HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin vzniku požárů

Zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen „vyšetřování požárů“) je součástí výkonu státního požárního dozoru, vyplývajícího z ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyšetřování požárů je v rámci organizační struktury Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje zařazeno pod oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů, v jehož čele stojí vedoucí oddělení, který je přímo podřízen náměstkovi krajského ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. 

Vlastní výkon provádějí v rámci Středočeského kraje tzv. základní a ostatní vyšetřovatelé požárů nepřetržitě 24 hodin denně, a to buď v rámci směnné 24hodinové služby (oblast Kladno, Mladá Boleslav a od 1. 6. 2014 Kutná Hora) nebo denní služby v lokalitách Beroun, Příbram a Benešov.

Oblast Kladno zahrnuje katastry obcí v okresech Kladno, Rakovník, Praha – západ s výjimkou katastrů obcí v hasebním obvodu stanice Jílové u Prahy a katastry obcí v hasebním obvodu stanice Kralupy nad Vltavou.

Oblast Mladá Boleslav zahrnuje katastry obcí v okresech Mladá Boleslav, Nymburk a Mělník s výjimkou katastrů obcí v hasebním obvodu stanic Kralupy nad Vltavou a Poděbrady.

Oblast Kutná Hora zahrnuje katastry obcí v okresech Kutná Hora, Kolín a katastry obcí v hasebním obvodu stanice Poděbrady.
Požáry vzniklé v katastrech obcí v okrese Praha – východ jsou rozděleny mezi jednotlivé oblasti s přihlédnutím k dojezdovým časům a možnostem (zejména je zohledněna možnost nájezdů na dálnice a rychlostní komunikace a sjízdnost tras). Abecední seznam katastrů obcí s přiřazením pod jednotlivé obvody vyšetřování požárů je uveden v příloze.

Lokality Beroun a Příbram zahrnují katastry obcí v jednotlivých okresech a lokalita Benešov zahrnuje katastry obcí v okrese Benešov a katastry obcí v hasebním obvodu Jílové u Prahy.

Vlastním vyšetřováním požárů se rozumí souhrn úkonů a postupů, směřujících ke zjištění příčiny vzniku požáru a jeho rozšíření, které se ve všeobecné úrovni řídí ustanovením § 50 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), na základě které se zjišťuje zejména:


• místo a doba vzniku požáru
• osoba, u které požár vznikl
• příčina vzniku požáru včetně možných verzí
• okolnosti mající vliv na šíření požáru včetně dodržení podmínek požární bezpečnosti stavby, vyplývajících z ověřené projektové dokumentace
• následky požáru, jako jsou předběžná způsobená škoda, zraněné a usmrcené osoby
• výše uchráněných hodnot při hasebním zásahu
• porušení předpisů o požární ochraně
• jiné okolnosti nezbytné pro zjištění příčiny vzniku požáru.

V odůvodněných případech se při vyšetřování požárů provádí odebírání výrobků nebo vzorků, které jsou následně podrobovány požárně technickým expertízám, prováděných Technickým ústavem požární ochrany či chemickou laboratoří, případně v souladu s dohodou o součinnosti odbornými pracovišti Policie ČR. Součástí výkonu vyšetřování požárů je úzká spolupráce se znalci v jednotlivých oborech, tlumočníky a znaleckými ústavy.

Vyšetřování požárů se v posledních letech vzhledem k neustálému vývoji a rozvoji vědy, techniky, k dostupnosti zahraničních výrobků, vývoji v oblasti chemických látek a sloučenin, ale i s přihlédnutím k demografickým změnám, změnám klimatu atd. stalo multioborovou disciplínou, ve které je zastoupena stále větší část technických a právních oblastí a na vyšetřovatele požárů je kladeno stále více nároků na vzdělání a poznávání. Jedná se o obor s vysokou variabilitou činností, z nichž některé jsou jedinečné, neopakovatelné, zpětně nedohledatelné a přesto klíčové.

Vyšetřování požárů lze vnímat subjektivním pohledem jako činnost, výsledkem které je skutečné zjištění příčiny vzniku požáru, okolností majících vliv na šíření požáru, porušení předpisů z oboru požární ochrany, případně správní či přestupkové řízení a postoupení jiným správním úřadům či orgánům činným v trestním řízení za jasně stanovených procesních pravidel a postupů definovaných právním systémem České republiky.

Objektivním pohledem se jedná o činnost, jejíž závěry jsou jedním ze základních pramenů požární prevence, která flexibilně na zjištěné nedostatky reaguje.

Součástí činnosti oddělení zjišťování příčin vzniku požárů je garance statistického sledování událostí, jehož data jsou použita do každoročně zpracovávané statistické ročenky.
 

vytisknout  e-mailem