HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace a podpora pro jednotky SDH obce

V následujících kapitolách se budeme snažit přinést odpovědi na základní otázky týkající se jednotek SDH obce a zároveň pokud možno v přehledně členěných sekcích umožnit stažení vzorů podstatných dokumentů. V budoucnu plánujeme přidat i sekci s odbornou způsobilostí, ve které bude možno se přihlašovat ke kurzům odborné způsobilosti. 

  • Zřízení jednotky SDH obce
  • Odborná příprava
  • Aktualizace údajů o jednotce
  • Dokumety ke stažení

Zřízení jednotky SDH obce

Postup obce při zřízení jednotky SDH obce

 a) obec zřizuje jednotku SDH obce v souladu s § 29 odst.1 písm.a) nebo písm.m) nebo §69 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
b) obec vyhotovuje zřizovací listinu jednotky SDH obce (§ 3 odst.2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb., - viz. vzor v dokumentech ke stažení),
c) obec z řad občanů zajišťuje potřebný počet členů jednotky SDH obce (návrhy zpravidla dodává sdružení občanů působící na úseku požární ochrany – SH ČMS, ČHJ, MHJ aj.) dle plošného pokrytí, které zpracovává HZS kraje (§ 1 odst.1písm.b),c) a d) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb., ),
d) obec po vyjádření HZS kraje jmenuje velitele jednotky SDH obce a doporučuje se uzavřít s ním dodatek k dohodě o členství v jednotce SDH obce (viz. vzor v dokumentech ke stažení) v souvislosti se jmenováním do funkce velitele jednotky SDH obce (velitel jednotky SDH obce musí mít autoritu mezi členy jednotky SDH obce, organizační a řídící schopnosti a musí být odborně způsobilý, do této funkce se doporučuje vybírat členy, kteří mají minimálně tříletou (JPO II a III) , respektive dvouletou (JPO V) aktivní činnost v jednotce SDH obce),
e) obec na návrh velitele jednotky SDH obce určuje členům jednotky SDH obce jejich funkční zařazení (velitel družstva, strojník, hasič),
f) obec na základě funkčního zařazení členů uzavře se členy jednotky SDH obce dohodu o členství v jednotce SDH obce (viz. vzor v dokumentech ke stažení),
g) obec ve spolupráci s velitelem jednotky SDH obce a HZS kraje zajistí pro velitele jednotek a družstev, strojníky a nositele dýchací techniky jednotky SDH obce účast na kurzech k získání či prodloužení odborné způsobilosti,
h) obec ve spolupráci s velitelem jednotky SDH obce zajistí přehled o odborné způsobilosti všech členů jednotky SDH obce a dále zajistí pravidelnou odbornou přípravu všech členů jednotky SDH obce,
i) obec na základě doporučení zajistí připojištění členům jednotky SDH obce pro případ úrazu při výkonu služby v jednotce SDH obce a pojištění na škody způsobené činností v jednotce SDH obce,
j) za činnost prováděnou v jednotce SDH obce může obec členům jednotky SDH obce zajistit úlevy nebo finanční odměny; finanční odměnu lze poskytnout na základě uzavřeného pracovně právního vztahu mezi obcí a členem jednotky SDH obce, který vykonává službu v jednotce jako svoje zaměstnání; pracovně právní vztah se řídí zákoníkem práce a odměňování členů jednotky SDH obce zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a dalších předpisů.

Přehled dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotka SDH obce“), požární hlídky nebo společné jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka PO“):

a) zřizovací listina,
b) příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka PO – dle zákona č. 133/1985 Sb., o PO § 29 odst.1 písm. m),
c) stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky, u JPO II jmenovací dekrety velitelů družstev,
d) seznam členů a dokumentace o jejich odborné způsobilosti a doklad o jejich zdravotní způsobilosti pro výkon služby v jednotce SDH obce,
e) pro upřesnění práv a povinností obce a člena jednotky se doporučuje uzavřít dohoda o členství v jednotce SDH obce.

Odborná příprava

Termíny kurzů

Kurz Termín kurzu Místo konání Určeno pro Přihláška
V 8

21.03.20

28.-29.11.20

HZ Horní Měcholupy

HZ 

Lysolaje

odborná příprava k prodloužení, velitelé JSDH obcí a JSDH podniků;
Absolvují všichni velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát v průběhu 5 let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „V-8 příprava k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů družstev a velitelů jednotek SDH velitelů obcí a jednotek SDH podniků“. Po této odborné přípravě (po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti) se podrobí jen zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud se v průběhu pěti let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav v kurzu V-8 hodin, musí po pěti letech od vydání nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti v rozsahu dle písmene a),

platná pro
všechny kurzy
ke stažení zde
 

S 16

7.-8.3.20

21.-22.11.20

HZ Písnice

HZ Lysolaje

odborná příprava k prodloužení po pěti letech, strojníci JPO III a dále JPO V a JSDH podniků, které disponují CAS nebo AS;
1) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III:
a) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.
2) Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS nebo AS: 
a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 16 hodin prezenční formou; absolvují členové v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“,
b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.
S 40* -
prezenční část 24h

7.-8.3.20

21.-22.11.20

HZ Písnice

HZ Lysolaje

odborná příprava k získání způsobilosti, strojníci JPO III, min. počet  je 5 účastníků,
Odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 24 hodin prezenční formou při absolvování osnovami kurzu určené části kurzu S-40 e-learningovou formou;
V 40* - prezenční část 24h

21.3.20

28.-29.11.20

HZ Horní Měcholupy

HZ Řeporyje

odborná příprava k získání způsobilosti, velitelé JSDH obcí a JSDH podniků, min. počet  je 5 účastníků, 16 h proběhne samostudiem formou e-learningu, nutná účast na všech třech termínech
NDT 16 dle požadavků JSDH 4 běhy po 20 členech přihlášky zasílat na email martin.sevc@hzspraha.cz

* viz e-learning níže

E-learning

Kurzy V 40 na stanicích HZS hl. m. Prahy jsou prováděny kombinací samostudia formou e-learningu a prezenční formou. Formou e-learningu si účastník kurzu sám prostuduje vybrané kapitoly a tím si zkrátí prezenční formu o 16 h. Průběh studia je v programu zaznamenáván, je zde možnost vyzkoušet si zkušební testy. Podle průběhu studia je postupně umožňováno pokračovat až k závěrečnému testu. Po jeho úspěšném složení bude účastník přijat do prezenční části kurzu, kde dostuduje zbytek témat - 24 h.

Velitel jednotky vyplní požadované údaje k účastním přihlašovaným na kurz V 40 do přihlašovací tabulky a zašlete ji na adresu: martin.sevc@hzspraha.cz do konce února 2016. Pokud by byl v jednotce zájem i po tomto datu, je možné přihlásit účastníky dodatečně, za předpokladu, že budou mít dostatek času absolvovat e-learningovou část výuky před začátkem prezenční formy kurzu.

Kurzy S 40 na stanicích HZS hl. m. Prahy jsou prováděny kombinací samostudia formou e-learningu a prezenční formou. Formou e-learningu si účastník kurzu sám prostuduje vybrané kapitoly a tím si zkrátí prezenční formu o 16 h. Průběh studia je v programu zaznamenáván, je zde možnost vyzkoušet si zkušební testy. Podle průběhu studia je postupně umožňováno pokračovat až k závěrečnému testu. Po jeho úspěšném složení bude účastník přijat do prezenční části kurzu, kde dostuduje zbytek témat - 24 h.

E-learningová forma vzdělávání – odborná příprava strojníků jednotek SDH obcí (informace) 
V souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků Vás informujeme o spuštění nové formy e-learningového vzdělávání strojníků S-40 a to k 1. 1. 2016. Provoz celého e-learningového systému zajišťuje SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“), která je také garantem za obsahovou stránku kurzu a zajišťuje ve spolupráci s HZS krajů administraci uživatelů. Kurz je ve smyslu výše uvedeného pokynu určen členům jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III. O tom, kdo se této formy vzdělávání bude účastnit, rozhoduje příslušný HZS kraje.

Velitel jednotky vyplní požadované údaje k účastním přihlašovaným na kurz S 40 do přihlašovací tabulky a zašlete ji na adresu: martin.sevc@hzspraha.cz do konce února 2016. Pokud by byl v jednotce zájem i po tomto datu, je možné přihlásit účastníky dodatečně, za předpokladu, že budou mít dostatek času absolvovat e-learningovou část výuky před začátkem prezenční formy kurzu.

Podrobnosti k odborné přípravě

Učební osnovy kurzů určených pro jednotky SDH obcí a jednotky SDH podniků
Normy znalostí
Základní zaměření odborné přípravy

Vzdělávací portál jednotek požární ochrany

Portál www.hasici-vzdelavani.cz je společným projektem Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku. Cílem je vytvořit zdroj informací, který bude výrazným přínosem pro oblast odborné přípravy jednotek požární ochrany. Materiály pro podporu odborné přípravy na tomto serveru budou mít různou podobu - od textů, obrázků přes videozáznamy, prezentace až po tzv. elektronické přednášky.

Velitelům jednotek SDH může sloužit jako cenná pomůcka při sestavování základní odborné přípravy.
 

Aktualizace údajů o jednotce

Tabulku určenou pro pravidelnou aktualizaci údajů o jednotce SDH obce (po každé změně, minimálně však jednou ročně, nejlépe do 28. února) naleznete zde.
Vyplněnou tabulku zasílejte na adresu:
HZS hl. m. Prahy
por. Bc. Martin Ševc
oddělení IZS

Sokolská 62
121 24 Praha 2

popřípadě emailem na adresu:
martin.sevc@hzspraha.cz

Dokumety ke stažení

vytisknout  e-mailem