HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

Článek uvádí stručnou charakteristiku varování obyvatelstva a koncových prvků varování, které se v rámci jednotného systému varování v ČR používají a které mohou občané uslyšet. Uvádí vyhláškou Ministerstva vnitra stanovené signály, včetně jejich zvukových ukázek. Přináší informaci o významu zkoušky varovacího systému. V závěru poskytuje instrukce občanům, jak se mají zachovat po zaznění varovného signálu. 

 • Jednotný systém varování a vyrozumění, koncové prvky
 • Signály sirén k varování obyvatelstva
 • Zkoušky varovacího systému
 • Jak se zachovat po zaznění varovného signálu všeobecná výstava
 • Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování

Jednotný systém varování a vyrozumění, koncové prvky

Význam varování

Provedení včasného varování a vyrozumění obyvatelstva je jedním ze základních předpokladů pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci opatření, směřujících k bezprostřední ochraně zdraví a životů obyvatel v případě jejich ohrožení mimořádnou událostí.

Organizace varování

Varování obyvatelstva zajišťují v obcích obecní úřady, v kraji a ve vybraných obcích hasičský záchranný sbor kraje, který k tomu účelu provozuje jednotný systém varování a vyrozumění.

Jednotný systém varování a vyrozuměnírotacka.png

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) je tvořen koncovými prvky varování a infrastrukturou, která se skládá ze zadávacího terminálu a přenosové soustavy - telekomunikační sítí. Zadávací terminál je počítačové pracoviště, umístěné na krajském operačním středisku hasičského záchranného sboru, z něhož se pomocí radiových signálů ovládají koncové prvky varování napojené k tomuto systému. Přenosová soustava je tvořena samostatnými radiovými vysílači, které jsou rovnoměrně rozmístěné po kraji. Vysílače zajišťují přenos a šíření radiového signálu, kterým se koncové prvky ovládají. Systém umožňuje z centra spouštět v kraji sirény jednotlivě, nebo ovládat skupiny sirén, případně spouštět všechny sirény najednou.
elektronika.png
Koncové prvky varování jsou:
- rotační sirény
- elektronické sirény
- dálkově ovládané obecní rozhlasy

Rotační sirény dálkově ovládané generují akustické signály.


Elektronické sirény generují akustické signály a ihned po skončení signálu automaticky generují akustickou verbální informaci odpovídající povelu vyslaného z vyrozumívacího centra ve znění:

 • Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén.
 • Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.
 • Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny.
 • Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.
 • Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.
 • Konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.
 • Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach. Požární poplach.

Obecní rozhlasy (jinak zvané místní informační sytémy) dálkově ovládané připojením k JSVV  generují varovné signály a automaticky generují verbální informaci stejně, jak je uvedeno u elektronických sirén. To znamená, že z amplionů rozhlasu se nejprve ozývá akustický signál a pak následuje verbální informace. Obecní rozhlasy dále umožňují vstup mluveného slova z dispečinku rozhlasu (někdy i z mobilního telefonu odpovědné osoby např. starosty obce). Některé rozhlasy dokážou propojení na vybranou stanici veřejného rádia.

Rotační sirény umisťuje hasičský záchranný sbor kraje do obcí s více jak 500 stálými obyvateli, nebo do obcí ohrožených povodněmi, či jiným ohrožením ze stacionárního zdroje.

S dotazem, jaké a kde jsou umístěny jednotlivé koncové prvky varování, se mohou občané obrátit na příslušný městský nebo obecní úřad, který má tyto informace k dispozici.

Seznam schválených koncových prvků varování pro zapojení do jednotného
systému varování a vyrozumění.

Signály sirén k varování obyvatelstva

V České republice jsou stanoveny 3 akustické signály:

 • Všeobecná výstraha
 • Požární poplach
 • Zkušební tón

vystraha.jpg Varovný signál všeobecná výstraha je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno, o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná, a lidé obdrží nejnutnější instrukce, jak se mají zachovat.

AKUSTICKÁ UKÁZKA SIGNÁLU

poplach.jpg Signál požární poplach vyhlašovaný rotačními sirénami je tvořen tónem sirény po dobu jedné minuty, krátce přerušeným na 10 sekund, jinak řečeno: dvěma za sebou táhlými houkáními. Elektronické sirény signalizují požární poplach napodobením hlasu trubky troubící tón .,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" po dobu jedné minuty. Signál není určen pro obyvatelstvo, ale slouží ke svolání příslušníků jednotek požární ochrany.

AKUSTICKÁ UKÁZKA SIGNÁLU

zkuebni.jpg Pro zkoušku sirén se používá tzv. zkušební tón. Jedná se o táhlý nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Vysílá-li tento signál elektronická siréna nebo místní rozhlas zapojený do systému varování, bude následně vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén". Zkoušky sirén se zkušebním tónem se uskutečňují první středu v měsíci ve 12 hodin. Z technických důvodů může být houkání signálu posunuto v čase o několik málo minut dříve, nebo může zaznít o něco později.

AKUSTICKÁ UKÁZKA SIGNÁLU

Zkoušky varovacího systému

Zkoušky systému varování obyvatelstva se konají v souladu s vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zkoušky se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin, kdy jsou spuštěny všechny sirény v kraji. Z technických důvodů může být spuštění signálu posunuto v čase o několik málo minut dříve, nebo může zaznít o něco později. Spouštění sirén dálkově ovládaných provádí školená obsluha zadávacího terminálu, který se nachází na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje. Pouze místně ovládané sirény, kterých je v Plzeňském kraji ještě 6 a nacházejí se v malých obcích, spouští osoba pověřená starostou obce.

Pro zkoušku sirén se používá tzv. zkušební tón. Jedná se o táhlý nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Vysílá-li tento signál elektronická siréna nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude následně vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

Cílem zkoušek sirén je pravidelně a komplexně prověřit funkci celého ovládacího a telekomunikačního zařízení jednotného systému varování a vyrozumění a samozřejmě přezkoušet funkčnost sirén.

Statistika výsledků zkoušek udává, že systém varování funguje správně bez vážných problémů, poruchovost sirén je 0,25 %. Pravděpodobnost, že siréna nebude v době potřeby fungovat je 1:400, tedy velmi nízká.

Občané, nefunkčnost sirény oznamte příslušnému městskému či obecnímu úřadu. Informaci můžete předat též příslušníkům HZS kraje profesně se zabývajících ochranou obyvatelstva. Kontakty na ně jsou uvedeny v jiné části našich www stránek.

Jak se zachovat po zaznění varovného signálu všeobecná výstava

Zvuk sirény vyjadřující varovný signál všeobecná výstraha znamená vždy nějaké nebezpečí. Upozorňuje, že může dojít, nebo již došlo k mimořádné události, která závažně ohrožuje životy a zdraví občanů nebo může spáchat značné škody na majetku či životním prostředí.
Je-li signálu použito bez předchozí informace obyvatelstvu, zpravidla znamená únik nebezpečné (toxické) látky do ovzduší. Výjimečně může znamenat akutní ohrožení přirozenou či zvláštní povodní, což bude použito hlavně v prostorech podél vodních toků a to vždy v kontextu s negativním vývojem hydrometerologické situace. Na základě těchto indicií lze důvody spuštění sirén od sebe předběžně rozlišit.

Signál sirény může být mimořádně použit jako povel k zahájení nějaké činnosti obyvatelstva; například může jít o vyhlášení evakuace z předem určeného prostoru. V těchto případech budou orgány veřejné správy včas a opakovaně pomocí dostupných sdělovacích prostředků informovat veřejnost, co daný signál znamená, a lidé budou instruováni o svém chování dopředu.

Pro případy nenadálého vyhlášení varovného signálu vydává oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení hasičského záchranného sboru kraje toto doporučení občanům, jak se mají zachovat:

 • Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní hala, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
 • Je-li to možné, vyhledejte místo v domě ve vyšších patrech. Nacházíte-li se v suterénních nebo podzemních částech domů, opusťte je rychle a přesuňte se v domě do nadzemí. Ani přízemní prostory nejsou pro improvizované ukrytí nejvhodnější.
 • V budově zavřete všechny dveře a okna, vypněte klimatizaci, ventilaci a obdobná zařízení, která víří vzduch, utlumte (případně uhaste) topidla s ohněm nebo jiné zařízení spotřebovávající vzdušný kyslík (krby, krbová kamna, karmy, wawky apod.).
 • Vyhledejte vhodnou místnost k improvizovanému ukrytí, které může trvat i několik desítek minut. Vhodné jsou místnosti ve střední traktu domu a ty, které jsou odvrácené od místa úniku nebezpečné chemické látky. Za silnějšího větru volte místnosti na závětrné straně domu.
 • Větší netěsnosti oken a dveří doporučujeme dotěsnitpomocí předmětů z látky (ručník, tričko, ustřižené pásky koberce aj.), nebo přelepit pomocí různých lepicích pásek (izolepa, kobercová páska, páska na balíky apod.) Uzavřením a utěsněním prostoru několikanásobně snížíte pravděpodobnost zamoření vzduchu v místnosti, kde budete pobývat.
 • Poslouchejte rádio a obecní rozhlas, případně sledujte televizi. Z těchto hromadných sdělovacích prostředků pravděpodobně získáte podrobnější informace a pokyny, jak se dále zachovat. Rádio si nalaďte na některou regionální stanici, doporučujeme: Český rozhlas Plzeň, FM+, Šumava. Neopomeňte, i internet může být zdrojem aktuálních informací a může být způsobem komunikace, kterou upřednostněte.
 • Máte-li možnost, vezměte si s sebou do úkrytu prostředky improvizované individuální ochranya tyto si oblečte. Jejich použitím zvýšíte svoji ochranu.
 • V době ukrývání buďte převážně v klidu, omezte telefonování na nezbytnou potřebu. Přísně se řiďte pokyny, které obdržíte prostřednictví sdělovacích prostředků, či osobně od příslušníků zasahujících jednotek integrovaného záchranného systémua od orgánů státní správy. Budovu, kde se ukrýváte, můžete opustit, až bude oznámeno, že nebezpeční již pominulo.
 • Po skončení události, máte-li pocit, že jste byli Vy nebo vaši blízcí zasaženi výpary nebezpečné látky, neprodleně vyhledejte ošetřujícího lékaře.
Jedete-li autem v době, kdy zazní sirény varovným signálem, okamžitě zavřete okna a vypněte větrání a klimatizaci. Dovoluje-li to dopravní situace, rychle opusťte území, kde je vyhlášeno ohrožení. Je třeba si uvědomit, že bezpečné místo se nachází ve vzdálenosti více jak 1 km od místa ohrožení. Ve směru, kam vane vítr, to může být i pár kilometrů. Nemůžete-li autem normálně pokračovat, postupujte podle výše uvedených pokynů.

Dotace obcím na rozvoj koncových prvků varování

Z důvodu možnosti financování výstavby koncových prvků jednotného systému varování a informování ze Strukturálních fondů EU nejsou poskytovány účelové dotace na výstavbu koncových prvků jednotného systému varování a informování poskytované Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. 

vytisknout  e-mailem