HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

 • Preventivně výchovná činnost u HZS Plzeňského kraje
 • Soutěž Malý záchranář
 • Partnerství s Asociací Záchranný kruh
 • Projekt HASÍK CZ v Plzeňském kraji
 • Výtvarné soutěže
 • Evropský den linky 112
 • Vzdělávací kurzy pro učitele mateřských, základních a středních škol
 • Výuka problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na školách – od historie k současnému stavu
 • Pomůcky a učebnice k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na školách
 • Podpora výuky ze strany hasičského záchranného sboru
 • Začlenění tématik do studijních programů pedagogických fakult
 • Zajímavé odkazy

Preventivně výchovná činnost u HZS Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje má za povinnost realizovat preventivně výchovnou činnost, která vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci preventivně výchovné činnosti pořádáme pro obyvatele Plzeňského kraje přednášky, besedy, prezentace, soutěže, publikujeme v tisku, informujeme obyvatelstvo ve sdělovacích prostředcích, pořádáme exkurze na požárních stanicích a krajském operačním a informačním středisku.
Velkou měrou se zaměřujeme na školní mládež v souvislosti s podporou výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na základních a středních školách.
Pravidelně pořádáme pro školy soutěž Malý záchranář. Soutěžící zde mohou strávit zábavně vzdělávací den se záchranáři. Více na http://mz.hzspk.cz
Na žádost škol pořádáme besedy s žáky základních či mateřských škol. Pomáháme školám při pořádání projektových dnů, podílíme se na nácviku evakuace škol.

 Pro pedagogy mateřských, základních a středních škol organizujeme vzdělávací semináře.

 Každoročně organizujeme dětské dny, dny otevřených dveří a podílíme se na akcích, organizovaných jinými subjekty jako jsou dny s IZS, dny bezpečnosti, výročí založení obcí, při pořádání hasičských soutěží apod.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje je od roku 2010 partnerem Asociace „Záchranný kruh“. Všem zájemců a především pedagogům doporučujeme navštívit a využívat bezpečnostní internetový portál asociace na stránkách www.zachrannykruh.cz, který nabízí množství projektů a materiálů podporující vzdělanost a přípravu obyvatel v oblastech zdraví a bezpečí.

V roce 2011 se naše pozornost začala zaměřovat také na seniory a handicapované. Značný počet proškolených osob svědčí o velkém zájmu o tyto besedy.

Informování a přípravu obyvatelstva v Plzeňském kraji zaměřujeme na tyto tématiky:
- Hasičský záchranný sbor, činnost hasiče a co potřebuje ke své práci
- Volání na tísňové linky
- Požární prevence (jak předcházet požárům, příčiny požáru, použití ručního hasicího přístroje, jak se chovat při požáru)
- Ochrana obyvatelstva (evakuace, varování, ukrytí, nouzového přežití obyvatelstva)
- Mimořádné události (povodně, vichřice, dopravní nehody, požáry, a další)
- Osobní bezpečí (nález nebezpečného předmětu, bezpečí doma a mimo domov)
- Integrovaný záchranný systém
- Krizové stavy
- Nebezpečné chemické látky (chemická havárie)

V případě, že budete mít zájem o některou z nabízených forem, kontaktujte krajského koordinátora PVČ HZS PK kpt. Mgr. Lenku Basákovou na tel: 950 330 179 nebo e-mailu  lenka.basakova@hzspk.cz .

P1000803.JPG     P1000682.JPG

P1010146.JPG     P1010307.JPG

P1010338.JPG     P1010009.JPG

Soutěž Malý záchranář

V roce 2003 uspořádal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje první ročník soutěže Malý záchranář. Cílem bylo podpořit školy při plnění pokynu MŠMT – č.j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky ochrana člověka za mimořádných událostí do výuky. Soutěž se postupně rozšířila na celé území Plzeňského kraje. V roce 2006 se uskutečnil první ročník krajského kola, které se od té doby koná pravidelně jednou za dva roky. Malý záchranář je určen žákům 4. až 5. tříd základních škol Plzeňského kraje. Soupeří mezi sebou čtyřčlenná družstva v praktické a teoretické části. Test k prokázání znalostí plní každý soutěžící samostatně, body jednotlivých soutěžících se sčítají. Dovednostní disciplíny se plní týmově a jsou zaměřeny na praktické plnění úkolů, kterými jsou například: simulované volání na tísňové linky, poskytování první pomoci, požární prevence, rozpoznávání akustických signálů sirén, balení evakuačního zavazadla, chování při nálezu nebezpečného předmětu, prevence kriminality, použití hasicích přístrojů, přenášení raněného, překážková dráha a srážení kuželek proudem vody a jiné.
Na organizaci soutěže spolupracují obecní úřady, oblastní spolky Českého červeného kříže, státní policie, městská policie, Státní zdravotní ústav v Plzni, zdravotnická záchranná služba, BESIP a jiní.
Více o soutěži MALÝ ZÁCHRANÁŘ naleznete na: http://mz.hzspk.cz

MZ nástup.JPG

Partnerství s Asociací Záchranný kruh

wwwZK.jpgHasičský záchranný sbor Plzeňského kraje se na základě podepsané dohody z roku 2010 stal partnerem Asociace „Záchranný kruh“. Z této dohody vyplývá, že naše organizace může pro účely preventivně výchovné činnosti využívat materiály a projekty záchranného kruhu a zároveň HZS Plzeňského kraje spolupracuje a podílí se na tvorbě nových materiálů a projektů. Asociace „Záchranný kruh„ je organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a jiné organizace a svými projekty podporuje vzdělanost a informovanost obyvatelstva v problematikách týkajících se zdraví a bezpečí. Spolupracuje a komunikuje se školami a záchranáři v oblasti účinné pomoci školám při výuce, výchově nebo motivaci dětí a mládeže. Více o projektech a materiálech asociace naleznete na stránkách www.zachrannykruh.cz.
Podmínkou k využívání materiálů na portálu asociace je registrace. Více informací o projektech, využívání materiálů a dalších možnostech vám poskytne kpt. Mgr. Lenka Basáková na tel: 950 330 179 nebo e-mail lenka.basakova@hzspk.cz.

Projekt HASÍK CZ v Plzeňském kraji

 
Hasiči Plzeňského kraje se v rámci preventivně výchovné činnosti zapojili od roku 2013 k celorepublikovému preventivně výchovnému programu v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva HASÍK CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

HASÍK CZDrak Hasík.png

 je celorepublikový preventivně výchovný program pro děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT ČR osvědčením
pod č.j. MSMT-7816/2019-1-240.

Program "Hasík CZ" vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál (nyní HZS MSK ÚO Bruntál). Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na školách a tvorba metodiky práce s dětmi, po roce 1998 byl program postupně šířen v bruntálském regionu a následně po celé ČR, kdy od roku 2000 je oficiální realizátorem občanské sdružení Citadela Bruntál. Předkládaný systém požární prevence a ochrany obyvatelstva je programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti s řadou dostupných evaluačních nástrojů.

V případě zájmu může základní škola začlenit program HASÍK CZ do preventivního programu školy.

Realizace výuky na školách

Dvojice instruktorů působí v třídních kolektivech druhých a šestých tříd a realizuje vzdělávací bloky dle dané metodiky a schématu výuky vždy se stejnou skupinou dětí na základní (speciální) škole. Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. Velký důraz je kladen na použití maximálně názorných pomůcek a využití preventivně výchovných materiálů, jako drobných odměn pro děti. Tyto materiály, dětmi přinesené domů, poslouží zároveň jako zdroj informací pro rodiče, kteří se takto rovněž nepřímo zapojí do programu preventivně výchovné činnosti.

Témata výuky
Výuka probíhá ve třech blocích. První a druhý blok trvá 60 min a probíhá v učebně. Třetí hodina je praktická a děti při ní navštíví požární stanici a své poznatky si ověří  v praxi.
1. stupeň základního školství (2. třídy)
 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)
 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)
 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání
 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár
 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici
 • Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)
 • Nalezené zápalky a "hra" s nimi
 • Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách
 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat
 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole
 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším
 2. stupeň základního školství (6. třídy)
 • Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)
 • Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání
 • Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS)
 • Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)
 • Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách
 • Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník"
 • Lesní požáry a požáry v přírodě
 • Další informace týkající se tématu "Na co nezapomenout při odchodu z domu"
 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma)
 • Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je požární hlásič
 • Únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole
 • Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším
 • Co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště - zásady opuštění  bytu a obsah evakuačního zavazadla
 • Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany - rozdíly oproti utěsnění místnosti při požáru)
 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě  

Ukázka z průběhu výuky ve třídách za řízení instruktorů Hasík

P1000816.JPGIMG_0851.JPGP1000816.JPGP1000816.JPG P1010405.JPG 

P1010024.JPG

Více informací  o programu HASÍK naleznete na internetových stránkách www.hasik.cz,

nebo Vám je poskytne kpt. Mgr. Lenka Basáková

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti
oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
tel.: 950 330 179

Výtvarné soutěže

V Plzeňském kraji organizují hasiči pro žáky základních škol výtvarné soutěže na téma hasiči a jejich činnost.
 

Žáci z plzeňských škol zasílají svá díla do výtvarné soutěže „KDY ZAVOLAT 150“, kterou organizujeme ve spolupráci s Magistrátem města Plzně a Katedrou výtvarné kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni.


Územní odbor HZS Rokycany pravidelně vyhlašuje výtvarnou soutěž pro školy na téma „ Hasiči tak, jak je vidím já“, kdy je soutěž určena pro žáky ve 2 kategoriích (1. a 2. stupeň). Na Tachovsku se školy mohou zapojit do výtvarné soutěže s názvem „MŮJ HASIČ HRDINA“.

 
plakát.png
 

Evropský den linky 112

den11211. únor (11.2.) byl oficiálně prohlášen za „Evropský den linky 112“ se záměrem zvýšit povědomost občanů EU o jednotném evropském čísle tísňového volání 112. Stalo se tak 11. 2. 2009 po podepsání společné deklarace Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU.

PLzeň OC.gifEvropský den tísňové linky 112 se každý rok tradičně slaví také v Plzeňském kraji v Obchodním centru Plzeň na Rokycanské.

Operátoři tísňové linky 112, tisková mluvčí a koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Plzeňského kraje rozdávají v obchodním centru dárkové předměty a poskytují veřejnosti informace prostřednictvím prezentace nebo diskuzí:

 • co je to tísňová linka 112 a kdy na ní volat (informace o ostatních tísňových linkách),
 • jak správně nahlásit mimořádnou událost,
 • možnost vyzkoušet si simulované volání na tísňovou linku,
 • proč je zneužívání tísňové linky nebezpečné,
 • nápady a doporučení pro učitele a rodiče – jak působit na děti v oblasti preventivně výchovné činnosti,
 • náměty her pro děti,
 • informace pro školy a učitele o materiálech a www stránkách s informacemi a výukovými programy
 • a další...

FOTOGALERIE z poslední  v OC Plzeň na Rokycanské ZDE.

Vzdělávací kurzy pro učitele mateřských, základních a středních škol

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje nabízí vzdělávací kurzy s tematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou určeny učitelům mateřských, základních a středních škol. Více informací lze zjistit u koordinátorky preventivně výchovné činnosti kpt. Lenky Basákové (tel: 950 330 179, email: lenka.basakova@hzspk.cz).
semináře.JPG

Výuka problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na školách – od historie k současnému stavu

Výuka problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na školách je uvedena na webové stránce HZS ČR.

Pomůcky a učebnice k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na školách

Informace o pomůckách a učebnicích k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na školách  naleznete na webové stránce HZS ČR.

Podpora výuky ze strany hasičského záchranného sboru

Podpora výuky ze strany hasičského záchranného sboru je uvedena na webové stránce HZS ČR .

Začlenění tématik do studijních programů pedagogických fakult

Začlenění tématiky do studijních programů pedagogických fakult naleznate na webové stránce HZS ČR .

Zajímavé odkazy

Další zajímané odkazy týkající se problematiky preventivně výchovné a vzdělávací činnosti jsou zveřejněny na webové stránce Hasičského záchranného sboru ČR.

vytisknout  e-mailem