HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cvičení

Taktická a prověřovací cvičení jednotek požární ochrany (dále jen „PO“) vychází z § 72 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 36 odst. 1 písm. c) a § 39 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Prověřovací cvičení ověřuje akceschopnost jednotek PO, jednotka není předem o cvičení informována. Součástí takového cvičení může být i vyhlášení cvičného požárního poplachu.

Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy jednotek PO nebo štábů na zdolávání požárů nebo na záchranné práce při mimořádných událostech. Jednotky ví o cvičení předem, připravují se na činnosti, které budou při cvičení vykonávat.

Oba druhy cvičení organizují velitelé jednotek PO v souladu s ročním plánem odborné přípravy jejich jednotky.

Dokumentaci taktického nebo prověřovacího cvičení jednotek PO schvaluje:

  1. ředitel příslušného územního odboru, pro území okresu Ústí nad Labem ředitel odboru IZS a služeb Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v případě, že se do taktického nebo prověřovacího cvičení zapojují dvě a více jednotek PO nebo ředitel Hasičskéhozáchranného sboru Ústeckého kraje, pokud cvičení svým rozsahem přesáhne působnost jednoho územního odboru Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (účastní se jednotky PO ze 2 a více územních odborů),
  2. velitel příslušné jednotky PO, u jednotek SDH obcí i starosta obce a u podnikových jednotek i statutární zástupce příslušné právnické nebo podnikající fyzické osoby, v případě, že se jedná o taktické nebo prověřovací cvičení jednotky PO spadající pod jeho působnost. Tatopravomoc je však omezena u jednotky SDH obce územním obvodem obce a u podnikových jednotek PO areálem právnické nebo podnikající fyzické osoby.

 V případě, že se do cvičení zapojí byť jediná další složka integrovaného záchranného systému (obecní nebo městská policie, Policie ČR, Český červený kříž, Horská služba apod.), cvičení schvaluje ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nebo hejtman Ústeckého kraje. Při zapojení zahraničních subjektů do cvičení schvaluje cvičení ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nebo hejtman Ústeckého kraje, jedná-li se o cvičení v rámci smluv uzavřených na regionální úrovni, nebo generální ředitel HZS ČR nebo ministr vnitra, jedná-li se o cvičení přesahující rámec smluv uzavřených na regionální úrovni.

Dokumentace prověřovacího cvičení

a) cíl cvičení,
b) místo a termín (datum a čas) provedení cvičení,
c) námět cvičení včetně jeho rozsahu,
d) způsob provedení cvičení,
e) materiálně-technické zabezpečení cvičení,
f) zúčastněné síly a prostředky,
g) předpokládaný časový harmonogram,
h) bezpečnostní opatření.

Dokumentace taktického cvičení

a) cíl cvičení,
b) místo a termín (datum a čas) provedení cvičení,
c) seznam zúčastněných sil a prostředků,
d) námět cvičení (situace výchozí, všeobecná, zvláštní) včetně jeho rozsahu,
e) učební úkoly cvičících,
f) předpokládaný časový harmonogram cvičení,
g) grafickou (mapovou) část cvičení, popřípadě schémata (nasazení sil a prostředků a jejich rozmístění),
h) plán spojení,
i) bezpečnostní opatření,
 
popř. další údaje jako:
  • scénáře,
  • úkoly figurantů,
  • přehled výchozích dokumentů pro přípravu a provedení cvičení (havarijní plány, právní předpisy, atd.),
  • způsob zabezpečení ochrany utajovaných skutečností (pouze v případě použití utajovaných údajů).

Druhy cvičení mohou být kombinovány např. prověřovací cvičení může přejít v taktické cvičení, v rámci taktického cvičení může mít některá jednotka PO činnost jako prověřovací cvičení.

Hodnocení taktického nebo prověřovacího cvičení předkládá řídící cvičení po ukončení cvičení osobě nebo orgánu, který cvičení nařídil; zpracovává se v textové podobě a zpravidla obsahuje:

  • vyhodnocení splnění cílů cvičení,
  • vyhodnocení připravenosti a akceschopnosti zasahujících jednotek PO,
  • nedostatky,
  • návrhy na opatření

vytisknout  e-mailem