HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Působnost HZS kraje je stanovena zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o požární ochraně), zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku požární ochrany:

 • zpracovává koncepci požární ochrany kraje,
 • vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany,
 • kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární ochrany,
 • odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje,
 • zřizuje a provozuje operační a informační střediska HZS kraje,
 • přijímá tísňová volání na linkách 150 a 112,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby HZS kraje,
 • řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany (dále jen jednotky PO),
 • koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány,
 • soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí,
 • zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
 • soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek PO a řízení záchranných prací,
 • zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek PO na území kraje,
 • v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen generální ředitelství) řídí a organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků,
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany,
 • zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji krajskému úřadu,
 • zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného generálním ředitelstvím,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 • prostřednictvím jednotek HZS kraje zajišťuje úkoly dle § 70 zákona o požární ochraně.

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku integrovaného záchranného systému (dále jen IZS):

 • zabezpečuje plnění úkolů operačních a informačních středisek IZS,
 • organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji při zpracování poplachového plánu IZS, podílí se na zajištění havarijní připravenosti a ověřuje ji prověřovacími a taktickými cvičeními,
 • usměrňuje IZS na úrovni kraje,
 • spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu uceleného povodí podle zvláštního právního předpisu,
 • uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,
 • řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS,
 • zpracovává poplachový plán IZS kraje,
 • koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené ministerstvem vnitra a krajským úřadem,
 • organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek IZS zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení,

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení:

 • organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji při přípravě na krizové situace a jejich řešení,
 • vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,
 • zpracovává krizový plán kraje a krizový plán obce s rozšířenou působností; k tomu vyžaduje součinnost příslušných subjektů, a vnější havarijní plán,
 • vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu řešení krizových situací v rozsahu § 15 odst. 3 krizového zákona,
 • plní úkoly stanovené ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností v rozsahu krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • předává ministerstvu vnitra, hejtmanovi, starostovi obce s rozšířenou působností a Policii ČR na jejich žádost údaje podle § 15 odst. 3 krizového zákona,
 • vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje a krizového štábu obce s rozšířenou působností,
 • seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • za nouzového stavu a stavu ohrožení státu vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené generálnímu ředitelství; vede evidenci údajů
  o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí,
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • organizuje ve spolupráci s krajským úřadem vzdělávání v oblasti krizového řízení,
 • vykonává kontrolu v oblasti krizového řízení u obcí s rozšířenou působností  v součinnosti s krajským úřadem, u obcí v součinnosti s obecním úřadem  s rozšířenou působností a u právnických a podnikajících fyzických osob, kterým byla uložena povinnost vyplývající z krizového zákona,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 • zpracovává vlastní plán krizové připravenosti.

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany (dále jen CO):

 • zabezpečuje varování a vyrozumění, podílí se na zajištění havarijní připravenosti,
 • organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
 • organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
 • organizuje hospodaření s materiálem CO,
 • sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva,
 • vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO a staveb dotčených požadavky CO v kraji,
 • je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,
 • organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření,
 • organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva,
 • usměrňuje postup při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich personálu v kraji,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 • zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku ochrany obyvatelstva podle zaměření stanoveného generálním ředitelstvím.

vytisknout  e-mailem