HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

Kázeňské odměny
Dne 5. října 2017 byla poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informací o výši kázeňských a zdanitelných odměn a výši osobních příplatků vyplacených HZS Libereckého kraje za rok 2016 a poměrnou část roku 2017, a to v podobě uvedené v přílohách.

Příloha - odměny
Příloha - příplatek


Dotazník
ne 23. května 2017 byla poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

DOTAZNÍK: „Dokumentace zdolávání požáru"

Je vyžadována Dokumentace zdolávání požáru (třebaže v upravené podobě): ANO NE 
 

Jak je Dokumentace nazývána?
a) Dokumentace zdolávání požáru
b) Prvotní informace pro zásah
c) Jiná možnost: ....................................................................................

V jakém rozsahu je dokumentace vyžadována?
a) Operativní karta v podobě dle vyhlášky 246/2001Sb.
b) Operativní plán v podobě dle vyhlášky 246/2001 Sb.
c) Možnost a) + mapa hlásičů
d) Možnost b) + mapa hlásičů
e) Operativní karta v podobě více stránkové dokumentace (Vyberte zatržením možnosti

    či doplňte, jaké části dokumentace jsou ve vašem kraji vyžadovány)

a. Textová část

i. Důvod zpracování dokumentace
ii. Popis příjezdu k objektu
iii. Popis přístupu do objektu
iv. Popis charakteru objektu
v. Zhodnocení stavebních konstrukcí objektu
vi. Popis členění požárních úseků
vii. Popis únikových cest
viii. Popis umístění zdrojů požární vody a hasiva
ix. Popis umístění hlavních uzávěrů médií (plyn, voda, elektřina, teplovod či ostatní plyny)
x. Popis požárně bezpečnostních systémů
xi. Seznam zařízení ovládaných EPS
xii. Doporučení či informace pro velitele zásahu

xiii. Výpočet Sil a Prostředků
xiv. Stupeň poplachu

Kontaktní osoby ...........................................................................................................

b. Grafická část 

i. Příjezdová mapa

ii. Přehled areálu / okolí budovy s vyznačenými:
  1. Hydranty
  2. Uzávěry médií
  3. Prvky EPS (OPPO, KTPO)

  4. ........................................

iii. Půdorysy jednotlivých pater budovy s vyznačenými
  1. Hlavními uzávěry
  2. Požárními úseky
  3. Popisy místoností
  4. Hydranty
  5. Hasicími přístroji
  6. Požárně bezpečnostními systémy (mimo EPS)
  7. Prvky EPS (KTPO, OPPO, TABLO, Ústředna)
  8. Rozmístění hlásičů EPS v půdorysu včetně jejich adres

c. Seznam požárních hlásičů EPS 

d. Fotodokumentace objektu

Kde je originální dokumentace zakládána?
a) Na krajském ředitelství
b) U příslušné místní stanice
c) Jiná možnost: .....................................

V jaké podobě má příslušná místní stanice k dokumentaci přístup?
a) V papírové podobě založené na stanici
b) V elektronické podobě přístupné na tabletu
c) Jiná možnost: ......................................

Mají k dokumentaci či informacím zní přístup i okolní stanice?
a) Ne
b) Ano - Dokumentaci si mohou stáhnout na tablet
c) Ano - Dokumentace je nahrána na PCO a dispečer může podat potřebné informace z  dokumentace
d) Ano - Jinou formou: IKIS II - modul objekty

DOTAZNÍK: „Připojení"

Používaná technologie ZDP a PCO
a) Radom
b) NAM system
c) Jiná možnost:...........................................

Servisní organizace pro ZDP
AEC NOVÁK, s.r.o. 

Typ smlouvy potřebný pro připojení objektu
a) Třístranná smlouva: mezi HZS, servisní organizací a provozovatelem objektu
b) Dvě smlouvy: mezi HZS a provozovatelem objektu + servisní organizací a provozovatelem objektu
c) Pouze smlouva mezi HZS a provozovatelem objektu
d) Pouze smlouva mezi servisní organizací a provozovatelem objektu
e) Jiná možnost: Mandátní smlouva - HZS + servisní org., smlouva - provozovatel obj. +servisní org.

Administrace objektů na PCO
a) Nové objekty zadává servisní firma aktualizace řeší HZS
b) Vše spravuje servisní firma
c) Vše spravuje HZS
d) Jiná možnost: ..............................................

Využívaná přenosová cesta
a) GSM / GPRS
b) GSM / SMS
c) Radiová síť
d) WAN / LAN
e) Telefonní linka

Náhradní přenosová cesta
a) Nevyužívá se
b) GSM / GPRS
c) Radiová síť
d) WAN / LAN
e) Telefonní linka

Adresný přenos
a) Pouze všeobecný poplach a poruch
b) Plný datový adresný přenos
c) Částečný adresný přenos (např.: smyčka do které je hlásič zapojen)
d) Jiná možnost: .............................................

Zkušební provoz
Délka zkušebního provozu: 14 dní
Specifika zkušebního provozu (např.: při poplachu dojde nejdříve k ověření u kontaktní osoby, případně není účtován planý výjezd,...):

Režim „zkušebního provozu" - připojení systému EPS objektu na PCO je stanoven na 14 dní. Koordinátor PCO může stanovit délku zkušebního provozu jinou. Při zkušebním provozu bude postupováno podle stanovených pravidel zkušebního provozu, zejména podle konkrétní nainstalované EPS, typu požárních hlásičů a vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení instalovaného v objektu, s cílem ověřit možné varianty hlášení požáru, spolehlivost zařízení a úplnost dokumentace, která bude uložena po skončení zkušebního provozu na stanicích HZS kraje a KOPIS.

Další povinnosti v době zkušebního provozu:
- po dobu „zkušebního připojení" zajistí uživatel 24 hod. obsluhu ústředny EPS, aby bylo možno reagovat na eventuální nestandardní hlášení došlé na PCO a obsluha ústředny EPS mohla na telefonický dotaz z PCO HZS kraje zareagovat a došlý signál ihned prověřit
- v době „zkušebního provozu" jednotka HZS kraje nevyjíždí, ale signál „požár" prověří KOPIS telefonickým dotazem do objektu u obsluhy ústředny, jednotka vyjede, pokud nebude možno se na nikoho z odpovědných kontaktních osob určených pro tento režim dovolat
- provozovatel je povinen v době „zkušebního připojení" zajistit provádění zkoušek systému EPS (simulování stavů požár). Zahájení těchto zkoušek je třeba telefonicky oznámit na KOPIS HZS kraje a to před jejich započetím. Telefonní spojení na KOPIS obdrží provozovatel EPS před zahájením zkušebního provozu od určené firmy.
- zkoušky budou evidovány ve služebním protokolu SW Spojař
- pokud bude zařízení EPS v průběhu zkušebního provozu vyvolávat neúměrný počet poruch, oznámí obsluha PCO tuto skutečnost koordinátorovi PCO, který pozastaví zkušební provoz. Následně informuje určenou firmu, která zajistí vyrozumění zástupce objektu a vyzve jej k odstranění závad. Zkušební provoz bude pozastaven do doby, než zástupce objektu zajistí odstranění závad (technické závady, chyby obsluhy atd.). Po odstranění závad může koordinátor PCO dobu zkušebního provozu přiměřeně prodloužit.

Koordinátor PCO provede vyhodnocení zkušebního provozu. Dále může požadovat doplňující informace nebo iniciovat jednání s určenou firmou. Rozsah vyhodnocení zkušebního provozu závisí na druhu vzniklých problémů. O výsledku zkušebního provozu se provede zápis do Evidenčního listu objektu (Př. č. 2).

Plané výjezdy - v roce 2016 bylo 30 planých výjezdů na ohlášení EPS na PCO.Chemický automobil
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III. (dále jen „HZS LK", obdržel dne 9. března 2017 Vaši žádost ze dne 9. března 2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž obsahem byly níže uvedené otázky.

Tímto odpovídáme na Vámi položené otázky:

Disponuje HZS Libereckého kraje chemickým automobilem, nebo chemickým kontejnerem pro zásahy s výskytem nebezpečných látek?

Pokud ano, jsou vybavena pneumatickými těsnícími prostředky pro zamezení úniku nebezpečných látek?

Pokud ano, pak bych poprosil o seznam těchto pneumatických ucpávek s informacemi o jejich typu, rozsahu použití a výrobce.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje disponuje touto technikou pro zásahy s výskytem nebezpečných látek: 1x kontejner chemicko-protiplynový („KCHPPL"), 3x technický automobil („TA") v různém provedení.

KCHPPL - dislokace na stanici Liberec
výbava: 3ks pneumatické ucpávky neprůchozí, výrobce Rubena, typ: TVP 200/400, TVP 300/500, TVP 500/800, dále 2ks pneumatické ucpávky průchozí, výrobce SAVA, typ: 100/200, 75/150

TA-L1R - dislokace na stanici Jablonec nad Nisou
výbava: 3ks pneumatické ucpávky průchozí, výrobce Rubena, typ: TVP 100/200, TVP 200/500, TVP 300/600

TA-L1CH - dislokace na stanici Česká Lípa
výbava: 2ks pneumatické ucpávky průchozí, výrobce Rubena, typ: 100/200, 75/150, 2ks pneumatické ucpávky neprůchozí, výrobce SAVA, typ 50/75, 75/100, 1ks pneumatická ucpávka neprůchozí v provedení jehla, výrobce VAPO

TA-L1N - dislokace na stanici Semily
výbava: 2ks pneumatické ucpávky neprůchozí, výrobce VAPO, typ: TV 20/20, TV 25/40.

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní radaSpeciální technika
Dne 7. března 2017 byla poskytnuta informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k následující žádosti:

Disponuje HZS Libereckého kraje vlastní speciální technikou pro vyprošťování havarovaných vozidel? Pokud ano, pak jakou (i doprovodná vozidla) a na jakých stanicích je dislokována?

Pokud ne, jak HZS LK řeší vyprošťování havarovaných vozidel?

Dobrý den,

Pokud jde o vozidla, na která se dotazujete, pak HZS Libereckého kraje má k dispozici jeden vyprošťovací automobil AV 14, který je umístěn na stanici Semily.
Samozřejmě, že vedle toho jsou k dispozici i jiná vozidla, která zasahují u dopravních nehod a mohou vyprošťovat samotná vozidla nebo vyprošťovat osoby z vozidla:

- CAS technická (má vyprošťovací hydraulické nářadí), může mít naviják,
- automobily s hydraulickou rukou (např. kontejnerové nosiče nebo technické automobily),
- technické automobily (s anebo i bez navijáku),
- technické kontejnery.

Zároveň je nutné odlišit situace, zda se jedná o vyprošťování osobních vozidel nebo nákladních vozidel a samozřejmě vždy závisí na místě, odkud je nutné vyprošťovat. Osobní automobil lze vyprostit i pomocí CAS a na vyproštění těžkého nákladního vozidla je v některých případech nutné povolat těžkou techniku i z jiných jednotek PO v kraji, HZS jiných krajů nebo Záchranného útvaru HZS ČR, případně povolat techniku komerční firmy.

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada


Vzdělávání dospělých
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III. (dále jen „HZS LK", obdržel dne 2. března 2017 Vaši žádost ze dne 2. března 2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž obsahem byly níže uvedené otázky.

Tímto odpovídáme na Vámi položené otázky:

1) Funguje u Vás nějaký systém vzdělávání dospělých osob v oblasto PO? Např. meetingy ve firmách, veřejné akce, ..

Vzdělávání dospělé populace v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva probíhá ze strany HZS LK zejména prostřednictvím informací uveřejňovaných na našich webových stránkách www.hzslk.cz a prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Část dospělé populace dostává informace přímo od příslušníků i při návštěvě stanic HZS LK např. při „dnech otevřených dveří" nebo v preventivním stánku HZS LK na „dnech složek IZS", které se konají každý rok minimálně v 5 městech Libereckého kraje.

Pro odbornou veřejnost každý rok pořádáme semináře tematicky zaměřené na potřeby určité cílové skupiny (stavební inženýry a architekty, učitele) z oblasti požární ochrany staveb, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v rámcových vzdělávacích programech škol atd.

Zvláštní kategorii dospělých tvoří senioři. Pro ně, ve spolupráci s nejrůznějšími příspěvkovými organizacemi a obcemi, organizujeme přednášky s tematikou zachování požární bezpečnosti především v domácnosti. Přednášky jsou vždy doplňovány krátkými preventivními klipy, videi a preventivně výchovnými materiály (kalendáře, letáčky, záložky do knih atd.).

Podrobnější informace můžete najít také ve Zprávě o stavu požární ochrany 2015 (str. 15 - 18), která je uveřejněna v sekci Povinně zveřejňované informace na webových stránkách HZS LK. V průběhu měsíce března bude zveřejněna rovněž zpráva za rok 2016.

2) V případě meetingů ve firmách, jak tyto meetingy fungují? Kdo je provádí a co je náplní?

Meetingy přímo ve firmách neprovádíme.Firmy si školení zaměstnanců zabezpečují prostřednictvím osob odbornězpůsobilých. HZS LK zabezpečuje preventivně výchovnou činnost na úseku požárníochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějšíchpředpisů, a to zejména prostřednictvím příslušníků z oddělení ochranyobyvatelstva a krizového řízení, prevence, částečně i úseku IZS a příslušníků zařazenýchve výjezdu při příležitosti exkurzí na stanicích.

3) Jak funguje Vaše propagace a zaujetí osob na místě konání např. veřejné akce?

Na akcích pro veřejnost vždy probíhají dynamické ukázky zaměřené na činnost profesionálních hasičů (vyproštění osob z havarovaného vozu, záchrana osob z výšky, hašení hořlavých kapalin a tuků) a statické ukázky požární techniky. Součástí akcí pro veřejnost je také stánek s preventivními informacemi. Zde jsou k dispozici nejrůznější letáky s tématikou požární prevence a ochrany obyvatelstva. Příslušníci mají vždy pro veřejnost připraveny otázky nebo jednoduché úkoly.

Pokud se akce koná uvnitř budovy a prostory to umožňují, je možné využít i promítání nejrůznějších preventivních klipů a videí, která máme k dispozici. Vždy záleží na typu akce a cílové skupině.

4) Jaké je potřebné vybavení nutné pro uspořádání propagace na veřejné akci?

Na akcích pro veřejnost využíváme stánek HZS LK, shora specifikované preventivně výchovné materiály, nástěnky a bannery s preventivními informacemi z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

5) Jak motivujete dospělé osoby, aby se zajímaly o požární prevenci?

V rámci strategie vzdělávání HZS ČR směřuje pozornost k dětem a mládeži s tím, že jejich prostřednictvím dochází k motivaci rodičů. Preventivně výchovná činnost týkající se dospělé populace je pak blíže specifikována v odpovědi na otázku č. 1).

6) Stojí dospělí z Vašeho kraje o informaci z tohoto oboru?

Na tuto otázku nelze odpovědět. Nemáme k dispozici žádný statistický nástroj ke sledování zájmu.?

7) Sledujete nějaký vývoj v zájmu dospělých o požární ochranu?

Na tuto otázku nelze odpovědět. Nemáme k dispozici žádný statistický nástroj ke sledování zájmu.
                                    
 plk. Ing. Luděk Prudil
 ředitel HZS Libereckého kraje

 vrchní rada


Areál Hodkovická 747
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 001, Liberec III, obdržel dne 20.února 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zda byly v období od 1.ledna 2017, do doby zpracování odpovědi, učiněny úkony ve vztahu k areálu na adrese Hodkovická 747, Liberec 6 (dále jen "areál").

Odpovědi na položené otázky:

1.) Kolik výjezdů bylo HZSLK, či pod vedením HZSLK, realizováno na adresu areálu?
Na adresu areálu byl v dotazovaném období realizován jeden výjezd jednotky HZS Libereckého kraje.

2.) Jednalo se o výjezd činěný na základě žádosti oznamovatele, nebo se jednalo o výjezd, který byl nařízen z pokynu velícího důstojníka, a případně kterého?
Jednalo se o výjezd, o kterém rozhodl stanardním způsobem, na základě informací od ohlašovatele prostřednictvím linky tísňového volání, operační důstojník Krajského operačního a informačního střediska HZS Libereckého kraje, řešící tuto událost.

3.) Kolik příslušníků HZSLK a z jakých útvarů (či služebních součástí) se výjezdu zúčastnilo? Jaké byly služební hodnosti těchto příslušníků HZSLK, resp. počty jednotlivých hodností na každém jednotlivém výjezdu?
Výjezdu se zúčastnilo sedm příslušníků HZS Libereckého kraje ze stanice HZS Libereckého kraje Liberec.
Počty služebních hodností na tomto výjezdu byly následující:
Asistent               2
Vrchní asistent    3
Inspektor             1
Vrchní inspektor  1

4.) Kolik z těchto výjezdů bylo ze strany HZSLK vyhodnoceno jako důvodných?
Žádný.

5.) Bylo při výjezdu shledáno HZSLK nějaké protiprávní jednání, a pokud ano, bylo ze strany HZSLK učiněno oznámení o podezření ze spáchání trestného činu?
Věc byla na místě zásahu předána velitelem jednotky HZS Libereckého kraj, stanice Liberec, zástupci PČR, který byl rovněž na místě přítomen, a to na požadavek velitele jednotky HZS Libereckého kraje, stanice Liberec.

6.) Jaké byly náklady HZSLK na každý jednotlivý výjezd, a to s rozdělením na personální náklady a náklady na dopravu, či jiné technické náklady, které musel HZSLK vynaložit?
Náklady vzniklé v souvislosti s tímto zásahem, bude-li prokázáno, že vznikly v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky (dále jen "zákon o HZS"), budou stanoveny ve výši podle ustanovení § 1 nařízení vlády 263/2013 Sb. o paušální výši úhrady nákladů zásahu, která představuje za každou započatou hodinuzásahu jednotky hasičského záchranného sboru kraje, částku 5.600 Kč. U zmíněného zásahu by se případně jednalo o úhradu nákladů ve výši 11.200 Kč.

7.) Hodlá HZSLK požadovat škodu po oznamovateli/žadateli o výjezd v situaci, kdy se jedná o protiprávní jednání ve smyslu odst. 5 této žádosti?
V případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úmyslném protiprávním jednání osoby, je v souladu s § 44 odst. 1 písm. a) zákona o HZS požadavek na náhradu nákladů, zákonnou povinností HZSD Libereckého kraje.

plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

 


Výjezdy Herwert Česká Lípa
Dne 20. listopadu 2017 byla poskytnuta níže přiložená informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o informaci, kolik výjezdů hasičů bylo uskutečněno na území okresu Česká Lípa v souvislosti s vichřicí Herwert ve dnech od 29. 10. 2017 z důvodu vyvrácených nebo zlomených stromů.

Příloha - Herwert


vytisknout  e-mailem