HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Stavební prevence plní zejména následující úkoly, spadající do výkonu státního požárního dozoru dle § 31 zákona o PO:
1. Posuzování územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením, dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních předpisů. 

2. Ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace dle předchozího odstavce  včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

Kromě těchto činností dále

  • zabezpečuje plnění úkolů orgánů v územím a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva (ve spolupráci s odborem ochrany obyvatelstva a civilní nouzové připravenosti)
  • vede evidenci staveb ochrany obyvatelstva a staveb dotčených požadavky ochrany obyvatelstva, u nichž nevykonává právo hospodaření HZS kraje, zpracovává stanovisko k dokumentaci těchto staveb

K výkonu činností dle bodu 1) je třeba ze strany investora předložit příslušnou projektovou dokumentaci, jejíž nedílnou součástí je i požárně bezpečnostní řešení. Požárně bezpečnostní řešení, které je součástí posuzované projektové dokumentace, se předkládá ve 2 vyhotoveních (dle ustanovení § 40 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci).
 

Projektové dokumentace předkládají žadatelé vždy příslušnému územnímu odboru, příp. odloučenému pracovišti prevence HZS Středočeského kraje. Kde se nachází Vaše konkrétní místo podání se dozvíte  -  Chystáte se stavět na území Středočeského kraje?

Podání můžete učinit buď písemně nebo osobně na příslušné adrese. Osobní podání  v úřední hodiny – pondělí a středa od 8 do 17 hodin

Na základě předložené projektové dokumentace HZS vydá žadateli do 30 kalendářních dnů písemné stanovisko k předmětné stavbě a k příslušnému stupni řízení, které je podkladem k dalšímu řízení podle stavebního zákona.

Stanoviska k předloženým projektovým dokumentacím se vydávají:

1. souhlasná
2. souhlasná s podmínkami
3. nesouhlasná

Jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení, které je součástí posuzovaných podkladů nebo dokumentace, si orgán státního požárního dozoru (HZS kraje) ponechává ve své dokumentaci.

Výkon činností dle bodu 2) se provádí v rámci příslušných stupňů řízení dle stavebního zákona, vyvolaných věcně a místně příslušnými stavebními úřady.

V rámci těchto řízení vydává HZS písemné stanovisko (obdobně jako v předchozím případě) zpravidla ihned v rámci místního šetření, popř. v termínu dohodnutém na tomto místním šetření.

Posuzování projektových dokumentací dle bodu 1) a ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti staveb dle bodu 2) se neprovádí u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení.

U ohlašovaných staveb se provádí v případech:

  • u podzemních staveb do plochy 300 m2 a hloubky do 3 m
  • u staveb do 300 m2 a výšky do 10 m a staveb hal do 1 000 m2 a výšce do 15 m s pouze jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a povolované jako dočasné na dobu do 3 let
  • u stavebních úprav pro změny užívání
  • u udržovacích prací na stavbě, pokud mohou negativně ovlivnit požární bezpečnost
  • u změny v užívání stavby, kdy se dle stavebního zákona vyžaduje souhlas nebo rozhodnutí stavebního úřadu

 Dále se provádí u všech staveb, vyžadujících dle zákona stavební povolení.

 Osoby oprávněné zpracovávat požárně bezpečnostní řešení
Zpracovávat požárně bezpečnostní řešení, jako dílčí část projektové dokumentace stavby, je oprávněn autorizovaný inženýr, kterému byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.) a to pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, nebo pro obor mosty a inženýrské konstrukce. Požárně bezpečnostní řešení je oprávněn zpracovávat autorizovaný inženýr pouze v rámci projektování stavby odpovídající oboru, pro který má udělenou autorizaci. Pokud zpracuje rovněž požárně bezpečnostní řešení, musí také tuto dílčí část projektové dokumentace opatřit svým vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky a odpovídá za její správnost, úplnost a proveditelnost.

Není-li projektant způsobilý zpracovat požárně bezpečnostní řešení sám, je povinen podle ustanovení § 46b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon přizvat ke zpracování dalšího oprávněného projektanta (inženýra, popř. technika autorizovaného pro specializaci požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992 Sb.). Takovýto zpracovatel požárně bezpečnostního řešení je rovněž povinen opatřit tuto dílčí část projektové dokumentace vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky.

Institut „specialisty požární ochrany“ byl zrušen novelou zákona o požární ochraně provedenou zákonem č. 203/1994 Sb. kterým se mění a doplňuje zákon o PO a platnost příslušných osvědčení skončila dnem 31. 12. 1997. Průkaz zvláštní způsobilosti v oboru projektové činnosti ke zpracování požárně bezpečnostního řešení, jako dílčí části projektové dokumentace stavby, neopravňuje ani za stávajícího stavu.

Odborná způsobilost, získaná podle ustanovení § 11 zákona o PO, neopravňuje od roku 1995 k projektové činnosti ve výstavbě.

Stručný přehled činnosti stavební prevence

Graf.č. 1 – počty vydaných stanovisek 2007 - 2010

 Počty vydaných stanovisek 2007 až 2010Graf. č. 2 – porovnání jednotlivých činností 2007 - 2010

Porovnání jednotlivých činností 2007 až 2010

vytisknout  e-mailem