HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomoc školám

 • Preventivně výchovná činnost
 • Informace pro školy
 • Projekt Záchranný kruh

Preventivně výchovná činnost

Preventivně výchovná činnosti (dále jen PVČ) HZS Ústeckého kraje spočívá ve vzdělávání a přípravě obyvatelstva, především však dětí, na mimořádné události. Je důležité, aby občané Ústeckého kraje byli schopni svým chováním nebezpečným situacím předcházet a v případě, že již taková situace vznikne, aby dokázali takovou událost správně řešit, zvládli pomoc sobě i ostatním postiženým a případně svým chováním podpořili zasahující složky. Z tohoto důvodu je třeba zvyšovat a prohlubovat informovanost nejen o možných nebezpečích, ale i o správných postupech a chování v případě, že mimořádná situace reálně nastane.

Cílové skupiny

 • děti a školní mládež
 • dospělé obyvatelstvo
 • zaměstnavatelé
 • veřejná správa
 • cizinci

Formy PVČ

 • výuka ve školách
 • média
 • instruktáže a školení
 • praktická příprava, vědomostní a dovednostní soutěže

Obsah vzdělávání

Ochrana obyvatelstva 

Varování
Signály
Chování v případě zaznění sirén s varovným signálem
„Všeobecná výstraha“
Příprava evakuačního zavazadla
Zásady opuštění bytu v případě nařízené evakuace
Ukrytí
Individuální ochrana, dekontaminace

Mimořádné události 

Klasifikace mimořádných událostí
Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy (záplavy a povodně, atmosférické poruchy)
Mimořádné události vyvolaní činností člověka (havárie, terorismus a jiné hrozby)
Ostatní mimořádné události
 

Chování v případě mimořádné události 

Obecné zásady chování při vzniku mimořádné události
Kde získat informace o mimořádné události
Chování při živelních pohromách
Chování při havárii s únikem nebezpečných látek
 

Požární prevence 

Jak se chovat, aby nevznikl požár
Obecné zásady chování při požáru
Co jsou to požárně bezpečnostní zařízení a přenosné hasicí přístroje

Tísňové linky 

Důležitá telefonní čísla tísňového volání
Zásady volání na tísňovou linku

Základní informace o IZS 

Složky a činnosti IZS

Informace pro školy

Po roce 1989 došlo vzhledem ke společenským změnám k celkové bagatelizaci problematiky civilní ochrany a následně ke zrušení předmětu „branná výchova“, který obsahoval problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí, první pomoc atd. Této problematice byla věnována větší pozornost až na konci 90. let, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 4. května 1999 Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů. Tento pokyn byl po rozsáhlých povodních v roce 2002 aktualizován (č.j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003) a s dodatkem k učebním dokumentů, „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ (č.j. 13 586/03-22 ze 4. března 2003) byly doplněny platné učební texty.

MŠMT v roce 2004 schválilo nové principy v politice vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Oblast ochrany člověka za mimořádných událostí se stala součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní gymnaziální a střední odborné vzdělávání. Principem je, že daná problematika prostupuje celým procesem vzdělávání. Od 1. 9. 2007 podle něj začaly vyučovat všechny základní školy v České republice. První razantní změna rámcových vzdělávacích programů proběhla v roce 2013. Touto úpravou došlo mimo jiné ke zdůraznění problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik.

Změnám v rámcových vzdělávacích programech a výuce problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik byla v loňském roce věnovanýma ze strany HZS ČR zvýšená pozornost. Ve spolupráci s NIDV proběhla řada školení v jednotlivých krajích a v letošním roce by proškolování pedagogů mělo pokračovat. HZS ČR si připravil akreditovaný kurs pro pedagogy, který bude probíhat v září a říjnu.

Spolupráce s asociací Záchranný kruh

V roce 2010 se stal HZS Ústeckého kraje členem asociace Záchranný kruh. Asociace Záchranný kruh je subjekt sdružující na základě partnerských dohod záchranáře (složky IZS), orgány veřejné správy a ostatní partnery za účelem vzájemné spolupráce při realizaci aktivit vedoucích ke zvyšování informovanosti, vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva v oblasti běžných rizik, mimořádných událostí a krizových situací. Napomáhá také k prohloubení podpory integrovaného záchranného systému.

Jedním z projektů asociace Záchranný kruh jsou interaktivní výukové aplikace “Chraň svůj svět, chraň svůj život“. V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno 11 interaktivních výukových kurzů pro základní Součástí kurzů jsou pracovní listy, testovací otázky a hry pro děti. Aby byly výukové materiály komplexní, vytvořila Asociace Záchranný kruh také metodickou pomůcku pro učitele, která jim pomáhá s kursy pracovat. Hlavním cílem tohoto projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku. Těchto 11 kurzů doplňuje kurs Příručka první pomoci, která byla zpracována jako individuální projekt.

Výukové kurzy asociace Záchranný kruh

Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ

1. Osobní bezpečí
2. Běžná rizika
3. Požáry I
4. Mimořádné události I

Pro 2 stupeň ZŠ a SŠ

1. Mimořádné události II
2. Požáry II
3. Povodně
4. Atmosférické poruchy
5. Zemětřesení, sopečná činnost, sesuvy půdy a laviny
6. Havárie
7. Terorizmus a jiné hrozby

Pro ZŠ a SŠ

1. Příručka první pomoci
2. Dopravní výchova

Všechny výstupy Asociace záchranný kruh jsou dostupné bezplatně (po zaregistrování) na internetovém bezpečnostním portálu Záchranného kruhu www.zachrannykruh.cz. Tento „Regionální bezpečnostní portál“ byl jedním z prvních realizovaných projektů Asociace Záchranný kruh a cílem jeho fungování je účinná a systematická informovanost v oblastech bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Prakticky se jedná o webové stránky, které přináší aktuální zpravodajství, interaktivní kurzy, návody, nápady a testovací systém.

V roce 2011 zakoupil Ústecký kraj kompletní sady výukových kurzů (12 DVD) pro všechny základní školy v Ústeckém kraji. Výukový materiál byl distribuován prostřednictvím HZS Ústeckého kraje, který ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje proškolil pro práci s kurzy školní metodiky prevence. Podmínkou pro získání výukového materiálu byla účast na setkáních školních metodiků prevence.

Na Vaše případné dotazy, které se týkají výuky Ochrany člověka za mimořádných situací odpoví:

por. Ing. Iva Karafiátová
krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS Ústeckého kraje
tel.: 950 431 231
e-mail: iva.karafiatova@ulk.izscr.cz

Projekt Záchranný kruh

zkruh.jpg

vytisknout  e-mailem