HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
DLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

 

I.
Způsob založení HZS Libereckého kraje

 1. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „HZS LK") byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, a to s účinností od 1. 1. 2001.
   
 2. Hasičský záchranný sbor ČR tvoří: a) generální ředitelství HZS ČR, které je součástí Ministerstva vnitra, b) hasičské záchranné sbory krajů, c) záchranný útvar, d) škola.
   
 3. HZS LK je organizační složkou státu a účetní jednotkou dle zákona 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

II.
Důvod založení

 1. Základním úkolem HZS LK je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.
   
 2. Konkrétní působnost HZS LK je upravena zvláštními zákony, a to zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

III.
Organizační struktura HZS LK

 1. HZS LK je součástí Hasičského záchranného sboru ČR. Přímo nadřízeným orgánem je Ministerstvo vnitra ČR - generální ředitelství HZS ČR.
 2. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a ustanovení § 7 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, je HZS LK správním úřadem, a to ve věcech:

  a)  požární ochrany,
  b)  ochrany obyvatelstva,
  c)  civilního nouzového plánování,
  d)  integrovaného záchranného systému a
  e)  krizového řízení, s výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.
   
 3. Územní působnost HZS LK je při výkonu státní správy shodná s územním obvodem Libereckého kraje.  
   
 4. Sídlem HZS LK je Liberec. Kontaktní adresa HZS LK je:

  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
  krajské ředitelství
  Barvířská 29/10
  460 01 Liberec III


  Tel.: 950 470 100
  Fax: 950 470 125
  Email: spisovna@hzslk.cz
  Datová schránka:
  hv4aivj
   
 5. Vnitřní struktura HZS LK se člení takto:

  a)  krajské ředitelství HZS LK,
  b)  územní odbory HZS LK,
  c)  stanice HZS LK.
   
 6. Organizační součástí krajského ředitelství HZS LK jsou krajské operační a informační středisko.
   
 7. Krajské ředitelství HZS LK se vnitřně člení na:

  a)  úsek prevence a plánování,
  b)  úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení,
  c)  kancelář krajského ředitele,
  d)  úsek ekonomický a
  e)  pracoviště kontroly.
   
 8. Za HZS LK právně jedná krajský ředitel. Pro určité právní jednání může krajský ředitel pověřit jiného vedoucího zaměstnance. Ostatní pracovníci mohou za stát jednat jen v rozsahu stanoveném organizačním řádem, jinými předpisy nebo na základě písemného zmocnění krajského ředitele.
   
 9. Pro zabezpečení bezprostředního výkonu státní správy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování a plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení jsou zřízeny územní odbory HZS LK.
   
 10. Místní působnost územních odborů HZS LK je při výkonu státní správy dána územím, určeným krajským ředitelem HSZ LK. Název územního odboru je odvozen od názvu města, ve kterém je územní odbor umístěn.
   
 11. Územními odbory HZS LK jsou následující:

  a)  územní odbor HZS LK Česká Lípa: Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa
     - tel.: 950 475 021, fax: 950 475 001, e-mail: spisovna@hzslk.cz
     - stanice Česká Lípa a stanice Jablonné v Podještědí.

  b)  územní odbor HZS LK Liberec: Šumavská 414/11, 460 01 Liberec
     - tel.: 950 470 180, fax: 950 471 008, e-mail: spisovna@hzslk.cz
     - stanice Liberec a stanice Raspenava.

  c)  územní odbor HZS LK Jablonec nad Nisou: Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec nad Nisou
     - tel.: 950 481 020, fax: 950 481 005, e-mail: spisovna@hzslk.cz
     - stanice Jablonec nad Nisou a stanice Tanvald.

  d)  územní odbor HZS LK Semily: Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily
     - tel.: 950 485 390, fax: 950 485 001, e-mail: spisovna@hzslk.cz
     - stanice Semily, stanice Turnov, stanice Jilemnice.

   
  IV.
  Místo a způsob podání žádosti o poskytnutí informací, stížnosti, návrhu, podnětu či jiného dožádání dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 12. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu §13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „žádost"), lze podat ústně, písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací takto:  

  a) ústní žádost lze podat osobně v denní pracovní době v sídle Krajského ředitelství HZS LK na   adrese shora uvedené pod čl. III. 4 a na adrese územních odborů HZS LK shora pod čl. III. 11 uvedených;  

  b) písemnou žádost lze podat prostřednictvím pošty či jiného držitele poštovní licence na adrese Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III nebo na adresách územních odborů HZS LK shora pod čl. III. bod 11 uvedených; písemnou žádost lze také podat osobně v denní pracovní době na sekretariátu Krajského ředitelství HZS LK;
   
  c) prostřednictvím faxu lze žádost podat na čísle faxu 950 470 125;
   
  d) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací lze žádost podat v elektronické    podatelně na e-mailové adrese: spisovna@hzslk.cz.
   
 13. Z žádosti musí být zřejmé (§ 14 odst. 2 věta první zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím):

  a) komu je určena,  
  b)  že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím
   
 14.  Žadatel je vedle shora pod čl. IV.2 uvedených náležitostí povinen v žádosti dále uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (fyzická osoba), nebo název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla (právnická osoba); adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa (§ 14 odst. 2 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
   
 15. Písemná žádost musí být srozumitelná, konkrétní a musí z ní být vedle shora uvedených náležitostí zřejmé, jaká informace je požadována.
   
 16. Za předpokladu, že HZS LK disponuje ústně požadovanou informací, poskytne ji žadateli v jednoduchých záležitostech ihned, popř. odkáže na její zveřejnění. Pokud žadatel takto poskytnutou informaci nepovažuje za dostačující nebo v případě složitějších záležitostí vyzve HZS LK žadatele k podání žádosti písemně (§ 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
   
 17. HZS LK obsah písemné žádosti posoudí a:
   
  a)
  brání-li nedostatek povinných údajů o žadateli uvedených v čl. IV.2 a čl. IV.3 postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, HZS LKžádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím),
   
  b)
  v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, HZS LK rozhodne o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím),

  c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, HZS LKžádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti žadateli (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím),
   
  d)
  neodmítne-li žádost, poskytne HZS LK informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.).
   
 18. Pokud HZS LK žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží (§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
   
 19. Proti rozhodnutí o odmítnutí lze podat odvolání, a to do 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského ředitelství HZS LK. Lze ho podat písemnou formou prostřednictvím držitele poštovní licence (není stanoven žádný formulář) nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem s uvedením poskytovatele certifikačních služeb. Dále je možné podat odvolávání také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné sítě nebo služby elektronických komunikací bez použití zaručeného elektronického podpisu prostřednictvím elektronické podatelny za podmínky, že je do 5 kalendářních dnů doplněno způsobem uvedeným ve větě třetí tohoto odstavce. Odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené shora pod čl. IV.2, IV.3 a IV.4.
   
 20. Není-li odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí vyřízeno v rámci autoremedury, rozhoduje o něm nadřízený orgán HZS LK, a to Ministerstvo vnitra České republiky - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí je přezkoumatelné soudem dle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.
   
 21. Na řízení podle §§ 15 a 16 zákona č. 1906/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně počítání lhůt, se použije správní řád.
   
 22. Náklady spojené s poskytnutím informace, není-li sdělena ústně, se zpoplatňují. Výše úhrad nákladů spojených s poskytnutím informace je stanovena v sazebníku úhrad níže pod čl. VI. uvedeným.
   
 23. Žadatel je oprávněn podat v souladu s ustanovením § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stížnost na postup při vyřizování jeho žádosti u HZS LK, pokud:
   
  a)
  nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
  b) žádost nebyla vyřízena (poskytnuta či zamítnuta) v zákonem stanovených lhůtách,
  c) informace byla poskytnuta částečně bez náležitého odůvodnění
  d) nesouhlasí s výší úhrady nákladů spojených s poskytnutím informací.
   
  Lhůta pro podání stížnosti je 30 kalendářních dnů ode dne doručení sdělení uvedených pod písmeny a) až d) tohoto odstavce, a to způsobem shora pod čl. IV. 9 uvedeným.
    

V.
Lhůty pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Žádost je podána dnem, kdy ji HZS LK obdržel.
   
 2. HZS LK poskytne požadovanou informaci ve lhůtě 15 kalendářních dnů od dne podání žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše na 25 kalendářních dnů, a to jen z těchto závažných důvodů:
   
  a) vyhledání a sběr informací nad rámec působnosti útvaru vyřizujících žádost,
   
  b) vyhledávání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti,
   
  c) konzultace s jiným státním orgánem nebo mezi dvěma či více složkami HZS LK.
   
 3. Žadatel je o prodloužení lhůty i o jeho důvodech informován, a to ještě před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
   
 4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve HZS LK žadatele ve lhůtě 7 kalendářních dnů od data podání žádosti, aby žádost upřesnil. Nestane-li se tak do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k upřesnění, je žádost odmítnuta.
   
 5. V případě odložení žádosti informuje žadatele o tomto kroku HZS LK do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však v základní nebo prodloužené lhůtě (15 resp. 25 kalendářních dnů) pro vyřízení žádosti.
   
 6. Lhůta pro podání odvolání žadatele proti rozhodnutí o odmítnutí je 15 kalendářních dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
   

VI.
Výše a úhrada nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel hradí věcné a osobní náklady v následujícím rozsahu
 

1. Věcné náklady:

  a)

  tisk nebo kopírování černobílé

  - jednostranné formátu A4

  2,00 Kč / stránka

  - oboustranné formátu A4

  3,00 Kč / stránka

  - jednostranné formátu A3

  4,00 Kč / stránka

  - oboustranné formátu A3

  5,50 Kč / stránka

  b)

 tisk nebo kopírování barevné

  - jednostranné formátu A4

  35,00 Kč / stránka

  - oboustranné formátu A4

  48,00 Kč / stránka

  - jednostranné formátu A3

  50,00 Kč / stránka

  - oboustranné formátu A3

  85,00 Kč / stránka

  c)

  náklady na 1ks prázdné diskety

  10,00 Kč / ks

  d)

  náklady na 1 ks prázdného CD

  13,00 Kč / ks

  e)

  náklady na 1 ks prázdného DVD

  18,00 Kč / ks

  f)

  jiné kopírování dle individuální kalkulace nákladů

  g)

  náklady na odeslání informací:

  - cena za balné-bezpečnostní

  45,00 Kč / ks

  - obálka

  5,00 Kč / ks

  h) náklady na poštovní služby - dle platného ceníku provozovatele poštovních služeb,
  i) cena za informaci obsaženou v publikaci nebo tiskovině vydané HZS LK se rovná výši ceny za
      příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku,
  j) další věcné náklady - dle charakteru poskytované informace.

2. Osobní náklady - při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací je sazba odvozená z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů - 165,- Kč / hod.

3. Celková výše požadované úhrady nákladů je tvořena součtem osobních a věcných nákladů.

4. Nepřesáhnou-li náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli částku 50,-- Kč, poskytovatel informace nebude úhradu nákladů požadovat.

5. Tento sazebník úhrad za poskytování informací je platný od 1. 1. 2007.
  

VII.
Přehled nejdůležitějších právních předpisů

1. Nejdůležitějšími právními předpisy, podle nichž HZS LK zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, které upravují další práva občanů ve vztahu k HZS LK, a právní předpisy další, jsou tyto:

  a) ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., usnesení Předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

  b) zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a jeho prováděcí předpisy,

  c) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy,

  d) zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, a jeho prováděcí předpisy,

  e) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a jeho prováděcí předpisy,

  f)  zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, a jeho prováděcí předpisy,

  g) zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,

  h) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

  i)  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

2.  Výše uvedené právní předpisy jsou k nahlédnutí ve sbírce zákonů, knihovnách, na internetu a v odborných počítačových systémech s tím, že právní předpisy vydané v rámci působnosti HZS LK jsou k dispozici v jeho v sídle.

 
V Liberci dne 10. března 2016

plk. Ing. Luděk Prudil v.r.
ředitel HZS LK
vrchní rada

 

     

vytisknout  e-mailem