HZS Středočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukrytí

Ukrytí (kolektivní ochrana) obyvatelstva se při mimořádných událostech a krizových situacích zajišťuje v improvizovaných úkrytech. Ukrytí obyvatelstva v případě mimořádné události, např. v důsledku havárie s únikem nebezpečných škodlivin, spočívá v tom, že obyvatelé v ohroženém území neopouštějí budovy a objekty, ve kterých se v dané chvíli nacházejí a provedou, s využitím dostupných prostředků, utěsnění oken a dveří těchto objektů. Dále využívají dostupných prostředků k improvizované ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla.

V případě mimořádných událostí a krizových situací v souvislosti s vojenským ohrožením (v případě vyhlášení krizových stavů STAV OHROŽENÍ STÁTU nebo VÁLEČNÝ STAV) by byly využívány stálé úkryty. V místech kde stálé úkryty nejsou k dispozici by se budovaly improvizované úkryty.

Návod k výběru vhodných prostor a způsob budování improvizovaných úkrytů je uveden v příručce Sebeochrana obyvatelstva ukrytím (961 kB, PDF), vydané MV - GŘ HZS ČR.

Stálé úkryty tvoří trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící a dělí se na:

  • stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ)
  • stálé tlakově neodolné úkryty (STNÚ)
  • ochranné systémy podzemních dopravních staveb (např. metro)

 Filtroventilační zařízení stálého úkrytu
Filtroventilační zařízení stálého ukrytí

Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení, stálé tlakově neodolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Podle ustanovení § 10, odst. 5, písm. i) zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů HZS kraje vede evidenci stálých úkrytů na území kraje. Na správním území obcí vedou tuto evidenci podle ustanovení §15, odst. 2, písm. g) téhož zákona obecní úřady.

Na území Středočeského kraje bylo k 31.12.2015 evidováno celkem 147 stálých úkrytů s plánovanou kapacitou 27 099 ukrývaných osob, z toho je:

  • 144 STOÚ s plánovanou kapacitou 25 699 ukrývaných osob
  • 3 STNÚ s plánovanou kapacitou  1 400 ukrývaných osob

Uvedené počty představují teoretickou možnost ukrytí ve stálých úkrytech pro přibližně 2,7 % obyvatelstva Středočeského kraje. Dislokace stálých úkrytů na území kraje je však velmi nerovnoměrná.

Většina stálých úkrytů byla budována v 50. a 60. letech minulého století, čemuž také odpovídá jejich technický stav. Úkryty v nevyhovujícím technickém stavu, na základě žádosti vlastníka nebo z podnětu HZS Středočeského kraje, jsou vyřazovány z evidence. Další nakládání s úkrytem vyřazeným z evidence, pokud proběhlo kolaudačního řízení dotčené stavby, je věcí vlastníka stavby (např. žádost o změnu užívání stavby u místně příslušného stavebního úřadu, v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona).

vytisknout  e-mailem