HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinně zveřejňované informace

Podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Název Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
2. Důvod a způsob založení

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“) byl zřízen jako součást Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jeho postavení je v současné době upraveno zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky.

HZS Ústeckého kraje je organizační složkou státu a spolu s ostatními hasičskými záchrannými sbory krajů, generálním ředitelstvím, Záchranným útvarem HZS ČR, Střední odbornou školou požární ochrany a Vyšší odbornou školou požární ochrany tvoří HZS ČR, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. 

3. Organizační struktura

HZS Ústeckého kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra ČR. Územní obvod HZS Ústeckého kraje je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku, v němž má své sídlo. V čele HZS Ústeckého kraje stojí ředitel.

HZS Ústeckého kraje:

a) je správním úřadem s působností v územním obvodu příslušného vyššího územního samosprávného celku pro výkon státní správy ve věcech:

1. požární ochrany,
2. ochrany obyvatelstva,
3. civilního nouzového plánování,
4. integrovaného záchranného systému a
5. krizového řízení, s výjimkou oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,

b) plní úkoly vyplývající z jiných právních předpisů.

HZS Ústeckého kraje zřizuje operační a informační středisko, které plní úkoly operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému a další úkoly, stanoví-li tak jiný právní předpis. Operační a informační středisko je pracovištěm pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní číslo tísňového volání stanovené v číslovacím plánu podle zákona o elektronických komunikacích.

Ředitelství HZS Ústeckého kraje se vnitřně člení na:

kancelář ředitele HZS Ústeckého kraje,
úsek prevence a civilní nouzové připravenosti,
úsek integrovaného záchranného systému (IZS) a operačního řízení,
úsek ekonomiky,
pracoviště interního auditu a kontroly.   

Územními odbory HZS Ústeckého kraje jsou:

Územní odbor Ústí nad Labem – stanice Ústí nad Labem a Petrovice;
Územní odbor Děčín - stanice Děčín, Varnsdorf, Šluknov a Česká Kamenice;
Územní odbor Chomutov - stanice Chomutov a Klášterec nad Ohří;
Územní odbor Litoměřice - stanice Litoměřice, Lovosice, Štětí, Úštěk a Roudnice n. Labem;
Územní odbor Most - stanice Most a Litvínov;
Územní odbor Teplice - stanice Teplice, Bílina a Duchcov;
Územní odbor  Žatec - stanice Žatec, Louny, Podbořany a Bítozeves.

4. Kontaktní spojení Kontakty
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Krajské ředitelství
Územní odbor Děčín
Územní odbor Chomutov
Územní odbor Litoměřice
Územní odbor Most
Územní odbor Teplice
Územní odbor Ústí nad Labem
Územní odbor Žatec
4.3 Úřední hodiny Po 8:00 - 16:00
St  8:00 - 16:00
4.4 Telefonní čísla Kontakty
5. Případné platby lze poukázat 19-76548881/0710
6. IČ 70886300
7. DIČ Není plátcem DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2015
odkazem na roční zprávu o stavu PO za rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2016 (k 01.01.2016)

Příjmy celkem: 103 096 000,- Kč

 1. Nedaňové, kapitálové a přijaté transfery: 1 322 000,- Kč
 2. Příjmy z pojistného: 101 774 000,- Kč 
 3. Pojistné na důchodové pojištění: 90 466 000,- Kč
 4. Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na SPZ: 11 308 000,- Kč

Výdaje celkem: 524 705 000,- Kč

 1. Výdaje na financování programů repr. majetku: 2 550 000,- Kč
  - ​Kapitálové výdaje: 2 550 000,- Kč
  - Neinvestiční výdaje vázané k IP: 0,- Kč
 2. Platy zaměstnanců a OPPP vč.poj.a FKSP:462 445 000,- Kč
  - Platy: 341 893 000,- Kč
  - Povinné pojistné: 115 499 000,- Kč
  - Převody FKSP: 5 053 000,- Kč
 3. Ostatní provozní výdaje: 57 524 000,- Kč
 4. Ostatní sociální dávky: 2 186 000,- Kč
9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně na poštovní adresu HZS Ústeckého kraje. Dále osobně v denní pracovní době na podatelnu HZS Ústeckého kraje, prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu epodatelna@ulk.izscr.cz

Informaci požadovanou ústně poskytne HZS Ústeckého kraje v jednoduchých případech bezprostředně, pokud ji má k dispozici. Není-li informace poskytnuta, anebo žadatel informaci považuje za nedostačující, musí podat žádost písemně.

Ze žádosti musí být vždy jednoznačně zřejmé:

 1. že je určena HZS Ústeckého kraje,
 2. autor žádosti (jméno, příjmení, datum narození, adresa resp. u právnických osob název IČ a sídlo či kontaktní adresa),
 3. u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena příslušná identifikace žadatele,
 4. podpis žadatele.

Písemná žádost musí být srozumitelná, konkrétní a navíc z ní musí být zřejmé, jaká informace je požadována.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

 • el. podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb;
 • v případě, že el. podání není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb musí být ve lhůtě 5 dnů doplněno nebo potvrzeno ve smyslu ust. § 37 správního řádu.

Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 • žádost učiněná elektronicky musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu.

Podání stížností podle ust. § 175 správního řádu:

 • stížnosti podané prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se vyřizují stejným způsobem jako stížnosti podané písemně;
 • u stížností bez zaručeného elektronického podpisu musí být uvedeno jméno, příjmení, adresa nebo e-mail stěžovatele;
 • stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Kontakty:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem
Telefon - Ústředna KŘ: 950 430 111
Telefon - Ústředna stanice Ústí nad Labem: 950 431 111

ID Datové schránky: auyaa6n
epodatelna@ulk.izscr.cz

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Opravné prostředky

Opravné prostředky v ostatních případech

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat opravný prostředek, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá a který správní orgán o opravném prostředku rozhoduje.

Nejčastějším opravným prostředkem je odvolání, kterým lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí splňovat náležitosti podání a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace
Odvolání, rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.hzscr.cz/clanek/zivotni-situace.aspx
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony:

 • Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
 • Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy upravující poskytování informací veřejnosti:

 • Článek 17 Listiny základních práv a svobod.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Znění zákonů je možné dohledat na portálu veřejné správy: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

I. Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jednostranné kopie formátu A4 1,50 Kč.
 2. Za pořízení oboustranné kopie formátu A4 2,60 Kč.
 3. Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4.
 4. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Hasičským záchranným sborem ČR hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. Za 1 ks diskety, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč.
 2. Za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 6,- Kč.
 3. Za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel 8,- Kč.
 4. V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

III. Náklady na odeslání informace žadateli

 1. Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 251,- Kč za jednoho pracovníka.

V. Osvobození od úhrady nákladů

 1. úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.
 2. pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu IV odst. 1 se nevyžaduje.
 3. pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle odst. 1 a 2 jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Roční zprávy o stavu požární ochrany

vytisknout  e-mailem