HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost je prováděna jako součást státního požárního dozoru a plní zejména následující úkoly 

a) Vykonává státní požární dozor formou kontrol dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PO") a prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární ezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky 221/2014 Sb.

b) Zpracovává plány kontrolní činnosti.

c) Podílí se na přípravě nařízení kraje na úseku požární ochrany.

d) Podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

e) Zajišťuje schvalování posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím.

f) Vydává rozhodnutí na základě zjištěných porušení předpisů o požární ochraně.

g) Zabezpečuje preventivně výchovnou činnost.

h) Provádí metodickou a poradenskou činnost ve vztahu k právnickým, fyzickým podnikajícím a fyzickým osobám.

i) Zajišťuje metodické vedení oblasti kontrolní činnosti ve vztahu k územním odborům.

Státní požární dozor je v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany vykonáván u právnických osob, podnikajících fyzických osob a u ministerstev a jiných státních orgánů v rozsahu § 3 odst. 2 zákona o PO, u obcí v rozsahu § 29 zákona o PO a u fyzických osob; u fyzických osob v rozsahu plnění povinností podle § 2 odst. 2 a § 7 zákona o PO.

Kontroly může provádět pouze příslušník s odbornou způsobilostí a platným pověřením ke kontrole. Kontroly se, v zájmu dosažení jejího účelu, vedle kontrolujících, mohou zúčastnit též další osoby (tzv. přizvané osoby), např. znalci, tlumočníci, jiní experti. Kontrolní orgán vystaví těmto přizvaným osobám pověření ke kontrole a poučí je o jejich právech a povinnostech při účasti na kontrole.

Kontroly rozdělujeme do tří kategorií:

  1. Komplexní kontroly, kterými se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně.
  2. Tematické kontroly, kterými se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany předem stanovené oblasti, která se vymezuje v předmětu kontroly.
  3. Kontrolní dohlídky, kterými se prověřuje plnění uložených opatření stanovených tematickou nebo komplexní požární kontrolou.

Z provedené požární kontroly se zpracovává protokol, který je výsledným dokumentem celého kontrolního procesu a v podstatě shrnuje celkový průběh kontroly.

 

vytisknout  e-mailem