Dále se při postupu podle zákona č. 106/1999 Sb. použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ustanovení § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.

vytisknout  e-mailem