HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 8. 2. 2023 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval poskytnutí informací k dokumentu “Požárně bezpečnostní řešení, Rozsah a obsah dle § 41 vyh. 246/2001 ve znění pozdějších předpisů, zpracováno 22. 9. 2019, zpracoval Ing. Ivo Straka, Sudkov 288, 788 21, ověřil Ing. Libor Fleischer” ve vztahu k objektům projektu „Papírenský stroj PS6“, a to SO-01 Příprava papíroviny, SO-02 Hala papírenského stroje, SO-03 Sklad a úpravna, SO05 Hala a SO08 Kotelna. Konkrétně požadoval poskytnutí informací o konstrukci, materiálové skladbě a tloušťce jednotlivých prvků obvodového pláště a střešního pláště u výše uvedených objektů podle dokumentace Požárně bezpečnostní řešení. Informace byly žadateli zaslány dne 22. 2. 2023 přípisem čj. HSOL-675-2/2023.

Dne 19. 1. 2023 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve kterých žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně umístění požární poplachové sirény (elektrická rotační), konkrétně poskytnutí informací, zda existuje nějaký předpis, podle kterého se musí postupovat při umísťování poplachové sirény v obci, zejména kde a jak má být umístěna, jaké jsou odstupové vzdálenosti od sousedních obytných domů atd., kdo odpovídá za umístění poplachové sirény, kdo je majitel poplachové sirény, zda umístění poplachové sirény podléhá stavebnímu řízení a na koho se obrátit v případech nevhodného umístění poplachové sirény. Informace byly žadateli zaslány dne 30. 1. 2023 přípisem čj. HSOL-474-2/2023.

Dne 27. 12. 2022 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve kterých žadatel požadoval poskytnutí informací v souvislosti s výrobním objektem „Papírenský stroj PS6“ společnosti OP papírna, s.r.o. v obci Olšany, konkrétně poskytnutí spisového přehledu (soupis dokumentů) spisu vedeného u HZS Olomouckého kraje k výrobnímu objektu projektu pod názvem „Papírenský stroj PS6“ společnosti OP papírna, s.r.o. Olšany, a to včetně data vystavení dokumentu, odeslání/přijetí dokumentu od roku 2018 do současnosti, seznamu veškerých úkonů, které HZS Olomouckého kraje v souvislosti s vydáním souhlasného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu „Papírenského stroje PS6“ učinil, dokumentu souhlasného závazného stanoviska HZS Olomouckého kraje ÚO Šumperk ke kolaudačnímu souhlasu „Papírenský stroj PS6“ a v případě účasti zástupců KHS Olomouckého kraje na závěrečné kontrolní prohlídce „Papírenského stroje PS6“, protokolu z této závěrečné prohlídky. Informace byly žadateli zaslány dne 9. 1. 2023 přípisem čj. HSOL-5516-3/2022.

Dne 9. 11. 2022 obdržel HZS OLK žádost o informace, kterou žadatel požadoval poskytnutí informací v souvislosti s požárem, který byl na katastrálním území obce Suchonice ohlášen a likvidován jednotkami požární ochrany dne 21. 3. 2020, konkrétně požadoval sdělení časové osy s popisem likvidace požáru, přesného místa vzniku a průběhu požáru, co hořelo, jaké prostředky byly na likvidaci požáru nasazeny, počtů jednotek, techniky, použité technologie a postupů pro zdolání požáru, jaká byla spotřeba hasících látek pro likvidaci požáru, jakým způsobem se likvidovalo požářiště, naměřených dat v průběhu požáru a poskytnutí fotodokumentace pořízené při likvidaci požáru. Požadované informace byly žadateli zaslány dne 24. 11. 2022 přípisem čj. HSOL-4985-2/2022.

Dne 4. 10. 2022 obdržel HZS OLK 2 žádosti o informace téhož znění, ve kterých žadatel požadoval poskytnutí informace z evidence úkrytového fondu, konkrétně sdělení bližší identifikace krytu, přesné adresy nebo GPS souřadnic krytů, informace o stavu krytů, kapacity krytů, případně dostupných historických dat souvisejících s vývojem počtu krytů. Požadované informace byly žadateli zaslány dne 18. 10. 2022 přípisem čj. HSOL-4385-3/2022, který byl dne 19. 10. 2022 doplněn přípisem čj. HSOL-4385-4/2022.

Dne 18. 2. 2022 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval informace o požáru skládky komunálního odpadu v obci Mrsklesy v roce 2021 a 2022 a dále ohledně povinnosti informování veřejnosti ohledně požáru skládky. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 1. 3. 2022, čj. HSOL-883-2/2022 a požadované informace byly poskytnuty.

Dne 17. 1. 2022 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval informace ohledně parametrů přístupové pozemní komunikace dle norem požární bezpečnosti. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 27. 1. 2022, čj. HSOL-425-2/2022 a požadované informace byly poskytnuty.

Dne 16. 11. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval konkrétní informace týkající se parametrů přístupové pozemní komunikace k objektům pro rodinné bydlení dle norem požární bezpečnosti. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 23. 11. 2021, čj. HSOL-6393-3/2021. Žadateli byly požadované informace poskytnuty včetně odkazu na příslušné české technické normy.

Dne 12. 11. 2021 obdržel HZS OLK celkem pět obsahově totožných žádostí o informace od skupiny žadatelů, kteří požadovali poskytnutí informací týkajících se všech podnětů ke kontrole podaných u HZS OLK vůči skupině žadatelů či provozu jejich zařízení nacházejícím se na adrese Klenovice na Hané čp. 292, a to tři roky zpětně. Všem žádostem o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisy ze dne 23. 11. 2021, čj. HSOL-6502-2/2021, HSOL-6503-2/2021, HSOL-6504-2/2021, HSOL-6505-2/2021 a HSOL-6506-2/2021. Žadatelům byla poskytnuta anonymizovaná kopie podnětu ke kontrole.

Dne 21. 9. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací týkajících se záměru společnosti TOMEGAS, s. r. o. navýšit kapacitu zásobníků propan-butan umístěných na pozemcích v katastrálním území Řepčín v Olomouci. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem ze dne 4. 10. 2021, čj. HSOL-5305-2/2021. Žadateli byly poskytnuty požadované informace o uvedeném záměru, které měl HZS OLK k dispozici, a dále kopie závazného stanoviska HZS OLK k uvedenému záměru.

Dne 17. 8. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval poskytnutí stanoviska HZS OLK, územní odbor Prostějov, ze dne 7. 4. 2014, č. j. HSOL-1686-2/2014, které bylo vydáno k projektové dokumentaci ke změně užívání stavby haly, jež je součástí pozemku parc. č. st. 394 v k. ú. Klenovice na Hané a byla zkolaudována dne 31. 10. 1983, č. j. 413/332/83/Šik jako skladový areál, na provoz recyklační linky plastů. Požadované stanovisko bylo žadateli zasláno dne 24. 8. 2021 přípisem čj. HSOL-4491-2/2021.

Dne 22. 7. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací v souvislosti s požárem drtiče odpadu v areálu bývalého zemědělského družstva v Suchonicích, tj. konkrétně na pozemku parc. č. 463/2 a 463/4 v k. ú. Suchonice, ze dne 20. 7. 2021, konkrétně požadoval zprávy velitele zásahu a velitele jednotky, informace, zda v souvislosti s požárem došlo k úniku nebezpečných látek do půdy, do atmosféry, došlo k jiným imisím, nacházel se na místě požáru či v jeho okolí materiál obsahující nebezpečné látky, mohlo dojít k ublížení na zdraví obyvatelstva nebo ohrožení či poškození životního prostředí, zda byl požár komunikován s Českou inspekcí Životního prostředí a zaslání fotografií, popř. videozáznamů. Požadované informace byly žadateli poskytnuty přípisem čj. HSOL-4090-2/2021 ze dne 2. 8. 2021.

Dne 24. 5. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací v souvislosti se zásahem HZS OLK u havárie na řece Bečvě dne 20. 9. 2020, konkrétně informace jaké vzorky, kterých druhů přírodnin byly 20. 9. 2020, případně v dalších sedmi dnech, HZS OLK zajištěny na toku řeky Bečvy na území Olomouckého kraje, konkrétně na úseku od lokality obce Špičky, místní část Kamenec, až po lokalitu obce Hranice, místní část Hranice – Rybáře, dále poskytnutí protokolů z veškerých kontrol odběrů vzorků a místních šetření HZS OLK v uvedeném území a poskytnutí konkrétních výsledků provedených laboratorních analýz veškerých HZS OLK odebraných vzorků. Požadované informace byly žadateli poskytnuty přípisem čj. HSOL-2912-4/2021 ze dne 4. 6. 2021, mimo část žádosti požadující poskytnutí protokolů z veškerých kontrol odběrů vzorků a místních šetření a poskytnutí konkrétních výsledků provedených laboratorních analýz veškerých HZS OLK odebraných vzorků. V této části byla žádost rozhodnutím čj. HSOL-2912-5/2021 ze dne 4. 6. 2021 odmítnuta.

Dne 27. 4. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací v souvislosti se zásahem HZS OLK u havárie na řece Bečvě dne 20. 9. 2020, konkrétně informací, jak byla mimořádná událost krajským operačním a informačním střediskem vyhodnocena, proč nebylo krajským operačním a informačním střediskem vydáno pro občany varování neprodleně poté, co k havárii došlo, zda byl naplněn havarijní plán kraje v části konkrétních činností, kdy, jak a s jakým obsahem byly krajským operačním a informačním střediskem o havárii informováni starostové a úřady obcí s rozšířenou působností, poskytnutí dokumentace a zda krajské operační a informační středisko informovalo dotčené obce a veřejnost o zjištěném charakteru znečištění a kdy k tomuto došlo. Požadované informace byly žadateli poskytnuty přípisem čj. HSOL-2402-2/2021 ze dne 11. 5. 2021.

Dne 2. 3. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace týkající se oblasti veřejných zakázek, a sice jaké právnické osoby HZS OLK zřídil či založil od 1.1.1993, jaké byly v roce 2020 uzavřeny 3 nejvýznamnější veřejné zakázky na základě vertikální spolupráce, horizontální spolupráce a s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem dle z. č. 134/2016 Sb., jakým způsobem HZS OLK zajišťuje dodržení zásady transparentnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby a jaká organizační složka státu je přímo nadřízena HZS OLK. Dále podatel požadoval sdělení organizační struktury HZS OLK včetně počtu zaměstnanců a sdělení internetové adresy profilu zadavatele používané HZS OLK. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno dne 12. 3. 2021 přípisem čj. HSOL-1264-2/2021.

Dne 21. 2. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací týkajících se zabezpečení požární ochrany v objektu společnosti GLOBAL RECYCLING a. s., v Klenovicích na Hané. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno dne 4. 3. 2021 přípisem čj. HSOL-1059-2/2021.

Dne 2. 2. 2021 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval sdělení informací v souvislosti se zásahem HZS OLK u havárie na řece Bečvě dne 20. 9. 2020, konkrétně informací ohledně přesného postupu HZS OLK při zásahu, odběru vzorků a výsledků rozborů těchto vzorků. Požadované informace byly žadateli poskytnuty přípisem čj. HSOL-688-6/2020 ze dne 16. 2. 2021, mimo část žádosti požadující poskytnutí protokolů z veškerých kontrol odběrů vzorků a místních šetření týkající se úseku řeky Bečvy mimo území Olomouckého kraje. V této části byla žádost rozhodnutím čj. HSOL-688-7/2021 ze dne 16. 2. 2021 odmítnuta, jelikož tato informace neexistuje.

Dne 18. 5. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které se žadatel dotazoval, zdali u HZS OLK existují služební místa, která pro přijetí a následný výkon služby nevyžadují platné osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a to jak z hlediska současného stavu, tak z hlediska stavu k 30. 12. 2016. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem čj. HSOL-2825-2/2020 ze dne 27. 5. 2020. HZS OLK žadateli sdělil, že u HZS OLK existují služební místa, která pro přijetí a následný výkon služby nevyžadují platné osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi, přičemž těchto služebních míst je většina. Stejně tak tomu bylo ke dni 30. 12. 2016.

Dne 30. 4. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval kopii písemné zprávy kontrolovaného subjektu o odstranění nedostatků zjištěných při tematické kontrole, dále informace o prověření odstranění nedostatků u kontrolovaného subjektu ze strany HZS OLK a všech dalších rozhodnutí a dokumentů, které HZS OLK vydal v souvislosti s tematickou kontrolou, vše týkající se areálu společnosti GLOBAL RECYCLING, a. s., v Klenovicích na Hané. Žádosti o informace bylo vyhověno částečně přípisem čj. HSOL-2468-2/2020 ze dne 14. 5. 2020, a to v části poskytnutí informací o prověření odstranění nedostatků ze strany HZS OLK a v části požadující poskytnutí dalších dokumentů, které HZS OLK vydal v souvislosti s tematickou kontrolou předmětného areálu. V části týkající se poskytnutí písemné zprávy kontrolovaného subjektu o odstranění nedostatků byla žádost odmítnuta, jelikož tato informace neexistuje.

Dne 22. 4. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval kopii závazného stanoviska HZS OLK ke změně užívání stavby soukromé osoby a kopii požárně bezpečnostního řešení zpracovaného pro danou stavbu, na základě které bylo závazné stanovisko HZS OLK vydáno. Žádosti bylo vyhověno částečně přípisem čj. HSOL-2411-2/2020 ze dne 15. 5. 2020, a to v části poskytnutí kopie závazného stanoviska HZS OLK. V části týkající se poskytnutí kopie požárně bezpečnostního řešení stavby byla žádost odmítnuta z důvodu ochrany autorských práv.

Dne 19. 2. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které se žadatel dotazoval, zdali se HZS OLK setkává s problémem špatně parkujících vozidel na sídlištích města Olomouce, a pokud ano, zdali byla tato věc řešena s Magistrátem města Olomouce. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem čj. HSOL-1093-2/2020 ze dne 2. 3. 2020. HZS OLK žadateli mj. sdělil, že s problémem špatně parkujících vozidel se setkává velice často a v dané věci spolupracuje mj. i se statutárním městem Olomouc, Městskou policií Olomouc či Policií ČR. 

Dne 28. 1. 2020 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval podrobné informace o prvcích kritické informační infrastruktury na území Olomouckého kraje a jejich výskytu ve strategických dokumentech Olomouckého kraje. Žádosti bylo vyhověno částečně přípisem čj. HSOL-774-2/2020 ze dne 7. 2. 2020, a to v části poskytnutí obecných informací o kritické informační infrastruktuře na území Olomouckého kraje. V části týkající se detailního seznamu prvků kritické informační infrastruktury na území Olomouckého kraje a poskytnutí typového plánu (včetně karty opatření) Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury byla žádost odmítnuta, jelikož se jedná o citlivé informace.

Dne 11. 12. 2019 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval detailní seznam ukrytí pro celý Olomoucký kraj včetně již vyřazených úkrytů s dalšími detailními informacemi o úkrytech, a to ve stavu k roku 2001. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno přípisem čj. HSOL-7072-2/2019 ze dne 23. 12. 2019. HZS OLK žadateli poskytl seznam ukrytí pro Olomoucký kraj včetně detailních informací ke každému úkrytu.

Dne 28. 8. 2019 obdržel HZS OLK  žádost o informace, ve které žadatel požadoval kopii závazného stanoviska HZS OLK a protokol HZS OLK o prohlídce stavby, vše týkající se areálu společnosti GLOBAL RECYCLING, a. s., v Klenovicích na Hané. Žádosti o informace bylo vyhověno částečně dne 4. 9. 2019 přípisem čj. HSOL-4383-2/2019, a to v části poskytnutí závazného stanoviska HZS OLK. V části týkající se poskytnutí protokolu o prohlídce stavby byla žádost zamítnuta, jelikož tato informace neexistuje.

Dne 6. 8. 2019 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval informace o systému připojování objektů na pult centralizované ochrany a informace o smlouvě mezi HZS OLK a společností LARGO PCO, s. r. o. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno dne 13. 8. 2019 přípisem čj. HSOL-4417-2/2019.

Dne 31. 7. 2019 obdržel HZS OLK žádost o informace, ve které žadatel požadoval kopie závazných stanovisek HZS OLK, kopii protokolu HZS OLK o tematické kontrole a informaci o provedené kontrole, vše týkající se areálu společnosti GLOBAL RECYCLING, a. s., v Klenovicích na Hané. Žádosti o informace bylo v plném rozsahu vyhověno dne 12. 8. 2019 přípisem čj. HSOL-4384-2/2019.

vytisknout  e-mailem