HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

 • Varování v Ústeckém kraji
 • Varovné signály
 • Co dělat, když zazní siréna...
 • Informace pro obce

Varování v Ústeckém kraji

Jednou z priorit HZS Ústeckého kraje v rámci ochrany obyvatelstva je dobře fungující systém varování. Včasné a správné varování obyvatelstva a následná tísňová informace o charakteru hrozící či nastalé mimořádné události je jednou za základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva na území Ústeckého kraje.  Pro zajištění tohoto úkolu je na území České republiky od roku 1991 budován a provozování Jednotný systém vyrozumění a varování. Systém tvoří síť rotačních a elektronických sirén a také místních informačních systémů (bezdrátových rozhlasů), které jsou napojeny na ovládací pult Krajského operačního a informačního střediska HZS Ústeckého kraje. Tím je zajištěna možnost dálkového ovládaní jednotlivých koncových prvků varování (sirén či rozhlasů). V případě vzniku mimořádné události mají elektronické sirény a místní rozhlasy oproti rotačním sirénám výhodu poskytnutí následné verbální informace o charakteru možného ohrožení.

Síť koncových prvků varování na území Ústeckého kraje tvoří celkem 453 sirén a místních rozhlasů v tomto složení:

 • rotační sirény 396 ks
 • elektronické sirény  23 ks
 • místní rozhlasy (v majetku obcí)     34 ks

detail_Rotacni_sirena.JPGdetail_Horny.JPG

Obrázek rotační a elektronické sirény

Varovné signály

Pro předání varovné informace koncovým prvkem varování jsou předem stanoveny akustické, verbální nebo optické signály doplněné o příslušnou informaci o povaze mimořádné události a způsobu ochrany.

vseobecna_vystraha.bmpvseobecna_vystraha.bmpV případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno pomocí varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít až 3x za sebou v cca tříminutových intervalech. Bezprostředně poté následuje verbální tísňová informace, která sdělí obyvatelstvu údaje o hrozící či již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování následných tísňových informací jsou využívány hlasové moduly elektronických sirén či místních rozhlasů a také hromadné sdělovací prostředky (rozhlas a televize).

pozarni_poplach.bmppozarni_poplach.bmpDalším signálem, který zůstává v platnosti, je „Požární poplach“. Tento signál slouží ke svolání jednotek požární ochrany a nejedná se tedy o varovný signál pro varování obyvatelstva. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty a nebo v případě elektronické sirény napodobením hlasu trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty.

 

zkusebni_ton.bmpzkusebni_ton.bmpPro zkoušku sirén se používá tzv. „Zkušební tón“. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. V případě elektronických sirén je následně vysílána verbální informace „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén.“

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému vyrozumění a varování se provádí každou první středu v měsíci zpravidla ve 12:00 hod tzv. akustickou zkouškou sirén, kdy zaznívá na území celé ČR právě „Zkušební tón“.

Co dělat, když zazní siréna...

Níže uvedené pokyny platí pouze tehdy, pokud se nejedná o povodně.

1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
 • Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, zaparkujte auto a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA

 • Když jste v budově, zavřete a utěsněte okamžitě okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI

 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělování také obecními rozhlasy, popř. elektronickými sirénami.

OBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

V případě informování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání vás a zároveň pomohou  záchranným složkám při zásahu:

 • RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
 • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci
 • POMÁEJTE  sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdravé a až potom majetek
 • UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících příslušníků, orgánů státní správy a samosprávy

Informace pro obce

Změna ve financování  výstavby koncových prvků jednotného systému varování

Z důvodu možnosti financování výstavby koncových prvků jednotného systému varování a informování ze Strukturálních fondů EU (dále jen „SF EU“) jsou zrušeny účelové dotace na výstavbu koncových prvků jednotného systému varování a informování poskytované Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Zrušení těchto účelových dotací je platné od roku 2010 po dobu čerpání finančních prostředků ze SF EU.

V současně platném období 2007-2013 lze pro území, která jsou ohrožována povodněmi v rámci programů SF EU, čerpat finanční prostředky na podporu projektů z prioritní osy Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Jedná se osu 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, v níž je vyčleněna podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. V rámci této podoblasti podpory je možno mimo jiné uplatňovat požadavky na budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech. K předmětné problematice bylo vyhlášeno pět výzev a to VI., XIV., XX., XXVII. a XXXVII., v současnosti Ministerstvo životního prostředí nepředpokládá vyhlášení další výzvy v rámci výše uvedené podoblasti podpory.

Další žádosti o finanční podporu bude možné uplatňovat i v nadcházejícím programovém období (2014-2020) OPŽP. Je připravena oblast podpory v prioritní ose Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, která má za cíl podporu preventivních protipovodňových opatření.

Součásti všech podávaných projektů, obsahujících budování a modernizaci varovných a výstražných systémů, je stanovisko vydané HZS Ústeckého kraje.

I takto budované a modernizované varovné a výstražné systémy musí splňovat „Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění".

Další informace k OPŽP na www.opzp.cz

Odkazy:

vytisknout  e-mailem