HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

 • Výroční zpráva za rok 2020
 • Poskytování informací
 • Vyžádané informace
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015

Výroční zpráva za rok 2020

 V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zveřejňuje v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona.

1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informací:
- celkem bylo podáno 8 žádostí.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
- nebylo podáno žádné odvolání.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
- žádný opis nebyl vydán.

4. Počet podaných stížností na postup při vyřizování žádostí o informace:
- nebyla podána žádná stížnost.

5. Další informace vztahující se k uplatňování citovaného zákona:
- v roce 2020 byly také vyřizovány ústní dotazy (včetně telefonických) občanů s tím, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje tyto dotazy neeviduje.

Liberec dne 4. ledna 2021

plk. Mgr. Jan Málek
statutární zástupce
HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Výroční zpráva ke stažení

Poskytování informací

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

I.
Způsob založení HZS Libereckého kraje

 1. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „HZS LK") byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, a to s účinností od 1. 1. 2001.
 2. Pro Hasičský záchranný sbor ČR je aktuální právní úpravou zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o HZS“).
 3. Hasičský záchranný sbor ČR tvoří: a) generální ředitelství HZS ČR, které je součástí Ministerstva vnitra, b) hasičské záchranné sbory krajů, c) záchranný útvar, d) škola.
 4. HZS LK je organizační složkou státu a účetní jednotkou podle zákona 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

II.
Důvod založení

 1. Základním úkolem HZS LK je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.
 2. Konkrétní působnost HZS LK je upravena zvláštními zákony, a to zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále také „zákon o PO“), zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

III.
Organizační struktura HZS LK

 1. HZS LK je součástí Hasičského záchranného sboru ČR. Přímo nadřízeným orgánem je Ministerstvo vnitra ČR - generální ředitelství HZS ČR.
 2. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona o PO a ustanovení § 7 zákona o HZS, je HZS LK správním úřadem, a to ve věcech:

          a) požární ochrany,
          b) ochrany obyvatelstva,
          c) civilního nouzového plánování,
          d) integrovaného záchranného systému a
          e) krizového řízení, s výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

      3. Územní působnost HZS LK je při výkonu státní správy shodná s územním obvodem Libereckého kraje.  
      4. Sídlem HZS LK je Liberec. Kontaktní adresa HZS LK je:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
krajské ředitelství
Barvířská 29/10
460 01 Liberec III

Tel.: 950 470 100
Fax: 950 470 125
Email: spisovna@hzslk.cz 
Datová schránka:
hv4aivj

    5. Vnitřní struktura HZS LK se člení takto:

         a) krajské ředitelství HZS LK,
         b) územní odbory HZS LK,
         c) jednotky HZS LK.

     6. Organizační součástí krajského ředitelství HZS LK jsou krajské operační a informační středisko.

     7. Krajské ředitelství HZS LK se vnitřně člení na:

         a) úsek prevence a civilní nouzové připravenosti (CNP),
         b) úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení,
         c) kancelář krajského ředitele,
         d) úsek ekonomiky a
         e) pracoviště interního auditu a kontroly.

      8. Za HZS LK jedná krajský ředitel, v případě jeho nepřítomnosti statutární zástupce. V rozsahu stanoveném organizačním řádem, jinými předpisy nebo na základě písemného zmocnění krajského ředitele jednají jeho jménem též náměstci krajského ředitele nebo ředitel kanceláře. Ostatní pracovníci mohou jednat za HZS LK jen na základě písemného zmocnění krajského ředitele.

    9. Pro zabezpečení bezprostředního výkonu státní správy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení jsou zřízeny územní odbory HZS LK.

     10. Místní působnost územních odborů HZS LK je při výkonu státní správy dána územím okresu.

     11. Územními odbory HZS LK jsou následující:

      a) územní odbor HZS LK Česká Lípa: Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa
          - tel.: 950 475 021, fax: 950 475 001, e-mail: spisovna@hzslk.cz
          - stanice Česká Lípa, stanice Jablonné v Podještědí a stanice Doksy.

       b) územní odbor HZS LK Liberec: Šumavská 414/11, 460 01 Liberec
            - tel.: 950 470 180, fax: 950 471 008, e-mail: spisovna@hzslk.cz
            - stanice Liberec a stanice Raspenava.

       c) územní odbor HZS LK Jablonec nad Nisou: Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec nad Nisou
           - tel.: 950 481 020, fax: 950 481 005, e-mail: spisovna@hzslk.cz
           - stanice Jablonec nad Nisou a stanice Tanvald.

       d) územní odbor HZS LK Semily: Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily
           - tel.: 950 485 390, fax: 950 485 001, e-mail: spisovna@hzslk.cz
           - stanice Semily, stanice Turnov, stanice Jilemnice.

IV.
Místo a způsob podání žádosti o poskytnutí informací, stížnosti, návrhu, podnětu či jiného dožádání dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o přístupu k informacím“)

1. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „žádost"), lze podat ústně, písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací takto:

    a) ústní žádost lze podat osobně v denní pracovní době v sídle Krajského ředitelství HZS LK na adrese shora uvedené pod čl. III odst. 4 a na adrese územních odborů HZS LK uvedených shora pod čl. III, odst. 11;

  b) písemnou žádost lze podat prostřednictvím pošty či jiného držitele poštovní licence na adrese Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III nebo na adresách územních odborů HZS LK uvedených shora; písemnou žádost lze také podat osobně v denní pracovní době na podatelně Krajského ředitelství HZS LK;

   c) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací lze žádost podat v elektronické podatelně na e-mailové adrese: spisovna@hzslk.cz.

2. Z žádosti musí být zřejmé (§ 14 odst. 2 věta první zákona o přístupu k informacím):

   a) komu je určena,
   b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
   c) jaká informace je požadována,
   d) je-li žadatelem fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
   e) je-li žadatelem právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

3. Písemná žádost musí být srozumitelná a konkrétní. Pro podání žádosti není stanoven žádný formulář.

4. Za předpokladu, že HZS LK disponuje ústně požadovanou informací, poskytne ji žadateli v jednoduchých záležitostech bezprostředně, popř. odkáže na její zveřejnění. Pokud žadatel takto poskytnutou informaci nepovažuje za dostačující nebo v případě složitějších záležitostí vyzve HZS LK žadatele k podání žádosti písemně (§ 13 zákona o přístupu k informacím).

5. HZS LK obsah písemné žádosti posoudí a:

   a) brání-li nedostatek povinných údajů o žadateli uvedených v odst. 2 tohoto článku postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, HZS LKžádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona o přístupu k informacím),

   b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, HZS LK rozhodne o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona o přístupu k informacím),

   c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, HZS LKžádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti žadateli (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona o přístupu k informacím), d)neodmítne-li žádost, poskytne HZS LK informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona o přístupu k informacím.). 

6. Pokud HZS LK žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

7. Proti rozhodnutí o odmítnutí lze podat odvolání, a to do 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského ředitelství HZS LK, a to písemně.

8. Není-li odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí vyřízeno v rámci autoremedury, rozhoduje o něm nadřízený orgán HZS LK, a to Ministerstvo vnitra České republiky - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí je přezkoumatelné soudem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

9. Na řízení podle §§ 15 a 16 zákona o svobodném přístupu k informacím, včetně počítání lhůt, se použije správní řád.

10. Náklady spojené s poskytnutím informace, není-li sdělena ústně, se zpoplatňují. Výše úhrad nákladů spojených s poskytnutím informace je stanovena v sazebníku úhrad uvedeným níže.

11. Žadatel je oprávněn podat v souladu s ustanovením § 16a zákona o přístupu k informacím, stížnost na postup při vyřizování jeho žádosti u HZS LK, pokud: a)nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci, b)žádost nebyla vyřízena (poskytnuta či zamítnuta) v zákonem stanovených lhůtách, c)informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, d)nesouhlasí s výší úhrady nákladů spojených s poskytnutím informací.

Lhůta pro podání stížnosti je 30 kalendářních dnů ode dne doručení sdělení uvedených pod písmeny a), c), d) tohoto odstavce a v případě důvodu pod písm. b) ode dne, kdy uplynula zákonná lhůta pro poskytnutí informace, a to způsobem shora uvedeným.

V.
Lhůty pro poskytování informací dle zákona o přístupu k informacím

1. Žádost je podána dnem, kdy ji HZS LK obdržel.

2. HZS LK poskytne požadovanou informaci ve lhůtě 15 kalendářních dnů od dne podání žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše na 25 kalendářních dnů, a to jen z těchto závažných důvodů:

   a) vyhledání a sběr informací nad rámec působnosti útvaru vyřizujících žádost,
   b) vyhledávání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti,
   c) konzultace s jiným státním orgánem nebo mezi dvěma či více složkami HZS LK.

3. Žadatel je o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován, a to ještě před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

4. V případě odložení žádosti informuje žadatele o tomto kroku HZS LK do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však v základní nebo prodloužené lhůtě (15 resp. 25 kalendářních dnů) pro vyřízení žádosti.

VI.
Výše a úhrada nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel hradí věcné a osobní náklady v následujícím rozsahu

1. Věcné náklady:

a)

tisk nebo kopírování černobílé

- jednostranné formátu A4

2,00 Kč

/stránka

- oboustranné formátu A4

4,00 Kč

/stránka

- jednostranné formátu A3

4,00 Kč

/stránka

- oboustranné formátu A3

8,00 Kč

/stránka

b)

tisk nebo kopírování barevné

- jednostranné formátu A4

10,00 Kč

/stránka

- oboustranné formátu A4

20,00 Kč

/stránka

- jednostranné formátu A3

20,00 Kč

/stránka

- oboustranné formátu A3

40,00 Kč

/stránka

c)

náklady na 1 ks prázdného DVD

8,00 Kč

/ ks

d)

balné:

Obálka A5

1,00 Kč 

 ks

Obálka A4

5,00 Kč

 ks

Obálka bublinková

2,00 Kč

ks

Ostatní typy balicích prostředků

podle aktuálního ceníku kancelářských potřeb

   e) náklady na poštovní služby - dle platného ceníku provozovatele poštovních služeb,
   f) cena za informaci obsaženou v publikaci nebo tiskovině vydané HZS LK se rovná výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku,
   g) další věcné náklady - podle charakteru poskytované informace, HZS LK sdělí výši nákladů předem.

2. Osobní náklady: při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací je sazba odvozená z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů a činí 260 Kč/hod/osobu. Částka je účtována za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací za předpokladu, že celková doba vyhledání a zpracování přesáhne 1 hodinu.

3. Celková výše požadované úhrady nákladů je tvořena součtem osobních a věcných nákladů.

4. Nepřesáhnou-li náklady na poskytnutí informace v případě jedné žádosti částku 50 Kč, poskytovatel informace nebude úhradu nákladů požadovat.

5. Tento sazebník úhrad za poskytování informací je platný od 29. 1. 2021.

VII.
Přehled nejdůležitějších právních předpisů

1. Nejdůležitějšími právními předpisy, podle nichž HZS LK zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, které upravují další práva občanů ve vztahu k HZS LK, a právní předpisy další, jsou tyto:

  a) ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., usnesení Předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,          b) zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a jeho prováděcí předpisy,
   c) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy,
   d) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, a jeho prováděcí předpisy,
   e) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a jeho prováděcí předpisy,
   f) zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, a jeho prováděcí předpisy,
   g) zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
   h) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
   i) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

2. Výše uvedené právní předpisy jsou k nahlédnutí ve sbírce zákonů, knihovnách, na internetu a v odborných počítačových systémech s tím, že právní předpisy vydané v rámci působnosti HZS LK jsou k dispozici v jeho v sídle.

V Liberci dne 29. ledna 2021

plk. Mgr. Jan Málek, vrchní rada
statutární zástupce ředitele HZS LK

Vyžádané informace

Tyto informace jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona.


2021


Požár průmyslového objektu v Chrastavě
Dne 5. srpna 2021 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se mimořádné události požáru průmyslového objektu v Chrastavě, ke kterému došlo dne 26.2.2021. Žadateli bylo sděleno, že kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných kontrolovanou osobou v důsledku předmětné mimořádné události, nikoli však kontrola mimořádné události, byla zahájena v den požáru s tím, že předmětná kontrola byla ukončena. Přestupkové řízení v souvislosti s mimořádnou událostí nebylo zahájeno, neboť stále v této věci probíhá šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení. K odevzdání věci jinému správnímu orgánu nedošlo. Ve zbývající části podané žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí v souladu s § 15 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Přehled míst mimořádných situací
Dne 26. července 2021 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s přehledem míst mimořádných událostí, u kterých zasahovaly jednotky stanice HZS Turnov v období 1.1.2020 až 31.12.2020.


Použití služebního dopravního prostředku 
Dne 22. dubna 2021 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací týkající se použití služebního dopravního prostředku, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha 20.4.2021


Počet výjezdů na adresu Žitná 824, Liberec 
Dne 14. dubna 2021 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací týkající se výjezdů na adresu Žitná 824, Liberec v období 1.1.2020 – 11.4.2021, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha 14.4. 2021 
 Dne 5. března 2021 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací týkající se aplikace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha 5.3.2021Průměrný dojezdový čas
Dne 11. ledna 2021 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací k dojezdové době první jednotky požární ochrany na území měst Nový Bor a Jablonné v Podještědí k místu události v roce 2020. Žadateli byla poskytnuta informace, že průměrný dojezdový čas první jednotky požární ochrany na území těchto obcí je u Nového Boru 7,74 minut a u Jablonného v Podještědí 6,95 minut.


2020


Provoz bezpilotních letadel
Dne 20. července 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací k provozu bezpilotních letadel využívaných Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha


Osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi
Dne 22. května 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informace, zda v rámci našeho bezpečnostního sboru existují služební místa, která pro přijetí a následný výkon služby nevyžadují platné osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a reflektující současný stav a stav k 30. prosinci 2016. Žadateli byla podána informace, že u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje k 30. prosinci 2016 bylo systemizováno 347 služebních míst, která nevyžadují platné osvědčení pro styk s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a že v současné době je systemizováno 370 těchto služebních míst.


Požáry v přírodním prostředí
Dne 13. května 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí statistických údajů týkajících se požárů v přírodním prostředí, a to v podobě uvedené v přílohách.

Požáry   Souhrn
 


Stavební prevence
Dne 19. března 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací, zda bylo vydáno závazné stanovisko, povolení, popřípadě změna v užívání stavby, ke stavbě v k.ú. Velenice u Zákup. Vlastním šetřením a vyhodnocením informací od místně příslušného stavebního úřadu Městského úřadu v Zákupech bylo zjištěno, že k dotazované stavbě žádné závazné stanovisko (k povolení, ke změně v užívání apod.) Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje vydáno nebylo.
Dopravní nehody  
Dne 3. března 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o informace výskytu dopravních nehod v období od 7. 11. 2017 do 21. 11. 2017, které se staly na pozemní komunikaci, silnici I. třídy č. 35 v Liberci, u exitu 23 ve směru na Prahu.

Jednalo se o tyto dopravní nehody:
   13. 11. 2017, 16:33, bez úniku provozních kapalin,
   21. 11. 2017, 11:26, řešen únik provozních kapalin.


Komplexní zprávy o velkých povodních
Dne 14. února 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací nebo materiálů týkajících se zhodnocení efektivity využití sil a prostředků AČR při proběhlých mimořádných událostech a krizových situacích, kam byla vyžádána. Žadateli byl zaslán odkaz na internetovou stránku, kde jsou zveřejněny komplexní zprávy o velkých povodních včetně činnosti složek IZS - http://voda.chmi.cz/pov/index.html


Přehled počtu mimořádných událostí a zásahů
Dne 14. února 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí přehledu zásahů a činností jednotlivých jednotek požární ochrany (JSDH) v obcích za roky 2013 – 2018 a dále o poskytnutí seznamu JSDH s počty jejich zásahů v Libereckém kraji, a to v podobě uvedené v přílohách.

Události v obcích        Zásahy JSDHO  


Prvky kritické informační infrastruktury
Dne 10. února 2020 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o informace z oblasti krizového řízení,  a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha


2019Dopravní nehoda 26.6.2019
Dne 23. října 2019 byla poskytnuta následující informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o zaslání zprávy o výjezdu HZS k dopravní nehodě ze dne 26.6.2019, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha
 Připojení na pult centralizované ochrany
Dne 21. srpna 2019 byla poskytnuta následující informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informace, na základě jaké právní skutečnosti jsou subjekty, které požádají o připojení elektronické požární signalizace na pult centralizované ochrany, povinny uzavřít smlouvu o technickém zabezpečení pouze se společností uvedenou v žádosti, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha
 


Požáry způsobené dětmi
Dne 6. srpna 2019 byla poskytnuta následující informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o informaci o počtu požárů způsobených dětmi.

Rok       Kategorie děti do 15 let
------------------------------------------
2014      1
2015      2
2016      2
2017      5
2018      6
 
Preventivně výchovná činnost
Dne 30. července 2019 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí vyhodnocovacích tabulek preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje za období 2013 - 2018, a to v podobě uvedené v přílohách.

2013  2014  2015  2016  2017  2018 


Stálé úkryty
Dne 12. června 2019 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí seznamu ukrytí pro celý Liberecký kraj včetně již vyřazených úkrytů, a to v podobě uvedené v příloze.

Seznam úkrytůDopravní nehoda
Dne 9. května 2019 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o potvrzení o účasti jednotky HZS LK Jilemnice u dopravní nehody, a to v podobě uvedené v příloze.

Dopravni_nehoda_5.2.2019.pdf


Statistické ročenky
Dne 7. května 2019 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí statistických ročenek za období 2010 - 2018 týkajících se části prevence, a to v podobě uvedené v přílohách.

Rocenka-2010.pdf   Rocenka-2011.pdf   Rocenka-2012.pdf   Rocenka-2013.pdf   Rocenka-2014.pdf   Rocenka-2015.pdf  
Rocenka-2016.pdf   Rocenka-2017.pdf   Rocenka-2018.pdf


Přestupek
Dne 17. dubna 2019 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informace o řízeních týkajících se přestupku vědomého bezdůvodného přivolání jednotky požární ochrany nebo zneužití linky tísňového volání ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, které byly zahájeny v období od 1. 1. 2017 do současnosti, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha - řízení o přestupcích


2018

Odtržení ploché plechové střechy
Dne 6. listopadu 2018 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací o zásahu ze dne 24. 10. 2018, a to v podobě uvedené v příloze.                

Příloha - střecha


Únik vody
Dne 6. listopadu byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací o zásahu hasičského záchranného sboru dne 6. 10. 2018, a to v podobě uvedené v příloze.        

Příloha - únik vody       


Používání AED
Dne 23. října 2018 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

1. Kolik AED má HZSLK k dispozici na území Liberce? Od kterého roku Hasičský sbor Libereckého kraje defibrilátory vlastní?
   jeden kus, od roku 2017 (6.3.2017)
2. Odkud byl financován nákup těchto zařízení?
   z projektu AED pro Liberecký kraj
3. Jsou AED umístěny přímo ve výjezdových vozidlech?
   NE
4. Jsou příslušníci hasičského sboru pravidelně školeni k používání AED?
   ANO
5. Lze poskytnout základní statistiky k využití AED?
   ANO


Únik ropných produktů
Dne 7.srpna 2018 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se potvrzení události ze dne 27.6.2018, vedené pod číslem ECUD 5118003287, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha - zpráva


Bezpilotní systém
Dne 27.dubna 2018 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

1.) Využívá v současné době HZS Libereckého kraje vlastní bezpilotní systém, a jaký?
     NE
2.) K jakým činnostem je bezpilotní systém převážně používán?
     Nepoužívá se
3.) Kdy byl pezpilotní systém zaveden?
     Není ve výbavě HZS Libereckého kraje
4.) Využívá v současné době HZS Libereckého kraje některý bezpilotní systém formou outsourcingu?
     NE
5.) K jakým činnostem je bezpilotní systém formou outsourcingu převážně využíván?
      Nepoužívá se


2017

Kázeňské odměny
Dne 5. října 2017 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací o výši kázeňských a zdanitelných odměn a výši osobních příplatků vyplacených HZS Libereckého kraje za rok 2016 a poměrnou část roku 2017, a to v podobě uvedené v přílohách.

Příloha - odměny
Příloha - příplatek


Dotazník
ne 23. května 2017 byla poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

DOTAZNÍK: „Dokumentace zdolávání požáru"

Je vyžadována Dokumentace zdolávání požáru (třebaže v upravené podobě): ANO NE 
 

Jak je Dokumentace nazývána?
a) Dokumentace zdolávání požáru
b) Prvotní informace pro zásah
c) Jiná možnost: ....................................................................................

V jakém rozsahu je dokumentace vyžadována?
a) Operativní karta v podobě dle vyhlášky 246/2001Sb.
b) Operativní plán v podobě dle vyhlášky 246/2001 Sb.
c) Možnost a) + mapa hlásičů
d) Možnost b) + mapa hlásičů
e) Operativní karta v podobě více stránkové dokumentace (Vyberte zatržením možnosti

    či doplňte, jaké části dokumentace jsou ve vašem kraji vyžadovány)

a. Textová část

i. Důvod zpracování dokumentace
ii. Popis příjezdu k objektu
iii. Popis přístupu do objektu
iv. Popis charakteru objektu
v. Zhodnocení stavebních konstrukcí objektu
vi. Popis členění požárních úseků
vii. Popis únikových cest
viii. Popis umístění zdrojů požární vody a hasiva
ix. Popis umístění hlavních uzávěrů médií (plyn, voda, elektřina, teplovod či ostatní plyny)
x. Popis požárně bezpečnostních systémů
xi. Seznam zařízení ovládaných EPS
xii. Doporučení či informace pro velitele zásahu

xiii. Výpočet Sil a Prostředků
xiv. Stupeň poplachu

Kontaktní osoby ...........................................................................................................

b. Grafická část 

i. Příjezdová mapa

ii. Přehled areálu / okolí budovy s vyznačenými:
  1. Hydranty
  2. Uzávěry médií
  3. Prvky EPS (OPPO, KTPO)

  4. ........................................

iii. Půdorysy jednotlivých pater budovy s vyznačenými
  1. Hlavními uzávěry
  2. Požárními úseky
  3. Popisy místoností
  4. Hydranty
  5. Hasicími přístroji
  6. Požárně bezpečnostními systémy (mimo EPS)
  7. Prvky EPS (KTPO, OPPO, TABLO, Ústředna)
  8. Rozmístění hlásičů EPS v půdorysu včetně jejich adres

c. Seznam požárních hlásičů EPS 

d. Fotodokumentace objektu

Kde je originální dokumentace zakládána?
a) Na krajském ředitelství
b) U příslušné místní stanice
c) Jiná možnost: .....................................

V jaké podobě má příslušná místní stanice k dokumentaci přístup?
a) V papírové podobě založené na stanici
b) V elektronické podobě přístupné na tabletu
c) Jiná možnost: ......................................

Mají k dokumentaci či informacím zní přístup i okolní stanice?
a) Ne
b) Ano - Dokumentaci si mohou stáhnout na tablet
c) Ano - Dokumentace je nahrána na PCO a dispečer může podat potřebné informace z  dokumentace
d) Ano - Jinou formou: IKIS II - modul objekty

DOTAZNÍK: „Připojení"

Používaná technologie ZDP a PCO
a) Radom
b) NAM system
c) Jiná možnost:...........................................

Servisní organizace pro ZDP
AEC NOVÁK, s.r.o. 

Typ smlouvy potřebný pro připojení objektu
a) Třístranná smlouva: mezi HZS, servisní organizací a provozovatelem objektu
b) Dvě smlouvy: mezi HZS a provozovatelem objektu + servisní organizací a provozovatelem objektu
c) Pouze smlouva mezi HZS a provozovatelem objektu
d) Pouze smlouva mezi servisní organizací a provozovatelem objektu
e) Jiná možnost: Mandátní smlouva - HZS + servisní org., smlouva - provozovatel obj. +servisní org.

Administrace objektů na PCO
a) Nové objekty zadává servisní firma aktualizace řeší HZS
b) Vše spravuje servisní firma
c) Vše spravuje HZS
d) Jiná možnost: ..............................................

Využívaná přenosová cesta
a) GSM / GPRS
b) GSM / SMS
c) Radiová síť
d) WAN / LAN
e) Telefonní linka

Náhradní přenosová cesta
a) Nevyužívá se
b) GSM / GPRS
c) Radiová síť
d) WAN / LAN
e) Telefonní linka

Adresný přenos
a) Pouze všeobecný poplach a poruch
b) Plný datový adresný přenos
c) Částečný adresný přenos (např.: smyčka do které je hlásič zapojen)
d) Jiná možnost: .............................................

Zkušební provoz
Délka zkušebního provozu: 14 dní
Specifika zkušebního provozu (např.: při poplachu dojde nejdříve k ověření u kontaktní osoby, případně není účtován planý výjezd,...):

Režim „zkušebního provozu" - připojení systému EPS objektu na PCO je stanoven na 14 dní. Koordinátor PCO může stanovit délku zkušebního provozu jinou. Při zkušebním provozu bude postupováno podle stanovených pravidel zkušebního provozu, zejména podle konkrétní nainstalované EPS, typu požárních hlásičů a vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení instalovaného v objektu, s cílem ověřit možné varianty hlášení požáru, spolehlivost zařízení a úplnost dokumentace, která bude uložena po skončení zkušebního provozu na stanicích HZS kraje a KOPIS.

Další povinnosti v době zkušebního provozu:
- po dobu „zkušebního připojení" zajistí uživatel 24 hod. obsluhu ústředny EPS, aby bylo možno reagovat na eventuální nestandardní hlášení došlé na PCO a obsluha ústředny EPS mohla na telefonický dotaz z PCO HZS kraje zareagovat a došlý signál ihned prověřit
- v době „zkušebního provozu" jednotka HZS kraje nevyjíždí, ale signál „požár" prověří KOPIS telefonickým dotazem do objektu u obsluhy ústředny, jednotka vyjede, pokud nebude možno se na nikoho z odpovědných kontaktních osob určených pro tento režim dovolat
- provozovatel je povinen v době „zkušebního připojení" zajistit provádění zkoušek systému EPS (simulování stavů požár). Zahájení těchto zkoušek je třeba telefonicky oznámit na KOPIS HZS kraje a to před jejich započetím. Telefonní spojení na KOPIS obdrží provozovatel EPS před zahájením zkušebního provozu od určené firmy.
- zkoušky budou evidovány ve služebním protokolu SW Spojař
- pokud bude zařízení EPS v průběhu zkušebního provozu vyvolávat neúměrný počet poruch, oznámí obsluha PCO tuto skutečnost koordinátorovi PCO, který pozastaví zkušební provoz. Následně informuje určenou firmu, která zajistí vyrozumění zástupce objektu a vyzve jej k odstranění závad. Zkušební provoz bude pozastaven do doby, než zástupce objektu zajistí odstranění závad (technické závady, chyby obsluhy atd.). Po odstranění závad může koordinátor PCO dobu zkušebního provozu přiměřeně prodloužit.

Koordinátor PCO provede vyhodnocení zkušebního provozu. Dále může požadovat doplňující informace nebo iniciovat jednání s určenou firmou. Rozsah vyhodnocení zkušebního provozu závisí na druhu vzniklých problémů. O výsledku zkušebního provozu se provede zápis do Evidenčního listu objektu (Př. č. 2).

Plané výjezdy - v roce 2016 bylo 30 planých výjezdů na ohlášení EPS na PCO.Chemický automobil
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III. (dále jen „HZS LK", obdržel dne 9. března 2017 Vaši žádost ze dne 9. března 2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž obsahem byly níže uvedené otázky.

Tímto odpovídáme na Vámi položené otázky:

Disponuje HZS Libereckého kraje chemickým automobilem, nebo chemickým kontejnerem pro zásahy s výskytem nebezpečných látek?

Pokud ano, jsou vybavena pneumatickými těsnícími prostředky pro zamezení úniku nebezpečných látek?

Pokud ano, pak bych poprosil o seznam těchto pneumatických ucpávek s informacemi o jejich typu, rozsahu použití a výrobce.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje disponuje touto technikou pro zásahy s výskytem nebezpečných látek: 1x kontejner chemicko-protiplynový („KCHPPL"), 3x technický automobil („TA") v různém provedení.

KCHPPL - dislokace na stanici Liberec
výbava: 3ks pneumatické ucpávky neprůchozí, výrobce Rubena, typ: TVP 200/400, TVP 300/500, TVP 500/800, dále 2ks pneumatické ucpávky průchozí, výrobce SAVA, typ: 100/200, 75/150

TA-L1R - dislokace na stanici Jablonec nad Nisou
výbava: 3ks pneumatické ucpávky průchozí, výrobce Rubena, typ: TVP 100/200, TVP 200/500, TVP 300/600

TA-L1CH - dislokace na stanici Česká Lípa
výbava: 2ks pneumatické ucpávky průchozí, výrobce Rubena, typ: 100/200, 75/150, 2ks pneumatické ucpávky neprůchozí, výrobce SAVA, typ 50/75, 75/100, 1ks pneumatická ucpávka neprůchozí v provedení jehla, výrobce VAPO

TA-L1N - dislokace na stanici Semily
výbava: 2ks pneumatické ucpávky neprůchozí, výrobce VAPO, typ: TV 20/20, TV 25/40.

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní radaSpeciální technika
Dne 7. března 2017 byla poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

Disponuje HZS Libereckého kraje vlastní speciální technikou pro vyprošťování havarovaných vozidel? Pokud ano, pak jakou (i doprovodná vozidla) a na jakých stanicích je dislokována?

Pokud ne, jak HZS LK řeší vyprošťování havarovaných vozidel?

Dobrý den,

Pokud jde o vozidla, na která se dotazujete, pak HZS Libereckého kraje má k dispozici jeden vyprošťovací automobil AV 14, který je umístěn na stanici Semily.
Samozřejmě, že vedle toho jsou k dispozici i jiná vozidla, která zasahují u dopravních nehod a mohou vyprošťovat samotná vozidla nebo vyprošťovat osoby z vozidla:

- CAS technická (má vyprošťovací hydraulické nářadí), může mít naviják,
- automobily s hydraulickou rukou (např. kontejnerové nosiče nebo technické automobily),
- technické automobily (s anebo i bez navijáku),
- technické kontejnery.

Zároveň je nutné odlišit situace, zda se jedná o vyprošťování osobních vozidel nebo nákladních vozidel a samozřejmě vždy závisí na místě, odkud je nutné vyprošťovat. Osobní automobil lze vyprostit i pomocí CAS a na vyproštění těžkého nákladního vozidla je v některých případech nutné povolat těžkou techniku i z jiných jednotek PO v kraji, HZS jiných krajů nebo Záchranného útvaru HZS ČR, případně povolat techniku komerční firmy.

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada


Vzdělávání dospělých
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III. (dále jen „HZS LK", obdržel dne 2. března 2017 Vaši žádost ze dne 2. března 2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž obsahem byly níže uvedené otázky.

Tímto odpovídáme na Vámi položené otázky:

1) Funguje u Vás nějaký systém vzdělávání dospělých osob v oblasto PO? Např. meetingy ve firmách, veřejné akce, ..

Vzdělávání dospělé populace v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva probíhá ze strany HZS LK zejména prostřednictvím informací uveřejňovaných na našich webových stránkách www.hzslk.cz a prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Část dospělé populace dostává informace přímo od příslušníků i při návštěvě stanic HZS LK např. při „dnech otevřených dveří" nebo v preventivním stánku HZS LK na „dnech složek IZS", které se konají každý rok minimálně v 5 městech Libereckého kraje.

Pro odbornou veřejnost každý rok pořádáme semináře tematicky zaměřené na potřeby určité cílové skupiny (stavební inženýry a architekty, učitele) z oblasti požární ochrany staveb, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v rámcových vzdělávacích programech škol atd.

Zvláštní kategorii dospělých tvoří senioři. Pro ně, ve spolupráci s nejrůznějšími příspěvkovými organizacemi a obcemi, organizujeme přednášky s tematikou zachování požární bezpečnosti především v domácnosti. Přednášky jsou vždy doplňovány krátkými preventivními klipy, videi a preventivně výchovnými materiály (kalendáře, letáčky, záložky do knih atd.).

Podrobnější informace můžete najít také ve Zprávě o stavu požární ochrany 2015 (str. 15 - 18), která je uveřejněna v sekci Povinně zveřejňované informace na webových stránkách HZS LK. V průběhu měsíce března bude zveřejněna rovněž zpráva za rok 2016.

2) V případě meetingů ve firmách, jak tyto meetingy fungují? Kdo je provádí a co je náplní?

Meetingy přímo ve firmách neprovádíme.Firmy si školení zaměstnanců zabezpečují prostřednictvím osob odbornězpůsobilých. HZS LK zabezpečuje preventivně výchovnou činnost na úseku požárníochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějšíchpředpisů, a to zejména prostřednictvím příslušníků z oddělení ochranyobyvatelstva a krizového řízení, prevence, částečně i úseku IZS a příslušníků zařazenýchve výjezdu při příležitosti exkurzí na stanicích.

3) Jak funguje Vaše propagace a zaujetí osob na místě konání např. veřejné akce?

Na akcích pro veřejnost vždy probíhají dynamické ukázky zaměřené na činnost profesionálních hasičů (vyproštění osob z havarovaného vozu, záchrana osob z výšky, hašení hořlavých kapalin a tuků) a statické ukázky požární techniky. Součástí akcí pro veřejnost je také stánek s preventivními informacemi. Zde jsou k dispozici nejrůznější letáky s tématikou požární prevence a ochrany obyvatelstva. Příslušníci mají vždy pro veřejnost připraveny otázky nebo jednoduché úkoly.

Pokud se akce koná uvnitř budovy a prostory to umožňují, je možné využít i promítání nejrůznějších preventivních klipů a videí, která máme k dispozici. Vždy záleží na typu akce a cílové skupině.

4) Jaké je potřebné vybavení nutné pro uspořádání propagace na veřejné akci?

Na akcích pro veřejnost využíváme stánek HZS LK, shora specifikované preventivně výchovné materiály, nástěnky a bannery s preventivními informacemi z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

5) Jak motivujete dospělé osoby, aby se zajímaly o požární prevenci?

V rámci strategie vzdělávání HZS ČR směřuje pozornost k dětem a mládeži s tím, že jejich prostřednictvím dochází k motivaci rodičů. Preventivně výchovná činnost týkající se dospělé populace je pak blíže specifikována v odpovědi na otázku č. 1).

6) Stojí dospělí z Vašeho kraje o informaci z tohoto oboru?

Na tuto otázku nelze odpovědět. Nemáme k dispozici žádný statistický nástroj ke sledování zájmu.?

7) Sledujete nějaký vývoj v zájmu dospělých o požární ochranu?

Na tuto otázku nelze odpovědět. Nemáme k dispozici žádný statistický nástroj ke sledování zájmu.
                                    
 plk. Ing. Luděk Prudil
 ředitel HZS Libereckého kraje

 vrchní rada


Areál Hodkovická 747
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 001, Liberec III, obdržel dne 20.února 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zda byly v období od 1.ledna 2017, do doby zpracování odpovědi, učiněny úkony ve vztahu k areálu na adrese Hodkovická 747, Liberec 6 (dále jen "areál").

Odpovědi na položené otázky:

1.) Kolik výjezdů bylo HZSLK, či pod vedením HZSLK, realizováno na adresu areálu?
Na adresu areálu byl v dotazovaném období realizován jeden výjezd jednotky HZS Libereckého kraje.

2.) Jednalo se o výjezd činěný na základě žádosti oznamovatele, nebo se jednalo o výjezd, který byl nařízen z pokynu velícího důstojníka, a případně kterého?
Jednalo se o výjezd, o kterém rozhodl stanardním způsobem, na základě informací od ohlašovatele prostřednictvím linky tísňového volání, operační důstojník Krajského operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje, řešící tuto událost.

3.) Kolik příslušníků HZSLK a z jakých útvarů (či služebních součástí) se výjezdu zúčastnilo? Jaké byly služební hodnosti těchto příslušníků HZSLK, resp. počty jednotlivých hodností na každém jednotlivém výjezdu?
Výjezdu se zúčastnilo sedm příslušníků HZS Libereckého kraje ze stanice HZS Libereckého kraje Liberec.
Počty služebních hodností na tomto výjezdu byly následující:
Asistent               2
Vrchní asistent    3
Inspektor             1
Vrchní inspektor  1

4.) Kolik z těchto výjezdů bylo ze strany HZSLK vyhodnoceno jako důvodných?
Žádný.

5.) Bylo při výjezdu shledáno HZSLK nějaké protiprávní jednání, a pokud ano, bylo ze strany HZSLK učiněno oznámení o podezření ze spáchání trestného činu?
Věc byla na místě zásahu předána velitelem jednotky HZS Libereckého kraj, stanice Liberec, zástupci PČR, který byl rovněž na místě přítomen, a to na požadavek velitele jednotky HZS Libereckého kraje, stanice Liberec.

6.) Jaké byly náklady HZSLK na každý jednotlivý výjezd, a to s rozdělením na personální náklady a náklady na dopravu, či jiné technické náklady, které musel HZSLK vynaložit?
Náklady vzniklé v souvislosti s tímto zásahem, bude-li prokázáno, že vznikly v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky (dále jen "zákon o HZS"), budou stanoveny ve výši podle ustanovení § 1 nařízení vlády 263/2013 Sb. o paušální výši úhrady nákladů zásahu, která představuje za každou započatou hodinuzásahu jednotky hasičského záchranného sboru kraje, částku 5.600 Kč. U zmíněného zásahu by se případně jednalo o úhradu nákladů ve výši 11.200 Kč.

7.) Hodlá HZSLK požadovat škodu po oznamovateli/žadateli o výjezd v situaci, kdy se jedná o protiprávní jednání ve smyslu odst. 5 této žádosti?
V případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úmyslném protiprávním jednání osoby, je v souladu s § 44 odst. 1 písm. a) zákona o HZS požadavek na náhradu nákladů, zákonnou povinností HZSD Libereckého kraje.

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

 


Výjezdy Herwert Česká Lípa
Dne 20. listopadu 2017 byla poskytnuta níže přiložená informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o informaci, kolik výjezdů hasičů bylo uskutečněno na území okresu Česká Lípa v souvislosti s vichřicí Herwert ve dnech od 29. 10. 2017 z důvodu vyvrácených nebo zlomených stromů.

Příloha - Herwert


2016

Technická pomoc
Dne 20.července 2016 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se potvrzení události ze dne 30.3.2015, vedené pod číslem ECUD 5115001025, a to v podobě uvedené v příloze.

Příloha - Technická pomoc
 


Události Česká Lípa
Dne 22.června 2016 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to na četnost mimořádných událostí za období od 1.1.2011 do 31.12.2015, s uvedením rozsahu škod, uchráněných hodnot a evidence škod na zdraví v oblasti okresu Česká Lípa.

 Vzniklé škody a uchráněné hodnoty evidujeme pouze u události typu Požár.

 • Přívalový déšť: 248 událostí (zde se jedná o události vzniklé působením deště, povodně nebo záplavy - podrobnější sledování HZS LK neeviduje), pro okres ČL neevidujeme žádné zraněné/zachráněné, evakuované/usmrcené osoby
 • Vítr: 344 událostí (zde se jedná o události vzniklé působením silného větru nebo větnou smrští), pro okres ČL evidujeme 2 zraněné osoby, 20 evakuovaných osob a 1 zachráněnou osobu
 • Povodeň: není samostatně sledováno viz "přívalový déšť"
 • Propad zemských dutin: za uvedené období neevidujeme žádnou událost mající spojitost s propadem zemských dutin
 • Epidemie a epizootie: epidemie není u HZS LK sledována, epizootie je sledována pouze u zásahů s výskytem SLAK - v uvedeném období u HZS LK není evidována žádná takováto událost
 • Přírodní požáry: 448 událostí (jedná se o požáry zemědělských ploch, lesů a volných přírodních ploch), vzniklá škoda 1687,9 tisíc Kč., uchráněné hodnoty 6250 tis. Kč
 • Poruchy v zásobování vodou, plynem, elektřinou: není u HZS LK sledováno, evidence událostí HZS LK u takovýchto událostí je v souvislosti s nouzovou dodávkou pitné vody nebo elektřiny. Za uvedené období evidujeme 4 události - 3 v souvislosti s poskytnutím náhradního zdroje el. energie osobám pro napájení přístrojů sloužících pro podporu životních funkcí a jedna dodávka pitné vody do obce po povodni
 • Požár kapalných a plynných látek, požár výškových budov: požár kapalin a plynů není u HZS LK statisticky sledována (primárně je u požárů sledováno odvětví a druhy objektů ve kterých k požáru došlo), 62 událostí požárů výškových budov - škoda 11828,8 tis. Kč, uchráněno 25360 tis. Kč
 • Havárie v silniční a železniční dopravě: 1388 událostí v souvislosti s DN silniční nebo železniční
 • Sociální nepokoje obyvatelstva: není u HZS LK sledováno
 • Stávka zaměstnanců: 1 událost, stávka zaměstnanců některého dodavatelského subjektu (energie, teplo, voda) - není u HZS LK sledováno
 • Příchod uprchlíků, migrace skupin obyvatel: není u HZS LK sledováno
 • Shromažďování lidí, kulturní a sportovní akce, davové šílenství - není u HZS LK sledováno
 • Hromadné postižení osob v důsledku úmyslu (postižení mechanické, termické, chemické, radiační, biologické) - za uvedené období neevidujeme žádnou událost v uvedené souvislosti
   

Ginis
Dne 28.dubna 2016 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o tom, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje využívá pro účely vedení spisové služby informační systém GINIS od společnosti GORDIC spol. s r.o., IČ 47903783, se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4.


2015

Codexis
Dne 17.prosince 2015 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nepoužívá právní informační systém CODEXIS od dodavatele ATLAS consulting spol. s r.o.Událost - obec Bořkov
Na základě žádosti z 26.11.2015 byla poskytnuta informace k události, podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. Žadateli byla z události, která se stala 17.11.2015 v obci Bořkov, předána fotodokumentace pořízená HZS Libereckého kraje.                    Požár střešní konstrukce
Dne 10.června 2015 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci zajištění události požáru střešní konstrukce v České Lípě, ulici Berkova č.p. 100, ze dne 13.května 2015, ze strany Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.Dopravní nehoda 17.11.2015
Dne 26.listopadu 2015 byla na žádost vlastníka motorového vozidla poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci fotografií z dopravní nehody osobního motorového vozidla, ze dne 17.11.2015.

Foto1   Foto2   Foto3Smlouvy
Dne 15.prosince 2015 byla na žádost poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje neuzavřel v posledních pěti letech žádnou smlouvu s těmito společnostmi:

NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)
Anopress IT, a.s. (IČ: 26694484)
Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)


vytisknout  e-mailem